. تدوین نظریه مدیریت تجربه از دیدگاه اسلام و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳ | Saturday, 13 July , 2024 |
فارسی English

تدوین نظریه مدیریت تجربه از دیدگاه اسلام و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی

مهدیه‌سادات خشوعی (نویسنده مسئول)

پسادکتری روان‎شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان.

Khoshouei.mahdieh@gmail.com

حمیدرضا عریضی

استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‎شناسی دانشگاه اصفهان

Hamidrezaoreyzi@gmail.com

چکیده

این پژوهش با دو هدف تدوین نظریه مدیریت تجربه از دیدگاه اسلام و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی انجام شد. این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیلی و پیمایشی است. برای دستیابی به هدف اول، کتاب میزان‌الحکمه (نوشته محمدی ری‌شهری) به روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع موارد معروف انتخاب شد و به روش نظریه داده‌بنیاد مورد بررسی قرار گرفت. با تحلیل کتاب، مفاهیم مرتبط با مدیریت تجربه استخراج و با توجه به پدیده، زمینه، علت، مداخله‌گر، راهبرد و پیامد مورد طبقه‌بندی قرار گرفت. سپس ارتباط موارد مذکور در قالب یک الگو طراحی و با نوشتن قضایا نظریه مدیریت تجربه از دیدگاه اسلام تدوین و برازش آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برای دستیابی به هدف دوم نیز براساس نظریه مذکور پرسشنام‎های با سه مؤلفه درک اهمیت تجربه، کسب و نگهداری تجربه و به‌کارگیری تجربه طراحی گردید. سپس تعداد ۴۲ نفر از کارشناسان یک سازمان دولتی در شهر اصفهان به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و دیدگاه آنان در زمینه وضعیت مدیریت تجربه دریافت شد. نتایج آزمون تی وابسته نشان داد از دیدگاه کارشناسان در وضعیت موجود میزان مدیریت تجربه در سازمان پایین‌تر از وضعیت مطلوب است. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که رتبه‌بندی مؤلفه‌های مدیریت تجربه در وضعیت موجود به‌ترتیب شامل کسب و نگهداری تجربه، درک اهمیت تجربه و به‌کارگیری تجربه بوده است؛ درحالی‎که در وضعیت مطلوب باید به‌ترتیب شامل درک اهمیت تجربه، کسب و نگهداری تجربه و به‌کارگیری تجربه باشد.

کلیدواژگان: دیدگاه اسلام، مدیریت تجربه، وضعیت موجود و مطلوب.

منابع

 1. قرآن کریم (ترجمه مکارم شیرازی).
 2. احمدی، سیدعلی اکبر و همکاران (۱۳۸۷). بررسی و تبیین عوامل رفتاری و فرهنگی و سازوکار ثبت تجارب مدیران، دانشور رفتار. ۲۹٫ ۱۷-۲۸٫
 3. اشتراس، آنسلم، و کوربین،‌ جولیت (۱۳۸۵). اصول روش تحقیق کیفی (نظریه مبنایی، رویه‌ها و روش‌ها). ترجمه بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 4. اشتریان، کیومرث (۱۳۹۲). مستندسازی تجارب مدیریتی در شهرداری تهران. تهران: انتشارات تیسا.
 5. جمشیدی، گیتی، و حیدری، غلامرضا. ۱۳۹۴٫ شناسایی زیرساخت‌ها و سازوکارهای مستندسازی تجارب و دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی. ۴۹ (۲). ۱۹۱-۲۱۱٫
 6. حریری، نجلا. ۱۳۸۵٫ اصول و روشهای پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات.
 7. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۸۹). بیانات در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی. ۱۰/۹/۱۳۸۹٫
 8. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۹۵). بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت». ۶/۲/۱۳۹۵٫
 9. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۹۴). عیار مدیران از منظر رهبر معظم انقلاب. اصفهان: انتشارات حدیث راه عشق.
 10. رنجبر، ه ۲۳۸-۲۵۰٫
 11. ضیایی، ثریا، و توکلی، ثامنه (۱۳۹۴). مستندسازی تجربیات مدیران: تحلیلی بر عوامل رفتاری و فرهنگی مدیران مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۶ (۴). ۱۳۹-۱۵۴٫
 12. محمدی ری شهری، محمد (۱۳۷۷). میزان‌الحکمه. جلد اول تا پانزدهم. ترجمه حمیدرضا شیخی. قم: مؤسسه فرهنگی دارالحدیث.
 13. مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۹۱). پند جاوید (شرح وصیت امیرالمؤمنین علی۷ به فرزندش امام حسن مجتبی۷). ج۲٫ قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 14. موسویان، سیدرسول (۱۳۹۴). شناسایی شیوه‌های مستندسازی و انتقال تجربه‌های (حرفه‌ای) اعضای هیئت علمی در دانشگاه اصفهان، پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین۷. ۷ (۳). ۲۲۷-۲۵۴٫

Baran, M. L. (Ed.). (2016). Mixed Methods Research for Improved Scientific Study. IGI Global.

Bergmann, R. (2002). Experience management: foundations, development methodology, and internet-based applications. Springer-Verlag.

Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39(3), 124-131.

Gilbert, G. E., & Prion, S. (2016). Making Sense of Methods and Measurement: Lawshe’s Content Validity Index. Clinical Simulation in Nursing, 12(12), 530-531.

Haddadpoor, A., Taheri, B., Nasri, M., Heydari, K., & Bahrami, G. (2015). Process Documentation: a Model for Knowledge Management in Organizations. Materia socio-medica, 27(5), 347-350.

Lindlof, T. R., & Taylor, B. C. (2011). Qualitative communication research methods. 3rd ed. ed. London: SAGE.

Pallant, J. (2013). SPSS survival manual. McGraw-Hill Education (UK).

Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods. SAGE Publications, inc.

Schneider, K. (2009). Experience and knowledge management in software engineering. Springer Science & Business Media.

Sun, Z., & Finnie, G. (2005, September). Experience management in knowledge management. In International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems (pp. 979-986). Springer Berlin Heidelberg.

Sun, Z., & Lau, S. K. (2007). Customer experience management in e-services. In E-service intelligence: Methodologies, technologies and Applications (pp. 365-388). Springer Berlin Heidelberg.

Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: integrating quantitative and qualitative techniques in the social and behavioral sciences. London: SAGE.

Vásquez-Bravo, D. M., Sánchez-Segura, M. I., Medina-Domínguez, F., & Amescua, A. (2011). Reflections on Educational Technology, Research and School Innovation. In Information Systems, E-learning, and Knowledge Management Research: 4th World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2011 (pp. 374-384). Springer Berlin Heidelberg.

برچسب‌ها:, , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت