. نقش سبک زندگی ایرانی- اسلامی در شکل‎گیری تمدن نوین اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Monday, 22 April , 2024 |
فارسی English

نقش سبک زندگی ایرانی- اسلامی در شکل‎گیری تمدن نوین اسلامی

محمد رحیمی کلیشادی(نویسنده مسئول)

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام ، ایران، تهران

rahimi9293@gmail.com

غلامرضا گودرزی

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادقعلیه السلام، ایران، تهران

rgodarzi@yahoo.com

مریم رحیمی کلیشادی

دانشجوی کارشناسی ارشد روان‎شناسی بالینی دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان

rahimi9296@gmail.com

چکیده

سبک زندگی ایرانی- اسلامی موجب ارتقای فرهنگ عمومی ایران اسلامی و قرار‎گیری آن در مسیر هنجارها و اصول اجتماعی منطبق بر اسلاممی‌شود. سبک زندگی ریشه‌هایجامعه‎شناختی و اندیشگی طولانی دارد.با این حال مسئله سبک زندگی با رویکرد اسلامی و تمدنی برای نخستین بار و به شکلی جدید و کاربردی در سخنان مقام معظم رهبری بیان شده است. هدف این پژوهش بررسی اهمیت نقش سبک زندگی ایرانی- اسلامی در شکل‎گیری تمدن نوین اسلامی است و در این مسیر تلاش شده است پس از درک مفهوم سبک زندگی، مفهوم و مؤلفه‌های سبک زندگی ایرانی- اسلامی و نیز سبک زندگی غربی و تأثیر آن بر سبک زندگی ایرانی- اسلامی بررسی گردد.در این پژوهش تلاش شده است در قالب پژوهشی کیفی، نظری و کتابخانه‌ای و سپس تحلیل محتوا ابتدا بهجایگاه و اهمیت سبک زندگی در تمدن اسلامی پرداخته شود و سپس با بیان تفاوت‎های بنیادین میان سبک زندگی غربی با سبک زندگی ایرانی- اسلامی، لزوم پرهیز از تقلید از سبک زندگی غربی یادآوری شود.یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که سبک زندگی باید مبتنی بر دین اسلام و فرهنگ بومی ایران باشد و در تمامی سطوح پیش رود تا بتواند به عنوان مبنایی اسلامی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی در نظر گرفته شود. در انتها نیز راهکارهایی عملیاتی برای احیای سبک زندگی ایرانی- اسلامی در جامعه و در نهایت شکل‎گیری تمدن نوین اسلامی پیشنهاد شده است.

کلیدواژگان: سبک زندگی، سبک زندگی ایرانی- اسلامی، تمدن نوین اسلامی.

منابع

 1. قرآن کریم.
 2. احمدی، ابوالفضل (۱۳۹۳).سبک زندگی اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 3. بایگانی، احمد و همکاران (۱۳۹۲). سبک زندگی از منظر جامعه‎شناسی،مهندسی فرهنگی.۷۷، ص۷۴-۵۶
 4. پارسائیان، علی (۱۳۸۸). «جستاری در عوامل فراز و فرود تمدن اسلامی»، فصلنامه علوم اسلامی، شماره۱۶، ص۳۷-۲۵
 5. جان‎احمدی، فاطمه (۱۳۸۷).تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی. قم: انتشارات نشر معارف. چاپ دوم.
 6. جعفرزاده، محمدحسن (۱۳۹۲).منشور فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری. قم: انتشارات مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر
 7. خانی، حسین (۱۳۹۴). تحلیل جامعه‎شناسی مفهوم سبک زندگی در تمدن‌های غربی و اسلامی، فصلنامه سیاست. ۱: ص۱۶۰-۱۴۵
 8. خانی، حسین (۱۳۹۳). تطبیق مفهوم‎شناسی شیوه زندگی در تمدن غربی و تمدن اسلامی،فصلنامه فرهنگ مردم ایران. ۳۷:.ص۱۵۰-۱۳۲
 9. سارمانلو، اژدر پیری (۱۳۹۴).سبک زندگی ایرانی- اسلامی به مانند الگوی اعتدال در زندگی.ماهنامه پژوهش ملل.۱ (۱):
 10. سروش محلاتی، محمد (۱۳۸۹). سطحی‎نگری دینی: علامت و عاقبت، مجله دندانپزشکی. ۲۲ (۴):ص۲۰۳-۲۰۰
 11. سیاهپوش، امیر، و آقاپور، علی (۱۳۹۱).فرهنگ در منظر مقام معظم رهبری. تهران: مؤسسه نشر شهر.
 12. شبدینی محمد، و همکاران (۱۳۹۴).مؤلفه‌ها و شاخص‌های سبک زندگی. تهران: انتشارات زمزم هدایت.
 13. شریفی، احمدحسین (۱۳۹۴).سبک زندگی اسلامی-ایرانی. تهران: انتشارات آفتاب توسعه.
 14. صابری یزدی، علیرضا و انصاری محلاتی، محمدرضا (۱۳۷۵).الحکم الزاهره. ترجمه انصاری.رضا قم: چاپ و نشر تبلیغات اسلامی.
 15. فاضل قانع، حمید (۱۳۹۲). سبک زندگی اسلامی؛ ضرورت‌ها و راهبردها، فصلنامه محفل. ۸:ص۶۸-۴۵
 16. فاضلی، محمد (۱۳۸۲). مصرف و سبک زندگی. تهران: صبح صادق.
 17. فصیحی، امان‎الله و همکاران (۱۳۹۴).شاخصهای سبک زندگی اسلامی. قم: انشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی;.
 18. قهرمانی‎نژاد، بهاءالدین (۱۳۹۴). زندگی و سیره حضرت زهراء۳ به عنوان الگوی سبک زندگی دینی، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگ.۱۵: ص۲۴۳-۲۱۹
 19. کاویانی، محمد (۱۳۹۴).درسنامه سبک زندگی اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 20. کاویانی، محمد (۱۳۹۲).سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن. قم: انتشارت جعفری. چاپ دوم.
 21. کیان، مرجان، و سحری، محمدمهدی (۱۳۹۲). واکاوی سبک زندگی متعلم در تمدن نوین اسلامی و مقایسه‌ آن با آرای اندیشمندان غربی.اسلام و پژوهشهای تربیتی.۶ (۱): ص۹۷-۸۱
 22. گیدنز، آنتونی (۱۳۸۸).تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمه ناصر موفقیان. تهران: نشر نی.
 23. محمدی سیدمحسن و همکاران (۱۳۹۳).سبک زندگی زمینه‎ساز و زندگی غربی، فصلنامه مشرق موعود.۳۱: ص۸۶-۵۷
 24. معتمدی، عبدالله (۱۳۹۱). تحلیلی از نظریه‌های شخصیت و ارائه دیدگاهی متفاوت از شخصیت بر اساس متون اسلامی، پرتال جامع علوم انسانی.
 25. معتمدی، عبدالله (۱۳۹۲). سبک زندگی مطلوب بر اساس دیدگاه ارتباطی، فصلنامه فرهنگ و مشاوره درمانی.۱۳: ص۱۴۳-۱۲۵
 26. مهدوی کنی، محمدسعید (۱۳۸۵).دین و سبک زندگی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق۷٫
 27. موسوی خمینی، سیدروح‎الله (۱۳۹۵).صحیفه‌ امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;.
 28. ولی‎زاده، محمدجواد (۱۳۹۲). ضرورت ارائه تعریف بومی «اسلامی- ایرانی» از سبک زندگی،اسلام و پژوهشهایتربیتی،ص۶۵-۳۵
 29. رضایی اصفهانی، محمدعلی،(۱۳۹۴)، اصول سبک زندگی قرآنی، فصلنامه پژوهش نامه سبک زندگی، شماره اول، ص۷۷-۴۷
 30. Ansbacher, H.L. (2001). Lifestyles: a Historical and Systematic Review” Journal of Individual Psychology.
 31. Wyn, J. & R. White (1997). Rethinking Youth. London: Sage
 32. Inayatullah, Sohail, (2012), Alternative Futures for the Islamic Ummah. Available at: www.metafuture. org/Articles/AltFuturesUmmah.htm-simmleG(1990)“the philosophyofmoney”tombohmer&pavidfrisby(trans) second ed، new york:routledge.

 

برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت