. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ | Wednesday, 18 May , 2022 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی»

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی»

محور ویژه: «روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی»

سایر محورهای فراخوان:

محور اول: فلسفه و روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی

 • ماهیت‌شناسی روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی
 • نقش هستی‌شناسی در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی
 • نقش روش‌شناسی، در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی
 • نقش انسان‌شناسی در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی
 • تقدم نقش هستی‌شناسی، روش‌شناسی و یا انسان‌شناسی در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی

محور دوم: منطق و نقش آن در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی

 • منطق صوری و ظرفیت‌های آن
 • منطق ریاضی و ظرفیت‌های آن
 • منطق سیستمی و ظرفیت‌های آن
 • دیگر انواع منطق‌ها

محور سوم: ملاک صحت و حجیت در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی

 • حجیت در استناد به متون و اعتبار اسناد
 • حجیت در ارجاع به مبانی فلسفی
 • حجیت در تطبیق با واقع
 • حجیت در میزان کارآمدی

محور چهارم: روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی موجود و ظرفیت آنان برای تحول

 • روش‌های اثباتی
 • روش‌های تفسیری
 • روش‌های انتقادی
 • روش‌های رئالیستی
 • روش‌های ترکیبی

محور پنجم: روش‌های تحقیق علوم اجتماعی موجود و علوم اجتماعی اسلامی (آسیب‌ها و چالش‌ها)

 • روش‌های کمی و علوم اجتماعی اسلامی
 • روش‌های کیفی و علوم اجتماعی اسلامی
 • روش‌های ترکیبی و علوم اجتماعی اسلامی

محور ششم: روش‌های موجود در علوم اسلامی و ظرفیت آنان در ایجاد علوم اجتماعی اسلامی

 • روش‌های فقهی
 • علم اصول
 • روش‌های عرفانی و اشراقی
 • روش‌های کلامی
 • روش‌های فلسفی
 • ….
 • ترکیبی از روش‌های علوم اسلامی و ملاک گزینش و چگونگی ترکیب.

محور هفتم: انواع رویکردهای علوم اجتماعی اسلامی از نظر روش‌های تحقیق به کار گرفته شده

 • معرفی روش‌های تحقیق به کار گرفته شده در علوم اجتماعی اسلامی
 • نحوۀ به کارگیری تجربه در علوم اجتماعی اسلامی

محور هشتم: تکنیک‌های تحقیق در علوم اجتماعی اسلامی

محور نهم: نقش فرهنگ و جامعه در پیدایش، تغییرات و تکامل روش‌های تحقیق

محور دهم: مطالعۀ تطبیقی در هر یک از محورهای فوق

Comments are closed.

تصویر ثابت