. نظام نامه | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳ | Thursday, 30 May , 2024 |
فارسی English

نظام نامه

باسمه تعالی

آیین‌نامه‌ی اجرایی کنگره

ماده ۱:موضوع:

 در راستای برگزاری کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و اعطای جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی، آیین‌نامه‌ی اجرایی کنگره و جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی و نحوه تعامل مراکز همکار و ارکان کنگره به شرح زیر ارائه می‌گردد.

در این آیین‌نامه منظور از کنگره همان کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و منظور از شورا همان شورای سیاست‌گذاری کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و منظور از جایزه همان جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی و منظور از دبیرخانه دایمی همان دبیرخانه دایمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی است.

 

ماده ۲: ارکان کنگره:

 1. شورای سیاست‌گذاری
 2. دبیرخانه دایمی
 3. شورای علمی
 4. کمیسیون‌های تخصصی

 

ماده ۳: مراکز همکار:

مراکز همکار به سه دسته تقسیم می‌شوند:

 1. کلیه مراکز دانشگاهی و حوزوی فعال در حوزه علوم انسانی اسلامی در هر دوره می‌توانند با ارائه حداقل سه مقاله علمی ـ پژوهشی به دبیرخانه کنگره که از جهت محتوا به تایید معاونت پژوهشی آن مرکز رسیده باشد، در لیست همکاران کنگره قرار گیرند.
 2. مراکز فرهنگی و رسانه‌ای واجد صلاحیت در هر دوره می‌توانند با ارائه کمک رسانه‌ای، فرهنگی و یا مالی در لیست همکاران کنگره قرار گیرند.
 3. مراکز دانشگاهی و حوزوی که مسئولیت مستقیم در برگزاری کنگره دارند.

 

ماده ۴: وظایف شورای سیاست‌گذاری:

الف- سیاست‌گذاری و هدایت کلان

ب- بررسی و تصویب نهایی تصمیمات دبیرخانه دایمی و شورای علمی

ج- تصویب دبیر علمی پس از پیشنهاد رئیس شورا

د- تصویب روسای کمیسیون‌های تخصصی کنگره پس از پیشنهاد رئیس دبیرخانه دایمی و دبیر علمی

ماده ۵: اعضای شورای سیاست‌گذاری:

اعضای شورای سیاست گذاری کنگره همان اعضای شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی می باشند.

تبصره: جلسات شورای سیاست گذاری با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن نیز با رای اکثریت حاضران، معتبر است.

 

ماده ۶: وظایف رئیس شورا:

 1. تشکیل و اداره جلسات
 2. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های تعیین شده و تلاش در جهت رفع موانع در این زمینه
 3. انتصاب دبیر شورا
 4. پیشنهاد گزینه دبیر علمی و رئیس دبیرخانه دایمی به شورا جهت انتصاب. این دو مسئولیت عنداللزوم می‌تواند تفکیک گردد.
 5. صدور احکام روسای کمیسیون‌های تخصصی پس از پیشنهاد رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی و تایید شورای سیاست‌گذاری
 6. انتصاب روسای کمیته‌های دانشگاهی، حوزوی، بین‌الملل، اجرایی و رسانه­ ای پس از پیشنهاد رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی.

 

ماده ۷: وظایف دبیر شورا:

 1. تهیه پیش‌نویس دستور جلسات شورا و ارائه به رئیس شورا
 2. تنظیم پیش‌نویس مصوبات و ارائه به رئیس شورا
 3. دعوت از اعضا برای حضور در جلسات
 4. ابلاغ مصوبات شورا
 5. پیگیری مصوبات شورا
 6. تعامل نزدیک با مراکز همکار و بسترسازی برای تحقق اهداف کنگره در چارچوب مصوبات
 7. شناسایی و جذب ظرفیت‌ها جهت تقویت اهداف کنگره

 

ماده۸: ارکان دبیرخانه دایمی:

 1. دبیر علمی و رئیس دبیرخانه
 2. کمیته دانشگاهی
 3. کمیته حوزوی
 4. کمیته بین‌الملل
 5. کمیته اجرایی
 6. کمیته رسانه‌ای

 

ماده ۹: وظایف دبیرخانه دایمی:

 1. تهیه پیش‌نویس فراخوان مقالات
 2. تهیه پیش‌نویس بیانیه علمی کنگره و جایزه جهانی
 3. انتشار فراخوان مقالات و جایزه جهانی
 4. پیگیری تشکیل جلسات منظم شورای علمی
 5. تهیه و تنظیم دستور جلسات شورای علمی
 6. پیگیری مصوبات شورای علمی
 7. دریافت مقالات و ارائه به کمیسیون‌های تخصصی جهت ارزیابی
 8. تعیین کاندیداهای احراز جایزه جهانی در کمیته علمی و ارائه به شورای سیاست‌گذاری جهت تایید نهایی

 

ماده۱۰: وظایف کمیته دانشگاهی:

 1. ارتباط نزدیک با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به منظور استفاده از ظرفیت آنها
 2. طراحی و برگزاری پیش‌نشست‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با همکاری مراکز همکار

ماده ۱۱: وظایف کمیته حوزوی:

 1. ارتباط نزدیک با مراکز حوزوی به منظور استفاده از ظرفیت آنها
 2. طراحی و برگزاری پیش‌نشست‌ها در مراکز حوزوی با همکاری مراکز همکار

 

ماده ۱۲: وظایف کمیته بین الملل:

 1. ارتباط‌گیری با نخبگان علمی خارج از کشور و تمهید حضور آنها در کنگره یا حضور صاحب نظران ایرانی در نشست‌های مرتبط در کشورهای دیگر
 2. شناسایی نخبگان علمی خارج از کشور، فراخوان علمی و سفارش مقالات و ارزیابی مقالات دریافتی و دعوت از اعضا برای حضور در کنگره

 

ماده ۱۳: کمیته رسانه‌ای:

 1. پوشش حداکثری رسانه‌ای اخبار مربوط به کنگره

 

ماده ۱۴: کمیته اجرایی:

 1. مسئولیت اجرایی برگزاری کنگره در روزهای برگزاری کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی
 2. مسئولیت اجرایی برگزاری آیین اعطای جایزه جهانی

 

ماده ۱۵: اعضای شورای علمی:

 1. دبیر علمی کنگره به عنوان رئیس شورای علمی
 2. دبیر شورای سیاست‌گذاری
 3. رؤسای کمیسیون های کنگره (در هر دوره امکان تغییر تعداد کمیسیون ها وجود دارد)
 4. ۳ الی ۵ مشاور علمی با نظر رئیس دبیرخانه دائمی

 

ماده ۱۶:وظایف شورای علمی:

 1. تهیه موضوعات فراخوان کنگره و پیشنهاد به شورا جهت تصویب
 2. تایید نهایی شاخص‌های ارزیابی مقالات
 3. داوری و تایید نهایی مقالات
 4. بررسی علمی کاندیداهای جایزه جهانی حسب نظام‌نامه جایزه
 5. بررسی و اظهارنظر درباره موارد ارجاعی از سوی شورای سیاست‌گذاری

تبصره: جلسات شورای علمی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن نیز با رای اکثریت حاضران، معتبر است.

 

ماده ۱۷: وظایف کمیسیون‌های تخصصی

 1. تدوین و پیشنهاد شاخص‌های ارزیابی مقالات به کمیته علمی
 2. شناسایی نخبگان در هرکدام از محورها و سفارش مقالات اختصاصی
 3. دریافت مقالات
 4. ارزیابی مقالات بر اساس شاخص‌ها و ضوابط و غنابخشی محتوایی مقالات
 5. ارزیابی اولیه علمی کاندیداهای جایزه حسب نظام‌نامه
 6. اداره کمیسیون‌ها در روز برگزاری کنگره حسب ضوابط

تبصره ۱: مسئولیت کمیسیون‌های تخصصی در هر سال یا دوره براساس توانایی بالفعل مراکز همکار پس از پیشنهاد رئیس دبیرخانه دایمی در شورای سیاست‌گذاری تعیین می‌گردد.

تبصره ۲: کمیسیون‌های تخصصی از حداقل ۵ نفر از اعضای هیات علمی برجسته مراکز حوزوی و دانشگاهی تشکیل می‌گردند که به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تایید دبیر علمی کنگره انتخاب می‌گردند.

 

ماده ۱۸: اصلاح و بازنگری:

مواد و تبصره‌های این آیین‌نامه می‌تواند با درخواست یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری و تصویب دو سوم اعضا مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

 

ماده ۱۹: امور مالی:

هزینه‌های اجرایی کنگره به علاوه هزینه داوری و حق‌التالیف مقالات مصوب در کنار جذب کمک‌های دولتی و مشارکت همکاران با محوریت مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا تامین می­گردد. هزینه اداره کمیسیون‌های تخصصی از قبیل حق‌الجلسات، ایاب و ذهاب و همچنین حقوق نیروهای مرتبط با کنگره بر عهده مراکز همکار می‌باشد.

تصویر ثابت