. موضوعات پیشنهادی کمیسیون هنر اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Monday, 22 April , 2024 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون هنر اسلامی

مبانی و مطالعات نظری هنر اسلامی

–  بحث وجود و ماهیت هنر اسلامی

– حکمت و فلسفه هنر اسلامی

–  فقه و هنر اسلامی

–  نقش جنبشهای عرفانی و تصوف در هنر اسلامی

–  زیبایی شناسی هنر اسلامی

–  نمادشناسی هنر اسلامی

– جامعه شناسی هنر اسلامی

– جایگاه اخلاق در هنر اسلامی

– مراتب ادراکی در هنر اسلامی (حسی، خیالی، عقلی)

– رویکردهای انتقادی در مبانی هنر اسلامی

– مطالعات فرهنگی در هنر اسلامی

– نظریه و نقد در حوزه هنر اسلامی

– هنر اسلامی در نسبت با رسانه های جدید

– هنر اسلامی  و سبک زندگی

–  نظام استاد-شاگردی در آموزش هنر اسلامی

–  بداعت و صناعت در نظام آموزش هنرهای سنتی و اسلامی

–  جایگاه هنر اسلامی در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان

–  استفاده از جلوه های هنر اسلامی در زیباسازی شهری، در صنعت پوشاک و…

–  مطالعات تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

–  هنر اسلامی در نسبت با ملل مسلمان

–   هنر اسلامی و مساله جهانی شدن

 

 

Comments are closed.

تصویر ثابت