. روان‌شناسی اسلامی تجربی: دیدگاه‌ها و استنباط از تحقیقات تجربی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز جمعه, ۲۸ مرداد , ۱۴۰۱ | Friday, 19 August , 2022 |
فارسی English

روان‌شناسی اسلامی تجربی: دیدگاه‌ها و استنباط از تحقیقات تجربی

دکتر باقر غباری بناب، دانشیار دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 

دکتر فاطمه نصرتی، استادیار دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،

چکیده

هدف از این مقاله کوششی منظم به‌منظور رسیدن به ملاک‌ها و معیارهای روان‌شناسی اسلامی در راستای بومی‌سازی علوم انسانی و توسعۀ یک نظریۀ مبتنی‌بر متون دینی تجربه‌پذیر است که پاسخ‌گوی مشکلات مسلمانان ‌‌باشد. در این راستا کوشش وسیعی به‌عمل آمد که پیشینه‌ها به‌صورت سیستماتیک و منظم بررسی شود. در این کوشش، پژوهشگران به مقالۀ مروری ابوالرعایا و پارگامنت‌(۲۰۱۱) دست یافتند و آن‌ را مبنای تحقیقات تجربی خود قرار دادند. با توجه به معیارهای منظم‌بودن و مطالعۀ سیستماتیک و داشتن اشتهار علمی در زمینۀ روان‌شناسی دینی، برای عرضه به محافل علمی، نقد‌ و ‌بررسی و استفادۀ روان‌درمانگران و روان‌شناسان و مشاوران ترجمه و به‌عنوان اولین نقد ‌و ‌بررسی، خود به نقد آن پرداختند. حاصل نقد پژوهشگران نشان داد با اینکه مقالۀ ابوالرعایا و پارگامنت‌(۲۰۱۱)، کوشش قابل تقدیری در زمینۀ ارتباط سلامت روان، باورها، اعتقادات و رفتارهای مذهبی است، نمی‌توان آن‌ را «روان‌شناسی تجربی» نامید؛ علاوه‌بر‌این، پژوهشگران به معیارهای تدوین و توسعۀ روان‌شناسی اسلامی اشاره کردند و محققان را در راستای این همت بزرگ راهنمایی و تشویق کردند. این پژوهشگران تأکید کردند که برای توسعۀ روان‌شناسی اسلامی، یافتن یک نظریۀ جامع و مانع، منسجم و پاسخ‌گو به مسائل و مشکلات مسلمانان لازم است که تدوین آن بدون استفاده از منابع اصیل اسلامی مثل قرآن، داستان‌های قرآنی، احادیث نبوی، سیره و سنت پیامبر اکرم‌(ص) و ائمه اطهار‌(ع)، بررسی رفتارها و انگیزه‌های مسلمانان عامل، پیامبران و ائمه اطهار(ع) ممکن نیست. همچنین، پژوهشگران به اهمیت تحقیقات کیفی از‌جمله تحقیقات پدیدارشناختی، هرمونوتیکی و آمیخته، علاوه‌بر تحقیقات کمی که مبتنی‌بر فلسفۀ علم تحصلی است، تأکید کردند. تلویحات نظری و کاربردهای عملی‌پژوهش حاضر، برای پژوهشگران آینده در اصل مقاله آمده است.

 

کلیدواژه‌ها: روانشناسی اسلامی، روان‌شناسی تجربی، تحقیقات کمی و کیفی، نظریه‌پردازی، آزمون نظریه، چالش‌های اساسی، نقد و بررسی.

کتاب‌نامه

دشتی، محمد. ۱۳۸۴٫ نهج‌البلاغه امیرالمؤمنین‌(علیه‌السلام). دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قم. چاپ اسوه.

غباری بناب، باقر. ۱۳۸۵٫ چکیده مقالات کنگرۀ ملی علوم انسانی(وضعیت امروز، چشم‌انداز فردا). تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ــــــــــــــــ. ۱۳۸۷٫ «تولدی دوباره: برداشتی روان‌شناختی از سوره مبارکه کهف و کاربرد آن در مشاوره».  فصلنامه سلامت روان. شماره ۱٫

صدرالمتالهین، اسفاراربعه، بیروت، داراحیاءالتراث العربی، ۱۴۱۹ق.

Abdel-Khalek, A.M. 2002. “Age and sex differences for anxiety in relation to family size, birth order, and religiosity among Kuwaiti adolescents”. Psychological Reports. 90(3). P 1031–۱۰۳۶٫

ــــــــــــــــــــــــ. ۲۰۰۶٫ “Happiness, health and religiosity: Significant relations”. Mental Health, Religion & Culture. 9. P 85–۹۷٫

ــــــــــــــــــــــــ. ۲۰۰۷a. “Assessment of intrinsic religiosity with a single item measure in a sample of Arab Muslims”. Journal of Muslim Mental Health. 2. p 211–۲۱۵٫

ــــــــــــــــــــــــ. ۲۰۰۷b. “Religiosity, happiness, health and psychopathology in a probability sample of Muslim adolescents”. Mental Health, Religion & Culture. 10. p 571–۵۸۳٫

ــــــــــــــــــــــــ. ۲۰۰۸٫ “Religiosity, health and well-being among Kuwaiti personnel”. Psychological Reports. 102. p 181–۱۸۴٫

ــــــــــــــــــــــــ. ۲۰۰۹٫ “Religiosity, subjective well-being, and depression in Saudi children and adolescents”. Mental Health, Religion & Culture. 12. p 1–۱۳٫

Abdel-Khalek, A.M., & Lester, D. 2007. “Religiosity, health and psychopathology in two cultures: Kuwait and USA”. Mental Health, Religion & Culture. 10. p 537–۵۵۰٫

Abdel-Khalek, A.M., & Naceur, F. 2007. “Religiosity and its association with positive and negative emotions among college students from Algeria. Mental Health”. Religion & Culture. 10(2). p 159–۱۷۰٫

Abdel-Khalek, A.M., & Thorson, J.A. 2006. Religiosity and death anxiety in Egyptian and American college students. In M.V. Landow (Ed.), College students: Mental health and coping strategies. New York. Nova Science.

Abu-Ali, A., & Reisen, C.A. 1999. “Gender role identity among adolescent Muslim girls living in the U.S”. Current Psychology. 18. p 185–۱۹۲٫

Abu-Raiya, H. 2005a. Identifying dimensions of Islam relevant to physical and mental health. Unpublished master’s thesis. Bowling Green State University. Bowling Green. Ohio.

ــــــــــــــــــ. ۲۰۰۵b. An initial psychological measure of Islamic beliefs and practices: A pilot testing. Unpublished manuscript. Bowling Green State University. Bowling Green. Ohio.

ــــــــــــــــــ. ۲۰۰۶٫ A psychological measure of Islamic religiousness: Evidence for relevance, reliability, and validity. Unpublished doctoral dissertation. Bowling Green State University. Bowling Green. Ohio.

Abu-Raiya, H., & Pargament, K.I. (in press). Religiously-sensitive psychotherapy: From research to practice. Professional Psychology: Research & Practice.

Abu-Raiya, H., & Pargament, K.I. 2011. Empirically based psychology of Islam: summary and critique of the literature, Mental Health, Religion & Culture, 14:2, 93-115.

Abu-Raiya, H., Pargament, K.I., Mahoney, A., & Stein, C. 2008. “A psychological measure of Islamic religiousness: Development and evidence of reliability and validity”. The International Journal for the Psychology of Religion. 18(4). P 291–۳۱۵٫

Abu-Raiya, H., Pargament, K.I., Stein, C., & Mahoney, A. 2007. “Lessons learned and challenges faced in developing the Psychological Measure of Islamic Religiousness”. Journal of Muslim Mental Health. 2(2). P 133–۱۵۴٫

Abu-Ras, W., Gheith, A., & Cournos, F. 2008. “The imams’ role in mental health promotion: A study at 22 mosques in New York City’s Muslim community”. Journal of Muslim Mental Health. 3(2). p 155–۱۷۶٫

Abu-Rayya, H.M., & Abu-Rayya, M.H. 2009a. “Attitude towards Islam: Adaptation and initial validation of the Francis Scale of Attitude towards Christianity in a sample of Israeli-Arab Muslims”. Archive for the Psychology of Religion. 31(1). p 115–۱۲۲٫

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ۲۰۰۹b. “Ethnic identification, religious identity, and psychological well-being among Muslim and Christian Palestinians in Israel”. Mental Health, Religion & Culture. 12(2). P 147–۱۵۵٫

Aflakseir, A., & Coleman, P.G. 2009. “The influence of religious coping on mental health of disabled Iranian war veterans”. Mental Health, Religion & Culture. 12(2). p 175–۱۹۰٫

Aguilar-Vafaie, M.E., & Abiari, M. 2007. “Coping Response Inventory: Assessing coping among Iranian college students and introductory development of an adapted Iranian Coping Response Inventory (CRI)”. Mental Health, Religion & Culture. 10(5). p 489–۵۱۳٫

Aguilar-Vafaie, M.E., & Moghanloo, M. 2008. “Domain and facet personality correlates of religiosity among Iranian college students”. Mental Health, Religion & Culture. 11(5). P 461–۴۸۳٫

Ai, A.L., Peterson, C., & Huang, B. 2003. “The effects of religious-spiritual coping on positive attitudes of adult Muslim refugees from Kosovo and Bosnia”. The International Journal for the Psychology of Religion. 13. p 29–۴۷٫

 

Alavi, H.R. 2007. “Correlatives of happiness in the university students of Iran (a religious approach)”. Journal of Religion and Health. 46. p 480–۴۹۹٫

Alghorani, M.A. 2008. “Knowledge-Practice Measure of Islamic Religiosity (KPMIR): A case of high school Muslim students in the United States”. Journal of Muslim Mental Health. 2. p 25–۳۶٫

Ali, S.R., Mahmood, A., Moel, J., Hudson, C., & Leathers, L. 2008. “A qualitative investigation of Muslim and Christian women’s view of religion and feminism in their lives”. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology. 14(1). P 38–۴۶٫

Al-Kandari, Y.Y. 2003. “Religiosity and its relation to blood pressure among selected Kuwaitis”. Journal of Biosocial Science. 35. p 463–۴۷۲٫

Al-Krenawi, A., & Graham, J.R. 2000. “Culturally competent social work practice with Arab clients in mental health settings”. Health and Social Work. 25. P 9–۲۲٫

Allport, G.W., & Ross, J.M. 1967. “Personal religious orientation and prejudice”. Journal of Personality and Social Psychology. 5. p 432–۴۴۳٫

AlMari, T.S.K., Oei, T.P.S., & Al-Adawi, S. 2009. “The development of the short Muslim Practice and Belief Scale”. Mental Health, Religion & Culture. 12(5). p 415–۴۲۶٫

Al-Sabwah, M.N., & Abdel-Khalek, A.M. 2006. “Religiosity and death distress in Arabic college students”. Death Studies. 30. p 365–۳۷۵٫

Amer, M.M., Hovey, J.D., Fox, C.M., & Rezcallah, A. 2008. “Initial development of the Brief Arab Religious Coping Scale (BARCS)”. Journal of Muslim Mental Health. 3. p 69–۸۸٫

Ano, G.G., & Vasconcelles, E.B. 2005. “Religious coping and psychological adjustment to stress: A meta-analysis”. Journal of Clinical Psychology. 61. p 461–۴۸۰٫

Anthony, F.-V., Hermans, C.A.M., & Sterkens, C. 2007. “Religious practice and religious socialization: Comparative research among Christian, Muslim and Hindu students in Tamilnadu, India”. Journal of Empirical Theology. 20(1). P 100–۱۲۸٫

Azhar, M.Z., & Varma, S.L. 1995a. “Religious psychotherapy with depressive patients”. Psychotherapy and Psychosomatics. 63. P 165–۱۶۸٫

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ۱۹۹۵b. “Religious psychotherapy as management of bereavement”. Acta Psychiatrica Scandinavica. 91(4). p 233–۲۳۵٫

Azhar, M.Z., Varma, S.L., & Dharap, A.S. 1994. “Religious psychotherapy in anxiety disorder patients”. Acta Psychiatrica Scandinavica. 90. p 1–۲٫

Baroun, K.A. 2006. “Relations among religiosity, health, happiness and anxiety of Kuwaiti adolescents”. Psychological Reports. 99. p 717–۷۲۲٫

Bergin, A.E., Masters, K.S., & Richards, P.S. 1987. “Religiousness and mental health reconsidered: A study of an intrinsically religious sample”. Journal of Counseling Psychology. 34. p 197–۲۰۴٫

Burazeri, G., Goda, A., Roshi, E., & Kark, J. 2008. “Religious affiliation and acute coronary syndrome: A population-based case-control study in Tirana, Albania”. European Journal of Public Health. 18(3). p 329–۳۳۴٫

Carter, D.J., & Rashidi, A. 2003. “Theoretical model of psychotherapy: Eastern Asian Islamic women with mental illness”. Health Care for Women International. 24. p 399–۴۱۳٫

Chaudhury, S.R., & Miller, L. 2008. “Religious identity formation among Bangladeshi American Muslim Adolescents”. Journal of Adolescent Research. 23(4). p 383–۴۱۰٫

Chittick, W. C. 1982. “The Five Divine Presences: From al-Qunawi to al-Qaysari”. The Muslim World 72. p. 28-107.

ـــــــــــــــــــ. ۱۹۹۸٫ The Self-Disclosure of God: Principles of Ibn al-‘Arabi’s Cosmology, Albany. State University of New York Press.

Cinnirella, M., & Loewenthal, K.M. 1999. “Religious and ethnic group influences on beliefs about mental illness: A quantitative interview study”. British Journal of Medical Psychology. 72. p 505–۵۲۴٫

Cukur, C.S., De Guzman, M.S.T., & Carlo, G. 2004. “Religiosity, values, and horizontal and vertical individualism-collectivism: A study of Turkey, the United States and the Philippines”. The Journal of Social Psychology. 144(6). p 613–۶۳۴٫

Donahue, M.J. 1985. “Intrinsic and extrinsic religiousness: Review and meta-analysis”. Journal of Personality and Social Psychology. 48. p 400–۴۱۹٫

Dover, H., Miner, M., & Dowson, M. 2007. “The nature and structure of Muslim religious reflection”. Journal of Muslim Mental Health. 2. P 189–۲۱۰٫

Dwairy, M. 2006. Counseling and psychotherapy with Arabs and Muslims: A culturally sensitive approach. New York. Teachers College Press.

ـــــــــــــــ. ۲۰۰۹٫ “Culture analysis and metaphor psychotherapy with Arab-Muslim clients”. Journal of Clinical Psychology. 65(2). p199–۲۰۹٫

Fox, A., & Thomas, T. 2008. “Impact of religious affiliation and religiosity on forgiveness”. Australian Psychologist. 43(3). p 175–۱۸۵٫

Francis, L.J., Sahin, A., & Al-Failakawi, F. 2008. “Psychometric properties of two Islamic measures among young adults in Kuwait: The Sahin-Francis Scale of Attitudes toward Islam and the Sahin Index of Islamic Moral Values”. Journal of Muslim Mental Health. 3. p 9–۲۴٫

Freedman, S.R., & Enright, R.D. 1996. “Forgiveness as an intervention goal with incest survivors”. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 64. p 983–۹۹۲٫

French, D.C., Eisenberg, N., Vaughan, J., Purwono, U., & Suryanti, A. 2008. “Religious involvement and the social competence and adjustment of Indonesian Muslim adolescents”. Developmental Psychology. 44(2). p 597–۶۱۱٫

Ghobari-Bonab, B., Miner, M., & Proctor, M.T. 2013. “Attachment to God in Islamic spirituality”. Journal of Muslim Mental Health.7. 2.

 Ghorbani, N., & Watson, P.J. 2006. “Religious orientation types in Iranian Muslims: Differences in alexithymia, emotional intelligence, self-consciousness and psychological adjustment”. Review of Religious Research. 47(3). p 303–۳۱۰٫

Al-Ghazali, Abu Hamid.(1992) The Ninety-Nine Beautiful Names of God, trans. and int. D. Burrell and N. Daher (Cambridge)

Ghorbani, N., Watson, P.J., & Khan, Z.H. 2007. “Theoretical, empirical and potential ideological dimensions of using western conceptualizations to measure Muslim religious commitment”. Journal of Muslim Mental Health. 2. p 113–۱۳۱٫

Ghorbani, N., Watson, P.J., & Mirhasani, V.S. 2007. “Religious commitment in Iran: Correlated and factors of quest and extrinsic religious orientations”. Archive for the Psychology of Religion. 29(1). p 245–۲۵۷٫

Ghorbani, N., Watson, P.J., & Reza, R. 2007. “Relationship of self-reported mysticism with depression and anxiety in Iranian Muslims”. Psychological Reports. 100(2). p 451–۴۵۴٫

Ghorbani, N., Watson, P.J., & Shahmohamdi, K. 2008. “Afterlife Motivation Scale: Correlations with maladjustment and incremental validity in Iranian Muslims”. The International Journal for the Psychology of Religion. 18. p 22–۳۵٫

Ghorbani, N., Watson, P.J., Ghramaleki, A.F., Morris, R.J., & Hood, R.W. 2000. “Muslim attitudes towards religion scale: Factors, validity, and complexity of relationships with mental health in Iran”. Mental Health, Religion and Culture. 3. P 125–۱۳۲٫

Ghorbani, N., Watson, P.J., Ghramaleki, A.F., Morris, R.J., & Hood, R.W. 2002. “Muslim-Christian Religious Orientations Scale: Distinction, correlations, and cross-cultural analysis in Iran and the United States”. The International Journal for the Psychology of Religion. 12(2). p 69–۹۱٫

Ghorbani, N., Watson, P.J., Krauss, S.W., Bing, M.N., & Davison, H.K. 2004. “Social science as a dialogue: Narcissism, individualist and collectivist values, and religious interest in Iran and the United States”. Current Psychology. 23(2). p 111–۱۲۳٫

Glock, C.Y., & Stark, R. 1962. Christen beliefs and anti-Semitism. New York. Harper & Row.

Gorsuch, R.L., & McPherson, S.E. 1989. “Intrinsic/extrinsic scales: I/E-revised and single item scales”. Journal for the Scientific Study of Religion. 28. p 348–۳۵۴٫

Hamdan, A. 2008. “Cognitive restructuring: An Islamic perspective”. Journal of Muslim Mental Health. 3(1). p 99–۱۱۶٫

Hassouneh-Philips, D. 2003. “Strength and vulnerability: Spirituality in abused American Muslim women’s lives”. Issues in Mental Health Nursing. 24. p 681–۶۹۴٫

Hill, P. C., & Hood, R. W., Jr. 1999. Measures of religiosity. Birmingham, AL. Religious Education Press.

Ho, S., Lee, W., & Hameed, S.S. 2008. “Muslim surfers on the internet: Using the theory of planned behavior to examine the factors influencing engagement in online religious activities’. New Media & Society. 10(1). P 93–۱۰۳٫

Hood Jr, R.W., Ghorbani, N., Watson, P.J., Ghrarmaleki, A.F., Bing, M.N., & Davison, H.K. 2001. “Dimensions of Mysticism Scale: Confirming the three-factor structure in the United States and Iran”. Journal for the Scientific Study of Religion. 40. p 691–۷۰

Hossain, M.S., & Siddique, M.Z. 2008. “Does religiosity help Muslims adjust to death?” A research note. OMEGA. 57(1). p 113–۱۱۹٫

Huntington, R.L., Fronk, C., & Chadwick, B.A. 2001. “Family roles of contemporary Palestinian women”. Journal of Comparative Family Studies. 32. p 1–۱۹٫

Hussain, F.A., & Cochrane, R. 2002. “Depression in South Asian women: Asian women’s beliefs on causes and cures”. Mental Health, Religion & Culture. 5(3). p 285–۳۱۱٫

Ibn Arabi, Muhyi I-Din, 1980. fusus al-Hikam, ed. Bu Abu L-Ala, Afifi, Cairo, Isa al-Babi al-Halabi. Frist printed 1964.

Jamal, M., & Badawi, J. 1993. “Job stress among Muslim immigrants in North America: Moderating effects of religiosity”. Stress Medicine. 9. p 145–۱۵۱٫

Jana-Masri, A., & Priester, P.E. 2007. “The development and validation of a Qura’n- based instrument to assess Islamic religiosity: The Religiosity of Islam Scale”. Journal of Muslim Mental Health. 2. p 177–۱۸۸٫

Ji, C.-H.C., & Ibrahim, Y. 2007a. “Islamic doctrinal orthodoxy and religious orientations: Scale development and validation”. The International Journal for the Psychology of Religion. 17(3). p 189–۲۰۸٫

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ۲۰۰۷b. “Islamic religiosity in right-wing authoritarian personality: The case of Indonesian Muslims”. Review of Religious Research. 49(2). p 128–۱۴۶٫

Jung, C.G. 1965. Memories, Dreams and Reflections .NewYork, NY. Vintage Books.

ـــــــــــــ. ۱۹۷۱٫ The collected works of C. G. Jung: Vol. 6. Psychological types. Princetion University Press. (Original work published 1921).

ـــــــــــــ. ۱۹۷۳٫ Letters: Vol. 1 (G. Adler & A. Jaffe. Eds.; T. F. C. Hull, Trans.). Pricetion, NJ. Princetion University Press.

ـــــــــــــ. ۱۹۷۵a. The collected works of C. G. Jung: Vol. 16. The practice of psychotherapy. Princeton, NJ. Princetion University Press. (Original work published 1954.

ـــــــــــــ. ۱۹۷۵b.  Letters: Vol. 2 (G. Adler & A. Jaffe, Eds,; R. F. C. Hull, Trans.). Princetion , NJ. Princetion University Press.

ـــــــــــــ. ۱۹۷۶a. The collected works of C. G. Jung: Vol. 13. Alchemical studies. Princeton, NJ. Princetion University Press. (Original work published 1967).

ـــــــــــــ. ۱۹۷۶b. The collected works of C. G. Jung: Vol. 14. Mysterium coniuctionis. Princeton, NJ. Princetion University Press. (Original work published 1963).

ـــــــــــــ. ۱۹۷۶c. The collected works of C. G. Jung: Vol. 18. The symbolic life. Princeton, NJ: Princetion University Press. (Original work published 1950).

ـــــــــــــ. ۱۹۷۶d. The collected works of C. G. Jung: Vol. 5. Symbols of transformation. Princeton, NJ: Princetion University Press. (Original work published 1952).

ـــــــــــــ. ۱۹۷۷a. The collected works of C. G. Jung: Vol. 5. The archetypes and the collective uncounscious. Princeton, NJ. Princetion University Press. (Original work published 1959).

ـــــــــــــ. ۱۹۷۷b. The collected works of C. G. Jung: Vol. 12. Psychology and alchemy. Princeton, NJ: Princetion University Press. (Original work published 1953).

ـــــــــــــ. ۱۹۷۸a. The collected works of C. G. Jung: Vol. 9. ii. Aion: Research into the phenomenology of the self.  Princeton, NJ. Princetion University Press. (Original work published 1959).

ـــــــــــــ. ۱۹۷۸c. The collected works of C. G. Jung: Vol. 8. The structure and dynamics of the psyche. Princeton, NJ. Princetion University Press. (Original work published 1960).

ـــــــــــــ. ۲۰۰۵٫ Modern man in search of a soul. New York, NY. Routledge. (Original work published 1933)

Kamal, Z., & Loewenthal, K.M. 2002. “Suicide beliefs and behavior among young Muslims and Hindus in the UK”. Mental Health, Religion & Culture. 5. P 111–۱۱۸٫

Khan, Z.H., & Watson, P.J. 2004. “Religious orientations and the experience of Eid-ul- Azha among Pakistani Muslims”. Journal for the Scientific Study of Religion. 43(4). p 537–۵۴۵٫

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ۲۰۰۶a. “Factorial complexity and validity of the Sahin- Francis Attitude Toward Islam Scale among Pakistani university students”. Journal of Beliefs & Values. 27(2). p 231–۲۳۵٫

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ۲۰۰۶b. “Construction of the Pakistani Religious Coping Practices Scale: Correlations with religious coping, religious orientation, and reactions to stress among Muslim university students”. The International Journal for the Psychology of Religion. 16. p 101–۱۱۲٫

Khan, Z.H., Watson, P.J., & Habib, F. 2005. “Muslim attitudes toward religion, religiousorientation and empathy among Pakistanis”. Mental Health, Religion & Culture, 8(1). p 49–۶۱٫

Khawaja, N.G. 2008. “An investigation of the factor structure and psychometric properties of the COPE scale with a Muslim migrant population in Australia”. Journal of Muslim Mental Health. 3. p 177–۱۹۱٫

Khoei, E.M., Whelan, A., & Cohen, J. 2008. “Sharing beliefs: What sexuality means to Muslim Iranian women living in Australia”. Culture, Health and Sexuality. 10(3). P 237–۲۴۸٫

Koenig, H.G. 1994a. Aging and God: Spiritual pathways to mental health in midlife and later years. New York. Haworth Press.

ــــــــــــــــ. ۱۹۹۴b. Self-destructive behaviors related to death in physically ill elderly men: Pilot data. Unpublished manuscript. Duke University Medical Center.

ــــــــــــــــ. ۱۹۹۵٫ “Use of acute hospital services and mortality among religious and non-religious copers with medical illness”. Journal of Religious Gerontology. 9(3). P 1–۲۲٫

ــــــــــــــــ. ۱۹۹۷٫ Is religion good for your health? New York. Haworth Press.

ــــــــــــــــ. ۲۰۰۰٫ Religion, well-being, and health in the elderly: The scientific evidence for an association. In J. A. Thorson (Ed.). Perspectives on spiritual well-being and aging. Springfield, IL. Thomas.

Koenig, H.G. (Ed.). 1998. Handbook of religion and mental health. San Diego, CA. Academic Press.

Koenig, H.G., & Larson, D.B. 2001. “Religion and mental health: Evidence for an association”. International Review of Psychiatry. 13. p 67–۷۸٫

Koenig, H.G., McCullough, M.E., & Larson, D.B. 2001. Handbook of religion and health. New York. Oxford University Press.

Koenig, L.B., & Bouchard, T.J., Jr. 2006. Genetic and environmental influences on the traditional values triad_authoritarianism, conservatism, and religiousness_assessed by quantitative behavior genetic methods. In P. McNamara (Ed.). Where God and science meet (Vol. 1. p. 31–۶۰). Westport, CT. Praege.

Krauss, S.E., Azimi, H., Rumaya, J., & Jamaliah, A.H. 2006. “The Muslim Religiosity- Personality Inventory (MRPI): Towards understanding differences in the Islamic religiosity among Malaysian youth”. Pertanika Journal of Social Science & Humanities, 13(2). p 173–۱۸۶٫

Lazar, A., Kravetz, S., & Frederich-Kedem, P. 2002. “The multidimensionality of motivation for Jewish religious behavior: Content, structure, and relationship to religious identity”. Journal for the Scientific Study of Religion. 41. p 509–۵۱۹٫

Leach, M.M., Piedmont, R.L., & Monteiro, D. 2001. “Images of God among Christians, Hindus, and Muslims in India”. Research in the Social Scientific Study of Religion. 12. P 207–۲۲۵٫

Loewenthal, K.M., & Cinnirella, M. 1999. “Beliefs about the efficacy of religious, medical and psychotherapeutic interventions for depression and schizophrenia among women from different cultural-religious groups in Great Britain”. Transcultural Psychiatry. 36. P 491–۵۰۴٫

Loewenthal, K.M., MacLeod, A.K., & Cinnirella, M. 2002. “Are women more religious than men? Gender  differences in religious activity among different groups in the UK”. Personality and Individual Differences. 32. p 133–۱۳۹٫

Loo, C.M., Fairbank, J.A., Scurfield, R.M., Ruch, L.O., King, D.W., Adam, J.L., et al. 2001. “Measuring exposure to racism: Development of Race-Related Stressor Scale (RRSS) for Asian American Vietnam veterans”. Psychological Assessment. 13(4). p 503–۵۲۰٫

MacPhee, M. 2003. “Medicine of the heart: The embodiment of faith in Morocco”. Medical Anthropology. 22. p 53–۸۳٫

Marks, L. 2005. “How does religion influence marriage? Christian, Jewish, Mormon and Muslim perspectives”. Marriage & Family Review. 38(1). p 85–۱۱۱٫

Mazidi, M., & Ostovar, S. 2006. “Effects of religion and type of religious internalization on the mental health of Iranian adolescents”. Perceptual and Motor Skills. 103(1). p 301–۳۰۶٫

McCullough, M.E., & Worthington Jr, E.L. 1994. “Encouraging clients to forgive people who hurt them: Review, critique, and research prospectus”. Journal of Psychology and Theology. 22. p 3–۲۰٫

Mehraby, N. 2003. “Psychotherapy with Islamic clients facing loss and grief”. Psychotherapy in Australia. 2. p 30–۳۴٫

Metha, K.K. 1997. “The impact of religious beliefs and practices on aging: A cross-cultural comparison”. Journal of Aging Studies. 11(2). p 101–۱۱۴٫

Meyer, K., Rizzo, H., & Ali, Y. 1998. “Islam and the extension of citizenship rights to women in Kuwait”. Journal for the Scientific Study of Religion. 37. p 131–۱۴۴٫

Mussap, A. 2009. “Strength of faith and body image in Muslim and non-Muslim women”. Mental Health, Religion & Culture. 12(2). p121–۱۲۷٫

Nunnaly, J. 1978. Psychometric theory. New York: McGraw-Hill.

Odoms-Young, A. 2008. “Factors that influence body image representations of black Muslim women”. Social Science & Medicine. 66. p 2573–۲۵۸۴٫

Paloutzian, R.F., & Park, C.L. 2005. Integrative themes in the current science of the psychology of religion. In R.F. Paloutzian, & C.L. Park (Eds.). Handbook of the psychology of religion and spirituality (p. 3–۲۰). New York. The Guilford Press.

Pargament, K.I. 1988. “Religion and the problem-solving process: Three styles of coping”. Journal for the Scientific Study of Religion. 27. P 90–۱۰۴٫

ــــــــــــــــــ. ۱۹۹۷a. The psychology of religion and coping. New York. Guilford Press.

ـــــــــــــــــ. ۱۹۹۷b. The psychology of religion and coping: Theory, research, practice. New York. Guilford Press.

ــــــــــــــــــ. ۱۹۹۹٫ “The psychology of religion and spirituality? Yes and no”. International Journal for the Psychology of Religion. 9. 3–۱۶٫

ـــــــــــــــــ. ۲۰۰۷a. Spiritually integrated psychotherapy. New York. Guilford Press.

ـــــــــــــــــ. ۲۰۰۷b. Spirituality integrated psychotherapy: Understanding and addressing the sacred. New York. The Guilford Press.

Pargament, K.I., Koenig, H.G., & Perez, L.M. 2000. “The many methods of religious coping: Development and initial validation of the RCOPE|. Journal of Clinical Psychology. 56. P 519–۵۴۳٫

Pargament, K.I., Poloma, M.M., & Tarakeshwar, N. 2001. Methods of coping from the religions of the world: The bar mitzvah, karma, and spiritual healing. In C. R. Snyder (Ed.). Coping with stress: Effective people and processes (p. 259–۲۸۴). New York. Oxford University Press.

Pargament, K.I., & Abu-Raiya, H. 2007. “A decade of research on the psychology of religion and coping: Things we assumed and lessons we learned”. Psyke and Logos. 28. p 742–۷۶۶٫

Pargament, K.I., Koenig, H.G., & Perez, L.M. 2000. “The many methods of religious coping: Development and initial validation of the RCOPE”. Journal of Clinical Psychology. 56. P 519–۵۴۳٫

Pargament, K.I., Sullivan, M.S., Balzer, W.K., Van Haitsma, K.S., & Raymark, P. 1995. “The many meanings of religiousness: A policy capturing approach”. Journal of Personality. 63. p 954–۹۸۳٫

Piedmont, R.L., & Leach, M.M. 2002. “Cross-cultural generalizability of the spiritual transcendence scale in India”. American Behavioral Scientist. 45(12). P 1888–۱۹۰۱٫

Plante, T.G., & Boccaccini, M.T. 1997. “The Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire”. Pastoral Psychology. 45. p 375–۳۸۷٫

Rankin, B., & Aytac¸, I. 2008. “Religiosity, the headscarf, and education in Turkey: An analysis of 1988 data and current implications”. British Journal of the Sociology of Education. 29(3). p 273–۲۸۷٫

Razali, S.M., Aminah, K., & Khan, U.A. 2002. “Religious-cultural psychotherapy in the management of anxiety patients”. Transcultural Psychiatry. 39(1). p 130–۱۳۶٫

Razali, S.M., Hasanah, C.I., Aminah, K., & Subramaniam, M. 1998. “Religious sociocultrual psychotherapy in patients with anxiety and depression”. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 32. p 867–۸۷۲٫

Richards, P.S., & Bergin, A.E. 1997. A spiritual strategy for counseling and psychotherapy. Washington, DC. American Psychological Association.

Rippy, E.R., & Newman, E. 2006. “Perceived religious discrimination and its relationship to anxiety and paranoia among Muslim Americans”. Journal of Muslim Mental Health. 1. P 5–۲۰٫

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ۲۰۰۸٫ “Adaptation of race-related stress for use with Muslim Americans”. Journal of Muslim Mental Health. 3. p 53–۶۸٫

Ryan, R.M., Rigby, S., & King, K. 1993. ‘Two types of religious internalization and their relations to religious orientations and mental health”. Journal of Personality and Social Psychology. 65. p 586–۵۹۶٫

Sahin, A., & Francis, L.J. 2002. “Assessing attitude toward Islam among Muslim adolescents: The psychometric properties of the Sahin-Francis Scale”. Muslim Education Quarterly. 19(4). p 35–۴۷٫ ۱۱۴ H.

Saroglou, V., & Galand, P. 2004. “Identities, values, and religion: A study among Muslim, other immigrant, and native Belgian young adults after the 9/11 attacks”. Identity: International Journal of Theory and Practice. 4(2). p 97–۱۳۲٫

Saroglou, V., & Mathijsen, F. 2007. “Religion, multiple identities, and acculturation: A study of Muslim immigrants to Belgium”. Archive for the Psychology of Religion. 29. p 177–۱۹۸٫

Sherman, A.C., Simonton, S., Latif, U., Spohn, R., & Tricot, G. 2005. “Religious struggle and religious comfort in response to illness: Health outcomes among stem cell transplant patients”. Journal of Behavioral Medicine. 28. p 359–۳۶۷٫

Spilka, B., Hood, R.W., Hunsberger, B., & Gorsuch, R. 2003. The psychology of religion: An empirical approach (3rd ed.). New York. The Guilford Press.

ُStade, R.C. 1970. Ninety-nine names of God in islsm. Daystar Press. P. O. Box 1261. Ibadan. Nigeria.

Stompe, T., Bauer, S., Ortwein-Swoboda, O., Schanda, H., Karakula, H., Rudalevicienne, H.R., et al. 2006. “Delusions of guilt: The attitude of Christian and Muslim schizophrenic patients toward good and evil and the responsibility of men”. Journal of Muslim Mental Health. 1. p 43–۵۶٫

Sue, S. 1992. “Ethnicity and mental health: Research and policy issues”. Journal of Social Issues. 48. p 117–۱۳۶٫

Suhail, K., & Akram, S. 2002. “Correlates of death anxiety in Pakistan”. Death Studies. 26. p 39–۵۰٫

Tarakeshwar, N., Pargament, K. I. & Mahoney, A. 2003. “Measures of Hindu Pathways: Development and Preliminary Evidence of Reliability and Validity”. Culture Diversity and Ethnic Minority Psychology. 9. p 316–۳۳۲٫

Tessler, M., & Nachtwey, J. 1998. “Islam and attitudes towards international conflict: Evidence from survey research in the Arab world”. Journal of Conflict Resolution. 42. P 619–۶۳۶٫

Thorson, J.A., Powell, F.C., Abdel-Khalek, A.M., & Beshai, J.A. 1997. “Constructions of religiosity and death anxiety in two cultures: The United States and Kuwait”. Journal of Psychology and Theology. 25. p 374–۳۸۳٫

Tiliouine, H., Cummins, R.A., & Davern, M. 2009. “Islamic religiosity, subjective well- being and health”. Mental Health, Religion & Culture. 12(1). p 55–۷۴٫

Vasegh, S., & Mohammadi, M.-R. 2007. “Religiosity, anxiety, and depression among a sample of Iranian medical students”. International Journal of Psychiatry in Medicine. 37(2). p 213–۲۲۷٫

Watson, P.J., Ghorbani, N., Davison, H.K., Bing, M.N., Hood Jr, R.W., & Ghrarmaleki, A.F. 2002. “Negatively reinforcing personal extrinsic motivations: Religious orientation, inner awareness, and mental health in Iran and the United States”. The International Journal for the Psychology of Religion. 12. p 255–۲۷۶٫

Wilde, A., & Joseph, S. 1997. “Religiosity and personality in a Muslim context”. Personality and Individual Differences. 23. p 899–۹۰۰٫

Williamson, W.P., & Ahmad, A. 2007. “Survey research and Islamic Fundamentalism: A question about validity”. Journal of Muslim Mental Health. 2. p 155–۱۷۶٫

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت