. گفتار در روش‌شناسی مطالعات حقوقی در حقوق ایران | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳ | Monday, 27 May , 2024 |
فارسی English

گفتار در روش‌شناسی مطالعات حقوقی در حقوق ایران

عبدالله رجبی

استادیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، ایران، قم

Rajabya@ut.ac.ir

 

چکیده

تحقیق نیازمند روش‎ است و روش نیازمند جهان‌بینی خاص محقق. در حقوق، برخی منکر وجود روش و روش‌شناسی خاص هستند؛ اما با رد ادعای مذکور و با توجه به تمامی جنبه‌های عملی و علمی این دانش، می‌توان از روش‌شناسی اصولی یا مبتنی بر مصلحت و تطبیقی و تاریخی برای یافتن احکام یا رسیدن به پاسخ مسائل علمی حقوق استفاده کرد. این روش‌ها ممکن است در هر تحقیقی جداگانه استفاده شوند یا در تحقیقی به صورت ترتیبی به کار روند. روش‎های یادشده مختص حقوق جدید نیستند و در تاریخ فقه نیز می‌توان اثرشان را یافت. در این نوشته، به شناسایی این روش‌ها می‌پردازیم.

کلیدواژگان: روش‌شناسی تحقیق، روش اصولی، روش مبتنی بر مصالح، روش تطبیقی، روش تاریخی.

منابع

 1. جعفری‌تبار. حسن (۱۳۸۲). درآمدی بر تاریخ‌نگاری علم حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. ۶۰: ۸۱ – ۹۵٫
 2. جعفری‌تبار. حسن (۱۳۸۳). مبانی تفسیر حقوقی. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
 3. حکمت‌نیا. محمود (۱۳۹۳). قواعد بنیادین در حقوق و روش‌شناسی احراز و توسعه آنها، فصلنامه حقوق اسلامی. ۴۲: ۷-۳۷٫
 4. داوید. رنه (۱۳۸۱). درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر. ترجمه و تلخیص سیدحسین صفایی. تهران: نشر میزان. چاپ چهارم.
 5. زرکلام. ستار (۱۳۸۷). حقوق مالکیت ادبی و هنری. تهران: سمت.
 6. زوایگرت و کوتس (۱۳۹۳). درآمدی بر حقوق تطبیقی. ترجمه الیاس نوعی و محمد نوعی. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
 7. عمید زنجانی. عباسعلی (۱۳۸۲). درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی. تهران: نشر میزان.
 8. کاتوزیان. ناصر (۱۳۸۵). فلسفه حقوق. جلد ۳ (منطق حقوق). تهران: شرکت سهامی انتشار. تهران. چاپ سوم.
 9. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۹)، شیوه تجربی تحقیق در حقوق، «جایگاه حقوق اسلام در نظم حقوقی»، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ نخست.

 

 1. Chinhengo, Austin M. (2000). Essential Jurisprudence. 2nd editin. Newyork, Covendish publishing limited.
 2. Jupp, Victor (2006). The Sage Dictionary of Social Research Methods. London: Sage Publications.
 3. McConville, Mike and Wing Hong, Chui (2007). Research Methods for Law. Edinburgh, Edinburgh University Press.
 4. Salter, Michael & Julie Mason (2007). Writing Law Dissertation (an Introduction and Guide to the Conduct of Legal Research). Newyork. Pearson Education Limited.
 5. Van Hoecke (2011). Methodologies of Legal Research (Which Kind of Method for What Kind of Discipline?). Oxford and Portland, Hart Publishing.
 6. Wacks, Raymond (2006). Philosophy of Law (very short introduction) Oxford,. Oxford university press.
 7. Watkins, Dawn & Mandy Burton (ed.) (2013). Research Methods in Law. London: Routledge.
برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت