. نقش انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ظهور و شکل‌گیری مدیریت جهادی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Monday, 22 April , 2024 |
فارسی English

نقش انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ظهور و شکل‌گیری مدیریت جهادی

مهدی جعفریان

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام). تهران. ایران.

hgol1975@ gmail.com

حسن گلی‌زاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران.

Mjafarian12@gmail.com

عباس خلجی

دانش آموخته دکتری مدیریت فرهنگی و عضو هئیت‌علمی دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام). تهران. ایران.

Khalaaji49@gmail.com

 

چکیده

هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بر مدیریت جهادی است. انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به‌عنوان متغیر مستقل و مدیریت جهادی به‌عنوان متغیر وابسته محسوب می‌‌‌شوند. هر کدام از این متغیرها دارای یک‌سری اصول و ارزش‌ها هستند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و به روش توصیفی انجام پذیرفته است. جامعۀ آماری پژوهش شامل فرماندهان و مدیران انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس و صاحب‌‌‌نظران و خبرگان عرصۀ فرهنگ و مدیریت جهادی آن دوران است که به‌صورت هدفمند و به تعداد ۳۲ نفر انتخاب شده‌اند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته استفاده شده و جهت بررسی روایی پرسش‌نامه از روایی محتوا، روایی همگرا و روایی افتراقی استفاده شده است. همچنین، جهت بررسی پایایی پرسش‌نامه از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده و جهت بررسی و آزمون فرضیه‌‌‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحلیل‌‌‌ها نشان داد که انقلاب اسلامی به‌صورت مستقیم بر مدیریت جهادی تأثیر ندارد؛ انقلاب اسلامی بیشتر بر دفاع مقدس تأثیرگذار است. دفاع مقدس بر مدیریت جهادی اثر مثبت و مستقیم داشته است و انقلاب اسلامی با تأثیرگذاری بر دفاع مقدس، بر مدیریت جهادی تأثیر گذاشته است. با توجه به نتایج پژوهش، گفتمان دفاع مقدس از گفتمان اصلی انقلاب اسلامی ایران انفکاک‌ناپذیر است. دوران دفاع مقدس اولاً، به این گفتمان قوام بخشیده و آن‌ها را تقویت کرده است و ثانیاً، باعث شده است که هرچه پررنگ‌تر و مؤثرتر به‌عنوان عناصر هویتی ایران مطرح شوند. همچنین، ولایت‌‌‌مداری ستون اصلی انقلاب اسلامی، مدیریت جهادی و دفاع مقدس است.

کلیدواژه‌ها:

انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدیریت جهادی، اصول و ارزش‌ها.

کتابنامه

اسکندری، مجتبی؛ جعفری، احمد. ۱۳۹۲٫ «مدیریت دفاعی براساس ارزش‌های دوران دفاع مقدس». تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.

اصلی‌پور، حسین. ۱۳۹۵٫ درآمدی بر نظریۀ مدیریت جهادی. تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی.

امام خمینی، سید روح‌الله. ۱۳۷۰٫ صحیفۀ نور. تهران: وزارت ارشاد اسلامی.

بابایی طلاتپه، محمد باقر. ۱۳۹۴٫ مدیریت جهادی و چگونگی ارزیابی مدیران جهادی. تهران: مؤسسۀ انتشارات نبوی.

پورصادق، ناصر؛ ذاکری، زهرا. ۱۳۹۴٫ چیستی مدیریت جهادی و فرهنگ جهادی. زرین شهر: نشر دهلاویه.

پورعزت، علی اصغر؛ قلی پور، آرین. ۱۳۸۸٫ بازشناسی ماهیت عناصر و فراگردهای توسعه و ترویج فرهنگ جهادی در سازمان. ج۲٫ دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

تقی‌زاده اکبری، علی؛ سنگری، محمدرضا؛ عبداللهی، مهدی. ۱۳۸۷٫ عوامل معنوی و فرهنگی دفاع مقدس. جلد اول. تهران: نشر زمزم هدایت.

حسینی تاش، علی. ۱۳۹۵٫اصول و ارزش های دفاع مقدس. فصلنامه امنیت ملی. دوره ۱۰٫شماره ۳۵٫

خارکوهی، غلامرضا. ۱۳۸۷٫ برکات هشت سال دفاع مقدس از نگاه امام خمینی (ره). گرگان: عشق دانش.

دانیالی، مهدی؛ موسوی، مرضیه. ۱۳۸۴٫ مدیریت جهادی. مجله علوم راهبردی دفاعی. شماره ۵۲٫

درودیان، محمد. ۱۳۶۸٫ پرسش‌های اساسی جنگ. تهران: مؤسسۀ مطالعات سیاسی فرهنگی اندیشۀ ناب.

دواس، دی ای. ۱۳۸۵٫ پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمۀ هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.

زواره، علیرضا. ۱۳۸۷٫ آسیب شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادی. کتاب مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی.

سپهر، محمد حسین. ۱۳۹۳٫ مدیریت جهادی. قم: نشر زمزم هدایت.

سعیدی شاهرودی، علی. ۱۳۹۰٫ بازشناسی انقلاب اسلامی. تهران: نشر داعا.

شفیعی‌فر، محمد. ۱۳۷۸٫ درآمدی بر مبانی فکری انقلاب اسلامی. قم: نشر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.

شکری، محمد. ۱۳۹۲٫ اصول حاکم بر مدیریت جهادی. مجله مطالعات دفاعی استراتژیک. شماره ۹۲٫

عمید زنجانی، عباسعلی. ۱۳۶۸٫ نگاهی به نوآوری های فقهی و سنت شکنانه امام خمینی (ره). کیهان فرهنگی سال ۲۸٫ شماره ۲۹۹٫

عیوضی، محمد رحیم؛ هراتی، علی. ۱۳۸۹٫ ابعاد مدیریت جهادی. مجله مطالعات دفاعی استراتژیک. شماره ۴۹٫

فیروزآبادی، سید حسن. ۱۳۹۰٫ از جهاد تا جهاد. تهران: نشر داعا.

قاسم آقا، حمید. ۱۳۹۱٫ ارزش‌‌‌های انقلاب اسلامی در بیانات امام خامنه ای و امام خمینی(ره). مجله آفتاب سال۹٫

قائدعلی، حمیدرضا.۱۳۸۷٫ مدیریت جهادی نمونه ای از به کارگیری مبانی مدیریت اسلامی.مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت جهادی. تهران: دبیرخانه همایش ملی مدیریت جهادی. مستخرج از لوح فشرده مقالات همایش.

گیدنز، آنتونی. ۱۳۸۶٫ آموزه های جدید:جهانی شدن و دموکراسی. مجله شهروند، تیرماه. شماره ۶٫

لطیفی، میثم.۱۳۸۳٫ پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهم جوهره مدیریت جهادی. راهبرد فرهنگ. سال ۷٫ شماره ۲۸: ۱۲۲-۹۱٫

محمدی، مهدی. ۱۳۸۸٫ تبیین فرهنگ و مدیریت جهادی و شاخص های آن . ج۲٫ دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

مرتضوی، محمود؛ عراقی، علی. ۱۳۸۷٫ شاخصه های مدیریت در معارف رضوی.مجله فرهنگ رضوی . سال ۲٫ شماره ۶٫

مطهری، مرتضی. ۱۳۴۱٫ مشکل اساسی در سازمان روحانیت؛ در بخشی دربارۀ مرجعیت و روحانیت. تهران: انتشارات صدرا.

ملکوتیان، مصطفی. ۱۳۸۷٫ ایدئولوژی و رهبری و تاثیر آن بر پیروزی سریع، ثبات پایدار و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران. فصلنامه سیاست. دوره ۴۰، شماره۲٫

ملکی زوارم، حسین. ۱۳۸۸٫ «مقایسۀ تطبیقی سبک مدیریت جهادی با سایر سبک‌های مدیریتی». مستخرج از کتاب چاپی دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی.

مهرابی، امیرحمزه. ۱۳۹۴٫ «مدل بومی‌توانمندسازی نیروهای اداری با استفاده از نظام ارزشی اسلام». تهران: نشر مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات اسلام و سیاست.

نصری، قدیر. ۱۳۸۷٫ جامعه شناسی امنیت ملی: مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران. مجله علوم راهبردی دفاعی، دوره ۸٫ شماره ۲۸٫

هزاوه، علی. ۱۳۹۳٫ ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت جهادی. تهران: نشر نورا.

Tenenhaus, M., Vinzi,V., Chatelin, Y.Lauro,c., 2005.PLS path modeling. Computational Statistic and Data Analysis System, 48(1).p.159-205.

برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت