. مؤلفه‌های فهم فلسفه سیاسی اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز پنج شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱ | Thursday, 26 May , 2022 |
فارسی English

مؤلفه‌های فهم فلسفه سیاسی اسلامی

محسن رضوانی

استادیار گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 

چکیده

دغدغه اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که فلسفه سیاسی اسلامی را چگونه می‌توان فهمید. نگارنده مقاله مدعی است که فهم دقیق فلسفه سیاسی اسلامی در ارتباط با فهم درست سه مؤلفۀ «فلسفه سقراطی»، «آموزه‌های اسلامی» و «فلسفه سیاسی» است. تفسیرهای موجود و متناقض فلسفه سیاسی اسلامی ناشی از فهم نادرست و ناهماهنگ سه مؤلفۀ مزبور است. مقاله حاضر با تفسیر الهی از فلسفه سقراطی و نقد تفسیر الحادی از آن، تبیین متعالی از آموزه‌های اسلامی در مقابل آموزه‌های صرفاً آسمانی و زمینی و تفکیک حقیقت‌جویی فلسفه سیاسی از واقعیت‌نگری تئوری سیاسی، به فهم نوینی از ماهیت فلسفۀ سیاسی اسلامی دست می‌یابد که زمینه را برای پژوهش‌های بعدی فراهم می‌سازد.

 

کلیدواژه‌ها: فلسفه سیاسی، فلسفه سقراطی، فلسفه اسلامی، فلسفه سیاسی اسلامی.

کتاب‌نامه

 

قرآن کریم

ابن‌رشد، محمد. ۲۰۰۸٫ تلخیص السیاسۀ (محاورۀ الجمهوریه). نقله الی العربیه و قدم له حسن مجید العبیدی. دمشق. دارالتکوین.

ارسطو. ۱۳۷۱٫ سیاست. ترجمۀ حمید عنایت. تهران. علمی و فرهنگی.

ــــــ . ۱۳۷۸٫ اخلاق نیکوماخوس. ترجمۀ محمد حسن لطفی. تهران. طرح نو.

افلاطون. ۱۳۸۰/الف. دورۀ آثار افلاطون. ج۱ (آپولوژی). ترجمۀ محمد حسن لطفی. تهران. خوارزمی. چاپ سوم.

ـــــــ . ۱۳۸۰/ب. دورۀ آثار افلاطون. ج۲ (جمهوری). ترجمۀ محمد حسن لطفی. تهران. خوارزمی. چاپ سوم.

ـــــــ . ۱۳۸۰/ج. دورۀ آثار افلاطون. ج۱ (فایدون). ترجمۀ محمد حسن لطفی. تهران. خوارزمی. چاپ سوم.

ـــــــ . ۱۳۸۰/د. دورۀ آثار افلاطون. ج۴ (قوانین). ترجمۀ محمد حسن لطفی. تهران. خوارزمی. چاپ سوم.

ـــــــ . ۱۳۸۰/هـ دورۀ آثار افلاطون. ج۳ (مرد سیاسی). ترجمۀ محمد حسن لطفی. تهران. خوارزمی. چاپ سوم.

  1. رضوانی، محسن. ۱۳۸۴٫ «مفهوم فلسفه سیاسی اسلامی». فصلنامه پژوهش و حوزه. شماره ۲۱ـ۲۲٫

ـــــــــــــــــ . ۱۳۸۵٫ لئو اشتراوس و فلسفۀ سیاسی اسلامی. قم. مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).

ـــــــــــــــــ . ۱۳۸۶٫ «روش‌شناسی فهم فلسفه سیاسی اسلامی». روش‌شناسی در مطالعات سیاسی اسلام. دانشگاه امام صادق (ع).

ـــــــــــــــــ . ۱۳۸۸٫ «درآمدی بر روش‌شناسی فلسفه سیاسی». دوفصلنامه پژوهش. شماره۱٫

الفارابی، ابونصر. ۱۹۸۲٫ تلخیص النوامیس (افلاطون فی­الاسلام). تحقیق عبدالرحمن بدوی. بیروت. دارالاندلس. الطبعه الثالثه.

ــــــــــــــ . ۱۹۸۲٫ فلسفه افلاطون (افلاطون فی الاسلام). تحقیق عبدالرحمن بدوی. بیروت. دارالاندلس. الطبعه الثالثه.

ــــــــــــــ . ۱۹۹۲٫ کتاب التنبیه علی سبیل السعاده (الاعمال الفلسفیه). تحقیق و تقدیم و تعلیق جعفر آل‌ یاسین. بیروت. دارالمناهل.

ــــــــــــــ . ۱۹۹۳٫ کتاب السیاسه المدنیه. حقّقه و قدّم له و علّق علیه فوزی متری نجّار. بیروت. دارالمشرق. الطبعه الثانیه.

ــــــــــــــ . ۱۹۹۶٫ کتاب آراء اهل المدینه الفاضله. قدّم له و علّق علیه البیر نصری نادر. بیروت. دارالمشرق. الطبعه السابعه.

 

Black, Antony, 2001, The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present. London. Routledge.

Frank, Daniel H. 1998. “Political Philosophy in Classical Islam”. Routledge Encyclopedia of Philosophy.

Gutas, Dimitri. 2002. “The Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century: An Essay on the Historiography of Arabic Philosophy”. British Journal of Middle Eastern Studies. Vol 29. No 1.

Rosenthal, Erwin I. J. 1953. “The Place of Politics in the Philosophy of Ibn Rushd”. Bulletin of the School of Oriental and African Studies (University of London). Vol 15. No 2.

Rosenthal, Erwin I. J. 1968. Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline. Cambridge. Cambridge University Press.

Strauss, Leo. 1988. What is Political Philosophy? And other Studies. Chicago. University of Chicago Press.

Strauss, Leo. 1995. Philosophy and Law: Contributions to the Understanding of Maimonides and his Predecessors. Translated by Eve Adler. NewYork. State University of NewYork Press.

برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت