. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «قرآن و علوم انسانی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز سه شنبه, ۳ خرداد , ۱۴۰۱ | Tuesday, 24 May , 2022 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «قرآن و علوم انسانی»

در ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، کمیسیون قرآن و علوم انسانی محورهای ذیل را برای فراخوان مقاله در نظر گرفته است:

محور ویژه: نظام‌سازی قرآنی

الف. معناشناسیِ نظام‌سازی قرآنی؛

ب. نظام شناسی و نظام سازی؛

ج. روش شناسی نظام سازی قرآنی؛

د. رویکردهای موجود در خصوص نظام سازی قرآنی؛

ه. نظام تربیتی و اخلاقی قرآنی؛

و. نظام معرفتی قرآنی؛

ز. نظام فرهنگی قرآنی؛

ح. نظام اقتصادی قرآنی؛

ط. نظام حکومتی قرآنی؛

ی. نظام خانواده در قرآن؛

ک. نظام فقهی حقوقی قرآنی؛

ل. نظام اجتماعی قرآنی؛

م. نظام سیاسی قرآنی؛

ن. ضرورت نظام سازی قرآنی؛

س. نظام سازی علمی بر مبنای علوم انسانی قرآن بنیان؛

ع. چشم انداز نظام قرآن بنیان و الزامات کشف آن؛

ف. دین و نظام سازی؛

ص. معنای اصطلاحی نظام از منظر اندیشمندان اسلامی.

Comments are closed.

تصویر ثابت