. تبیین محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزه‌های اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | Friday, 14 May , 2021 |
فارسی English

تبیین محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزه‌های اسلامی

نیکو دیالمه

استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران

nikoo_dialameh@yahoo.com

مرضیه دهقانی

استادیار برنامه‌ریزی درسی دانشکده روان‎شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ایران، تهران

ehghani_m33@ut.ac.ir

سکینه خوش‌صفت (نویسنده مسئول)

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق علیه السلام،، ایران، تهران

 s_khoshsefat@yahoo.com

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزه‌های اسلامی و دیدگاه متخصصان و نیز مقایسه میان آنها صورت گرفته ‌است. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است و با رویکرد قیاسی - استقرایی و روش ‎های سنتزپژوهی و تحلیل متن انجام شده ‌است؛ به این معنا که با بررسی مطالعات انجام‎شده مرتبط با شادکامی، در حوزه‌های روان ‎شناسی، علوم تربیتی و علوم اسلامی، مفهوم شادکامی و عوامل مؤثر بر آن و همچنین محتوای برنامه درسی مدرسه شاد در دانش متعارف شناسایی شدند؛ سپس روایات مرتبط با عوامل شادکامی در اسلام، جمع‌آوری و تحلیل شده، بر اساس آن محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزه‌های اسلامی تبیین گردید. جامعه آماری شامل کتب معتبر روایی، کتب، مقالات و اسناد مرتبط با موضوع است. نمونه‌گیری این پژوهش از نوع نمونه‌گیری هدفمند است. اعتباربخشی پژوهش با روش مثلث‌سازی نظریه و از طریق مصاحبه با متخصصان علوم اسلامی و علوم تربیتی انجام گرفته ‌است. نتایج، بر اساس آموزه‌های اسلامی نشان می‌دهد که ویژگی‎های شناسایی‌شده برای «محتوا»، بر اساس «موضوعات آموزشی»، «چگونگی تنظیم» و «چگونگی ارائه» طبقه‌بندی شده‌اند. مقایسه محتوای برنامه درسی مدرسه شاد در آموزه‌های اسلام با دانش متعارف در ذیل سه مفهوم نوآوری، توسعه و حمایت بیان گردیده‌اند. از وجوه افتراق دو دیدگاه می‌توان به محوریت تعالیم دینی،