. جامعه شناسی و ارتباطات اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳ | Saturday, 13 July , 2024 |
فارسی English

ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی کنگره هفتم

اعضای کمیته علمی کمیسیون: رئیس کمیسیون: دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، دانشیار دانشگاه شیراز دبیر کمیسیون: دکتر شهلا باقری، دانشیار دانشگاه خوارزمی سایر اعضای کمیته علمی: دکتر محمدتقی ایمان، استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز. حجت الاسلام دکتر حسین بستان، دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران. حجت الاسلام دکتر علیرضا […]

ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی کنگره ششم

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، دانشیار دانشگاه شیراز (رئیس کمیسیون) دکتر مهدی حسین زاده، استادیار دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران (دبیر کمیسیون) آقای محمدحسین جمال زاده، دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران (دبیر اجرایی کمیسیون)   دکتر شهلا باقری، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی. حجت الاسلام دکتر حسین بستان، دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. حجت الاسلام […]

جامعه شناسی اسلامی و ارتباطات اسلامی کنگره پنجم

رئیس کمیسیون: دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز ۱- دکتر محمدتقی ایمان، استاد جامعه‏ شناسی دانشگاه شیراز ۲- دکتر منصور طبیعی، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز ۳- دکتر حبیب احمدی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز ۴- دکتر محمدتقی عباسی شوازی، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز ۵-دکتر حلیمه عنایت، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز ۶- دکتر شهلا […]

ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی کنگره چهارم

رئیس کمیسیون: دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز ۱- دکتر محمدتقی ایمان، استاد جامعه‏ شناسی دانشگاه شیراز ۲- دکتر منصور طبیعی، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز ۳- دکتر حبیب احمدی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز ۴- دکتر محمدتقی عباسی شوازی، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز ۵-دکتر حلیمه عنایت، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز ۶- دکتر شهلا […]

تصویر ثابت