. مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد پنجم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Wednesday, 24 April , 2024 |
فارسی English

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد پنجم

جلدپنجم : کمیسیون اقتصاد و مدیریت 

بخش اول: اقتصاد

*حسن آقانظری/خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن(مشاهده مقاله)

*سیدعباس موسویان، رسول خوانساری/اجتهاد چندمرحله ای روش تحقیق مناسب برای فقه مالی(مشاهده مقاله)

*ناصر صنوبر، سیدکمال صادقی، محمدعلی متفکر آزاد، اکــــرم قنبری/درآمدی بر سیاست های مهار قیمت ها و کنترل بیکاری در صدر اسلام با رویکرد نهادی(مشاهده مقاله)

*سعید مسعودی پور/تبیین اصل لزوم رفع موانع اعمال عقلانیت در رفتار خرید مصرف کننده از منظر اسلامی(مشاهده مقاله)

*عبدالمجید شیخی، شهلا مولوی، سیدمحمد صدری، نرجس نوری زاده/مالکیت معنوی در علم اقتصاد سنتی و اسلامی با تأکید بر نظریۀ شهید آیت الله محمد باقر صدر(مشاهده مقاله)

*علی اکبر جعفری ندوشن، اصغر زیرک باروقی/ماهیت حقوقی رابطۀ بانی و ناشر در اوراق رهنی(مشاهده مقاله)

بخش دوم: مدیریت

*وحید خاشعی/درآمدی بر نقشۀ دانشی و معرفتی مدیریت اسلامی(مشاهده مقاله)

*محمد حمزه پور، مجتبی جوادی /تبیین و مقایسۀ مبانی نظری مدیریت دانش از دیدگاه اسلام و غرب(مشاهده مقاله)

*مصباح الهدی باقری، مهدی سپهری، جواد آزادی احمدآبادی/تبیین «قرابت» به‌مثابه «اعتبار محوری» در مدیریت اسلامی(مشاهده مقاله)

*سارا رنجبــــر، مریم مهدوی کنی/راهبرد معناشناسی درپژوهش های مدیریتی در قرآن(مشاهده مقاله)

*زهره موسی زاده، منیره حق خواه، مریم سلطان زاده پسیان/مقایسه عوامل مدیریتی موثر بر سکوت سازمانی از منظر علم مدیریت و دیدگاه اسلام(مشاهده مقاله)

*نیکو دیالمه، نجمه حسینی/تکنیک های بازدارنده از تعارضات غیر اثربخش در سازمان با تاکید بر آموزه های اسلامی(مشاهده مقاله)

برچسب‌ها:

Comments are closed.

تصویر ثابت