. رابطه نگرش دینی، مهارت‎های ارتباط بین‌فردی با تاب‌آوری در سربازان | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ | Friday, 21 June , 2024 |
فارسی English

رابطه نگرش دینی، مهارت‎های ارتباط بین‌فردی با تاب‌آوری در سربازان

سعید سالاری مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ایران، قم.

saeedsalari110@gmail.com

محمدرضا احمدی

استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ایران، قم.

m.r.ahmadi313@gmail.com

علیرضا رنجبر

دانشجوی کارشناسی ارشد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ایران، قم.

ranjkeshamirali@gmail.com

محمدسعید نصر اصفهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ایران، قم.

SNASR1907@gmail.com

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سطح دین‎داری، مهارت‎های ارتباط بین‌فردی با تاب‌آوری سربازان یکی از پادگان‌های نظامی است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. به همین منظور با استفاده از جامعه آماری پژوهش، نمونه‌ای به تعداد ۲۰۰ آزمودنی انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به پرسشنامه‌های دین‎داری گلاک و استارک (۱۹۶۵)، مهارت‎های ارتباط بین‌فردی منجمی‌زاده (۱۳۹۱) و تاب‌آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد ابعاد دین‎داری با روابط بین‌ْفردی و تاب‌آوری ارتباط مثبت معنادار دارند و برخی ابعاد دین‎داری پیش‌بینی‌کننده‌ خوبی برای تاب‌آوری‌اند. همچنین نتایج نشان داد که بین مهارت‎های ارتباط بین‌فردی و تاب‌آوری رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

کلیدواژگان:دین‎داری، مهارت‎های ارتباط بین‌فردی، تاب‌آوری، سربازان.

منابع

آزاد مرزآبادی، اسفندیار (۱۳۸۸). روان‌شناسی سازمانی.‌ تهران: مرکز تألیف کتاب‎های درسی معاونت تربیت، آموزش و فرهنگ پاسداری سپاه.

احمدی، غلامرضا و همکاران (۱۳۹۴). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی، فصلنامه روانشناسی نظامی. ۶ (۲۲)، ۲۱-۵٫

احمدی،‌ یعقوب (۱۳۸۸). وضعیت دین‎داری و نگرش به آینده دین در میان نسل‌ها مطالعه موردی شهر سنندج، مجله روان‌شناسی دین. ۱(۱)، ۴۴-۱۷٫

اسحاقی، سیدرضا، فرج‌زادگان، زیبا، و بابک، آناهیتا (۱۳۸۸). طراحی پرسشنامه سبک زندگی در سالمندان، فصلنامه پایش. ۹ (۱)، ۹۹-۹۱٫

بردستانی، عذرا (۱۳۸۳). بررسی تأثیر باورهای مذهبی بر رفتار نوع دوستانه و سازگاری تحصیلی در دانش‌آموزان سال آخر متوسطه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

بهرامی‌ احسان، هادی (۱۳۸۱). رابطه بین جهت‌گیری مذهبی، اضطراب و حرمت خود، مجله‌ روان‌شناسی. ۴، ۳۴۷-۳۳۶٫

حبی، محمدباقر و همکاران (۱۳۹۳). بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بین سربازان و ارتباط آن با سبک‌های دلبستگی، فصلنامه روانشناسی نظامی. ۵ (۱۸)، ۱۴-۵٫

حمید، نجمه و همکاران (۱۳۹۱). بررسی رابطه‌ سلامت روان و هوش معنوی با تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، فصلنامه جنتاشاپیر. ۳‌ (۲)، ۳۳۸-۳۳۱٫

جمشیدی، بهنام و همکاران (۱۳۹۲). رابطه‌ دین‎داری و تاب‌آوری در دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز،‌ اندیشه‌های نوین تربیتی.‌ ۱۰ (۱)، ۱۶۲-۱۴۲٫

دلاور، علی و همکاران (۱۳۹۲). ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تمایل به خودکشی در سربازان،‌ فصلنامه روانشناسی نظامی، ۵ (۱۷)، ۱۵-۵٫

رنجبر، کاکاوند، و برجعلی، برماس (‌۱۳۹۰). تاب‌آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی، فصلنامه روان‌شناسی سلامت. ۱، ۱۸۷-۱۷۷٫

سامانی، سیامک و همکاران (۱۳۸۶). تاب‌آوری،‌ سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی، مجله روان‌پزشکی و روانشناسی ایران.‌ ۱۳، ۲۹۵-۲۹۰٫

سراج‌زاده، سیدحسین (۱۳۸۷). نگرش‌ها و رفتارهای دینی نوجوانان تهرانی و دلالت‌های آن برای نظریه سکولار شدن، فصلنامه اطلاع‌رسانی پژوهشی. ۱۰، ۱۰۷- ۱۰۵٫

شریفی، طیبه و همکاران (۱۳۸۴). نگرش دینی و سلامت عمومی و شکیبایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اندیشه و رفتار. ‌۱۱ (۱)،‌ ۹۹-۸۸٫

گنجی، طاهره، و حسینی، آغافاطمه (۱۳۸۹). باورهای مذهبی دانشجویان کارشناسی و ارتباط آن با میزان اضطراب آنان، نشریه دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۶۴ (۲۳)، ۵۱-۴۱٫

مدانلو، فاطمه (۱۳۸۸). بررسی ارتباط تاب‌آوری، روشهای مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با وضعیت روانی زنان داغ‌دیده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی.

محمدی، مسعود (۱۳۸۴). بررسی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری در افراد در معرض خطر سوءاستفاده مصرف مواد، پایان‌نامه دکتری. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.

منجمی‌زاده، اصغر، (۱۳۹۱). بررسی رابطه‌ بین مهارتهای ارتباطی بین‌فردی و میزان پذیرش اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوارسان، پایان‌نامه کارشناسی.

نوری، رضا و همکاران (۱۳۹۳). وضعیت سلامت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی. فصلنامه روان‌شناسی نظامی، ۵ (۱۸)، ۵۸-۵۱٫

هاشمی، لادن، و جوکار، بهرام (۱۳۹۰). بررسی رابطه‌ بین تعالی معنوی و تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه، مطالعات روان‌شناسی تربیتی، ‌۸ (۱۳)، ۱۴۲-۱۲۳٫

 

Bayer, J, (1996). Social Competence and Social Skills Training for Children and Adolescents, A Literature Review, Australian Journal of Guidance and Counseling, 6, 1-13.

 

Ball, J., Armistead, L., Austin, B. J. (2003). The Relationship Between Religiosity, Adjustment among African-American, Female, Urban Adolescents, Journalof Adolescence. 26 (4), 431-446.

 

Condly، S.J. (2006). Resilience in Children a Review of Literature with Implications for Education. Urban Education. 41 (3), 211-236.

Conner, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a New Resilience Scale: the Conner- Davidson Resilience Scale (CD-RISC), Depression and Anxiety. 18, 76-82.

Epstein JL (2002). School, Family, Community Partnership: Preparing Educators and Improving School. Boulder, Co: Westview.

Greeff, A.&Joubert, A. (2007). Spirituality and Resilience in Families in which a Parent has Died, Psychological Reports, 100, 897-900.

Hollinger, G.D. (1987). Social Skills for Behaviorally Disordered Children as Preparation for Mainstreamind: Therapy, Practice and New direction, Remedial and Special Education. 8, 17-27.

Kasen, S. Wickramaratne, P. Gameroff, M. J. & Weissman, M. M. (2011). Religiosity and Resilience in Persons at High Risk for Major Depression, Psychological medicine. 42(3), 509-19.

Kim, J. (2008). The Protective Effects of Religiosity on Maladjustment among Maltreated and Nonmaltreated Children, Child abuse & neglect. 32(7), 720-711.

 

Lemay, R., & Ghazal, H (2001). Resilience and Positive Psychology: Finding Hope, Child and Family, 5 (1), 10-21.

Masten, A., Best, K. & Garmezy, N. (1990). Resilience and Development, Contributions from the Study of Children who Overcome Adversity, Development and Psychopathology, 2, 424-445.

Matson, J. L. (1900). Matson Evaluation of Social Skills with Woungesster: Manual. Worthington, OH: International Diagnostic System.

Merill, k & Gimpel, G, (1998). Social Skills of Children and Adolescents, Conceptualization, Assessment, and Treatment, New Jersey, Lawrence Erlbaum associates, Inc.

Musick, M. A., Wilson, J. (2003). Volunteering and depression: the Role of Psychological and Social Resources in Different Age Groups, Social Science & Medicine. 56 (2), 259-269.

Newman, J. S, & Pargament, k. I. (1990). The Role of Religion in Problem Solving Process, The International Journal for the Psychology of Religion. 31 (4), 390-404.

Parker, J.G. & Asher, S.R. (1993). Friendship and Friendship Quality Inmiddle Childhood: Links with Peer Group Acceptance and Feelings of Lonelinessand Social Dissatisfaction, Developmental Psychology. 29 (4), 611-621.

Sparrow, S.; Balla, D. & Cicchetti, D. (1984). Vineland Adaptive BehaviorScales: New York: American Guidance Service.

Rutter, M. (1985), Resilience in the Face of Adversity: Protective Factors and Resistance to Psychiatric Disorder, British Journal of Psychiarty. 147, 598-611.

Sternberg, R. (1986). The Nature and Scope of Practical Intelligence, Cambridge, Cambridge University Press.

برچسب‌ها:, , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت