. ادله ‎اثبات نسب و اثبات آن به وسیله آزمایش ژنتیک | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Monday, 22 April , 2024 |
فارسی English

ادله ‎اثبات نسب و اثبات آن به وسیله آزمایش ژنتیک

حوا عرب‌انصاری

طلبه کارشناسی ارشد فقه و اصول مرکز آموزش عالی امام جعفر صادق علیه السلام، ایران، شاهرود  

maryamansari313@gmail.com

چکیده

اثبات نسب در حقوق خانواده آثاری مانند نکاح، میراث، وصایت و محرمیت دارد. امروزه امکان استفاده از آزمایش‎های ژنتیک در دعاوی اثبات نسب فراهم است. فقها و حقوق‎دانان آزمایش را در صورتی می‌پذیرند که علم‎آور باشد. برخی نیز به طور کلی حجیت آزمایش‎های ژنتیک را مورد تردید قرار داده‌اند. این پژوهش در پی بررسی و اثبات دو مسئله است: ۱٫ بررسی ادله اثبات نسب و گستره آن، ۲٫ نقش و کارکرد آزمایش ژنتیک در اثبات نسب و تطبیق آن با ادله. به نظر می‎رسد می‌توان از آزمایش‎های ژنتیک در دعاوی اثبات نسب استفاده کرد.

کلیدواژگان: اماره، اثبات نسب، اقرار، اماره فراش، آزمایش ژنتیک.

منابع

 1. ابن‎فارس، ابوالحسین (۱۴۰۴ق). معجم المقاییس اللغه. جلد ‎ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
 2. ابن‎منظور، ابوالفضل (۱۴۱۴ق). لسان العرب. بیروت: دارالفکر للطباعه والنشر والتوزیع دارصادر. چاپ سوم.
 3. اشمیت، رولف دی. (۱۳۸۶). راهنمای مهندسی. ترجمه جعفروطن خواه. تهران: انتشارات طراح.
 4. امامی، سیدحسن (۱۳۶۴). حقوق مدنی. تهران: انتشارات ابوریحان. چاپ ششم.
 5. انصاری، مرتضی (۱۳۸۲). فوائد الاصول. قم: اسماعیلیان.
 6. انصاری، مرتضی (بی‎تا). اصول الفقه. قم: اسماعیلیان.
 7. بجنوردی، میرزاحسن (۱۴۱۹ق). قواعد الفقهیه. قم: الهادی.
 8. بغدادی (شیخ مفید)، محمدبن محمد (۱۴۱۳ق). المقنعه. کنگره جهانی شیخ مفید. ناشر: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید،قم
 9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۶). دانشنامه حقوقی. تهران: امیرکبیر.
 10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۷). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش. چاپ نوزدهم.
 11. خویی، ابوالقاسم (۱۳۵۲). أجود التقریرات. قم: مطبعه العرفان.
 12. دبیری، حبیب‎الله (۱۳۷۶). انقلاب ژنتیک. تهران: موسسه فرهنگی انتشارات فن و هنر.
 13. دهخدا، علی‎اکبر (۱۳۷۲). لغتنامه دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 14. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲ق). مفردات راغب. بیروت: دارالعلم دارالشامیه.
 15. سبزواری، سیدعبدالاعلی (۱۴۱۳ق). مهذب الاحکام. قم: مؤسسه المنار. چاپ چهارم.
 16. سیدمرتضی، علی بن حسین (۱۴۰۵ق). رسائل. قم: دارالکریم القرآن.
 17. شبیری زنجانی، سیدحسن (۱۳۸۹). دیدگاهی جدید در مشروعیت نظام‌های حقوقی نوپدیده، فصلنامه حقوق. ۴۰ (۳): ، صفحات ۲۰۸-۱۸۹
 18. فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۱۰ق). العین. قم: هجرت. چاپ دوم.
 19. شمس، عبدالله (۱۳۹۵). آیین دادرسی مدنی. تهران: انتشارات دراک. چاپ پنجم.
 20. شیخ صدوق (۱۳۶۲). الخصال. قم: جامعه مدرسین.
 21. شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (۱۴۰۰ق). النهایه. بیروت: دارالکتاب العربی. چاپ دوم.
 22. صدر، محمدباقر (۱۴۳۱ق). دروس فی علم الاصول. حلقه ثالثه. انتشارات دارالصدر. قم ، چاپ ششم.
 23. صفایی، سیدحسن، و امامی، اسدالله (۱۳۸۴). مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان. چاپ یازدهم.
 24. طباطبائی، علی بن محمد (بی‎تا). ریاض المسائل. قم: مؤسسه آل‎البیت.
 25. غریب‎زاده، شهریار، و نیکنام، وحید (بی تا). زیستشناسی ۲. تهران: چاپ و نشرکتب درسی ایران.
 26. عاملی، شیخ حر محمد بن حسن (۱۴۰۹ق). وسایل الشیعه. قم: مؤسسه آل البیت.
 27. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۵). اثبات و دلیل اثبات. تهران: میزان. چاپ پنجم.
 28. کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۸۸). الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 29. گودرزی، فرامرز، و کیانی، مهرزاد (۱۳۸۵). پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق. تهران: انتشارات سمت.
 30. محسنی قندهاری، محمدآصف (۱۴۲۴ق). الفقه والمسائل الطبیبه. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
 31. محقق ثانی، علی بن حسن (۱۴۱۴ق). جامع المقاصد. بیروت: مؤسسه آل البیت. چاپ دوم.
 32. محقق داماد، سیدمصطفی (۱۳۸۶). بررسی فقهی حقوقی خانواده. تهران: نشر علوم اسلامی. چاپ شانزدهم.
 33. مدنی، سیدجلال الدین (۱۳۷۷). ادله اثبات دعوا. تهران: انتشارات پایدار. چاپ چهارم.
 34. مظفر، محمدرضا (۱۳۷۴). اصول الفقه. قم: اسماعیلیان.
 35. معین، محمد (۱۳۸۲). فرهنگ معین. تهران: انتشارات بهزاد.
 36. موسوی خمینی، سیدروح‎الله (۱۳۷۸). تحریر الوسیله. قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
 37. نجفی، محمدحسن (۱۴۱۴ق).جواهر الکلام. بیروت: داراحیاءالتراث العربی. چاپ هفتم.
 38. نوری، حسین بن محمدتقی (۱۴۰۸ق). مستدرک الوسائل. بیروت: مؤسسه آل البیت.
 39. واسطی زیبدی ، محب الدین، و جمعی از نویسندگان (۱۴۱۴ق). تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
 40. هیل، والترانساین (۱۳۸۶). مقدمه‌ای برمهندسی ژنتیک. ترجمه صادق ولیان بروجنی و محمد رونقی. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت