.
| امروز چهارشنبه, ۵ آبان , ۱۴۰۰ | Wednesday, 27 October , 2021 |
فارسی English

“کاربستی عملیاتی در کاربردی سازی علوم انسانی اسلامی”

عباس چهاردولی

رئیس مرکز تحول علوم انسانی درحوزه های راهبردی

دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده:

از آنجا که فرهنگ عصرظهور، همان وضعیت مطلوبی است که مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) بیان فرموده اند یعنی جامعه آرمانی یا مدینه فاضله ای که  همان جامعه منتظر است، دراین مقاله تلاش گردیده تا با استفاده از رویکرد استعاره ای از مهندسی سیستمی،نگرشی نوینی تحت عنوان رویکرد سیستمی راه های رسیدن به فرهنگ ظهور را از طریق بسط فرهنگ عمومی و ملی و توسعه فرهنگ تخصصی مهدویت و در نهایت اجرای مهندسی فرهنگی با رویکرد سیستمی برای دستیابی به فرهنگ ظهور بیان گردد. وبا ارائه تعریفی مجمل ، رویکرد سیستمی را به عنوان استعاره ای که وام دار از نظریات تحلیل گران سیستمی می باشد ، به ارائه یک الگوی پیشنهادی می پردازد. روش تحقیق مد نظر محقق یک روش ترکیبی است که در آن ابتدابا استفاده از روش تحلیل محتوا و با دسته بندی و کدگذاری تحقیقات موجود مفاهیم و سازه ها را مشخص نموده و سپس با استفاده از رویکرد پدیدار شناسی(استدلال قیاسی) پس از مصاحبه با خبرگان واشباع نظری به ارائه مدل مفهومی پرداخته است.نتیجه حاصله براساس آماری تحلیلی آنتروپی شانون وزن چهار مقوله تاثیرگذاردرفرایندنهایی پیشنهادی به شرخ ذیل بدست امده است ،براساس وزن های بدست آمده ازنخبگان فرهنگی میزان تاثیرگذاری هریک از فرایندهای چهارگانه درتسریع فرآیندتحول تطوری به ترتیب اهمیت حاصل از وزن محاسباتی با مدل آنتروپی شانون بشرح ذیل می باشد:

۱- بیشترین وزن مربوط به کارکردگرایی ساختاری است با ضریب اهمیت ۳۳۴/.

۲-دومین تاثیر مربوط به مهندسی فرهنگی با ضریب اهمیت ۳۳۳/.

۳- سومین تاثیرگذار مربوط به نمادگرایی ساختاری باضریب اهمیت ۳۳۲/.

۴- چهارمین عامل براساس وزن های حاصله باضریب ۳۳۱/.

کلید واژه ها:

مهندسی فرهنگ ،مهندسی فرهنگی،فرهنگ پیشتاز،مدل لایه ای فرهنگی،تحول تطوری .

 مراجع . منابع

 1. آذر عادل، بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده ها در تحلیل محتوی فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) سال یازدهم، شماره ۳۷و۳۸،بهار و تابستان ۸۰
 2. توسلی غلامعباس ، جستارهایی در جامعه شناسی معاصر، انتشارات سمت ، تهران ، چاپ ۱۸، پاییز ۱۳۸۶
 3. حبیبی محمد ، کتاب خصائص مدیران فرهنگی،موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، ۱۳۷۹
 4. دانایی فرد حسن، مقاله تئوری عقلانیت-استراتژی،ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتزی مرداد ،۱۳۸۶
 5. رازنهان فیروز ، و ناظمی اردکانی،مهدی: مقاله مهندسی فرهنگی کشور پیش شرط تحقق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ، ماهنامه مهندسی فرهنگی شماره ۸و۹ ، ۱۳۸۶
 6. رجب زاده احمد، در آمدی بر مفهوم فرهنگ عمومی ، فصلنامه فرهنگ عمومی ،شماره ۷ ،۱۳۷۵
 7. روح الامینی،محمود،زمینه فرهنگ شناسی، تالیفی در انسان شناسی فرهنگی و مردم شناسی،تهران،انتشارات عطار، ۱۳۶۸
 8. ساروخانی باقر، روش های تحقیق در علوم اجتماعی ، تهران،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۵، ج۱
 9. شریف کمالی،محمد، انسان شناسی عملی
 10. ریترز، جورج؛ نظریۀ جامعه‌شناسی، ترجمۀ ثلاثی، تهران، علمی، ۱۳۸۱، چاپ ششم
 11. طبرسی،غلامرضا،تبیین چالش های فراروی سیاست گذاری در حوزه فرهنگ،در کتاب سیاست گذاری و فرهنگ درایران امروز،تهران،مرکز بازشناسی اسلام و ایران،۱۳۸۲
 12. علامه جعفری محمد تقی، فرهنگ پیشرو و فرهنگ پیرو،نشر: موسسه تدوین و نشر آثار استاد علامه محمد تقی جعفری ، خرداد، ۱۳۸۸
 13. گوردن کریستوفروسایمون ماندی،دیدگا ه های اروپایی در باره سیاست فرهنگی،ترجمه هادی غبرائی،تهران:دفترپژوهش های فرهنگی،۱۳۸۲
 14. لزلی جانسون ، منتقدان فرهنگ، ، ترجمه ضیاء موحد، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸
 15. محسنی منوچهر ، مقدمات جامعه شناسی ، نشر دوران ، چاپ سوم ،  ۱۳۸۴
 16. محمدی فاطمه ، تئوری ها و استعاره مدیریت در هزاره سوم ، انتشارات فرامتن ، دی ماه ۱۳۸۶
 17. معین محمد و شهیدی سیدجعفر ، لغت نامه ، ج ۱۴، موسسه لغت نامه دهخدا، ۱۳۷۷.
 18. معینی جهانگیر، فرهنگ و جامعه ، ترجمه، فریبا عزبدفتری،تهران : نشرقواه،چاپ اول،۱۳۸۰
 19. وای ولو فرانگ ، انسان شناسی فرهنگی ، ترجمه علیرضا قبادی، دانشگاه بوعلی، همدان، ۱۳۷۸
برچسب‌ها:, , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت