. هنر و معماری اسلامی کنگره چهارم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز جمعه, ۲۸ مرداد , ۱۴۰۱ | Friday, 19 August , 2022 |
فارسی English

هنر و معماری اسلامی کنگره چهارم

رئیس کمیسیون: مهندس عبدالحمید نقره‌کار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محمد تقی زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم تحقیقات
دکتر حمید ماجدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم تحقیقات
دکتر محمدرضا پور جعفر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمیدرضا صارمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدجواد مهدوی نژاد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی حمزه نژاد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محمد منان رئیسی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر اسماعیل شیعه، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سلمان نقره‌کار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه کاشان
دکتر رنجبر کرمانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم
دکتر عظمتی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید رجائی
دکتر غلامرضا اسلامی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران
دکتر محمدتقی پیر بابائی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تبریز
دکتر مرتضی میر غلامی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تبریز
دکتر محمد باقری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان
دکتر سیدین، عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران
دکتر فاطمه مهدیزاده سراج، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر آزیتا اسکوئی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر پریسا هاشم پور، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر علی‌اکبر کوششگران، عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد
دکتر سید مجید هاشمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه رفسنجان
دکتر حیدر جهانبخش، عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور
دکتر علی تاجـــــر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه همدان
دکتر امیر محمد خانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه سوره
دکتر حسن بلخاری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران
دکتر مهدی خاکزند، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سید مهدی مجابی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه میراث فرهنگی
دکتر رضا سامه، عضو هیئت‌علمی دانشگاه قزوین
دکتر محب علی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه میراث فرهنگی
دکتر عباس ترکاشوند، عضو هیئت‌علمی دانشگاه گیلان (رشت)
دکتر ساناز لیتکوهی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور
دکتر نادیه ایمانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر تهران
دکتر محمد حسین گلکار، عضو هیئت‌علمی حوزه علمیه مشهد
دکتر اعظم السادات رضوی زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه کاشان
آقای محمدعلی رجبی زاده دوائی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه سوره
دکتر اصغر فهیمی فر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدرضا عطایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد کاشان محلات
دکتر سمانه تقدیر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محمدرضا بمانیان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مصطفی بهزاد فر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر احمد امین پور، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اصفهان
دکتر مرتضی ادیب زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر اکرمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور
دکتر سید اصغر محمود آبادی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اصفهان

Comments are closed.

تصویر ثابت