. تبیین اصول و مبانی حکومت اسلامی از دیدگاه دکتر محمد اسد | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳ | Monday, 27 May , 2024 |
فارسی English

تبیین اصول و مبانی حکومت اسلامی از دیدگاه دکتر محمد اسد

محسن حاکمی

دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران. تهران. ایران.

Mehrab1404@gmail. com

میثم جعفری

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی  دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان. خرم‌آباد. ایران.

jafari.me@fc.lu.ac.ir

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اصول و مبانی حکومت اسلامی از دیدگاه محمد اسد است. درواقع این پژوهش براساس ترجمۀ کتاب ارزشمند اصول حکومت اسلامی اثر دکتر محمد اسد، درپی شناخت آرا و دغدغه‌های دکتر محمد اسد دربارۀ پیدایش و تشکیل حکومت اسلامی بر پایۀ شریعت و قوانین اسلام است که با برپایی چنین حکومت و دولتی درواقع مدیریت اسلامی محقق خواهد شد. کتاب اصول و مبانی حکومت اسلامی دکتر محمد اسد اولین‌بار در ۱۹۶۱ به‌چاپ رسیده و به زبان‌های مختلفی ترجمه شده است و اکنون برای اولین‌بار به زبان فارسی ترجمه شده است. این پژوهش چکیده‌ای از کتاب ترجمه‌شدۀ دکتر محمد اسد است. پژوهش حاضر براساس روش کیفی تحلیل انتقادی تدوین شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که دغدغۀ اصلی دکتر محمد اسد شکل‌گیری حکومتی اسلامی بر پایۀ شریعت و قوانین اسلام است؛ سپس ایشان برای حل و فصل مسائل روابط بین قوا را ایجاد کرده و برای تشکیل دولت مسائلی چون شورا و قواها را مطرح کرده است و بنیان‌ها و پایه‌های اساسی شکل‌گیری یک حکومت اسلامی را که در دل آن مدیریت اسلامی قرار دارد، بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها:

مدیریت، حکومت، حکومت اسلامی، دکتر محمد اسد.

کتابنامه

قرآن کریم. ترجمه الهی قمشه‌ای

نهج‌البلاغه. ۱۳۷۹. ترجمه دشتی. انتشارات مشهور

ابن حنبل، احمدبن محمد. ۱۴۱۶٫ مسند الامام احمد بن حنبل. لبنان. بیروت: مؤسسه الرساله.

ابوداوود، سلیمان. ۱۴۱۲ق. «سنن ابوداوود». بیروت: دار الجبل.

ابوذر، غفاری. ۱۴۰۳٫ «جندب بن جناده». قم: دفتر انتشارات اسلامی.

بخاری جعفی، محمدبن اسماعیل. ۲۵۲ق. صحیح بخاری. ج ۸٫ بیروت: دارالکتب العلمیه.

بلاذرى، أحمدبن یحیى‌بن جابر. ۲۷۹م. ۱۴۱۷٫ کتاب جمل من انساب الأشراف. تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلى. جلد ۱۰٫ بیروت: دارالفکر.

جوادی آملی، آیت‌الله. ۱۳۷۱. «فلسفه و اهداف حکومت اسلامی». فصلنامۀ علمی پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه. دورۀ ۶٫ شمارۀ ۳٫ صص ۱۵ـ۱٫

خاکی، غلامرضا. ۱۳۸۹٫ «روش تحقیق مدیریت». جلد ۵٫ تهران: انتشارات بازتاب.

خسروپناه،عبدالحسین؛ بانشی، عباداله. ۱۳۹۲٫ مقاله «تأملی بر مبانی نظریه‌پردازی غرب و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ضرورت آن در حوزۀ رهبری سازمانی». مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ]کتاب[: مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت. ۱۳۹۲٫ صص: ۳۰۷-۳۲۵٫ تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

خواجه سروری، غلامرضا. ۱۳۹۵٫ «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دینی در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین». فصلنامۀ پژوهش‌های راهبردی سیاست. سال پنجم. شمارۀ ۱۷٫

خورشیدی، حسین. ۱۳۹۴٫ «بررسی مبانی وجودی حکومت اسلامی». فصلنامه حبل‌المتین. دورۀ چهارم. شمارۀ یازدهم.

ساجدی‌نیا، محمد حسین .۱۳۸۲٫ «اصول و مبانی مدیریت اسلامی». تهران: شهر آشوب.

شیخ‌الاسلامی، سید محسن. ۱۳۸۴٫ «حکومت اسلامی و رهبری آن از نظر امام خمینی (ره)». فصلنامه حکومت اسلامی. شمارۀ ۱۲٫

فرقانی، محمد مهدی؛ اکبرزاده جهرمی، سید جمال‌الدین. ۱۳۹۰٫ «ارائه مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم». فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات. شمارۀ ۱۶٫ صص ۱۵۷ـ۱۲۹

فرکلاف، نورمن. ۱۳۷۹٫ تحلیل گفتمان انتقادی. ترجمۀ فاطمه شایسته پیران، پیروز ایزدی، شعبانعلی بهرام‌پور، محمود نیستانی، رضا ذوقدارمقدم، رامین کریمیان، محمد جواد غلامرضا کاشی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. چاپ اول.

قوامی، سید صمصام‌الدین. ۱۳۹۰٫ «ساختار حکومت اسلامی». حکومت اسلامی. سال چهارم. شمارۀ اول.

مشرف جوادی، محمد حسین. ۱۳۷۸. اصول و متون مدیریت در اسلام. همدان: انتشارات نور علم.

ویسی، غلامرضا؛ سوادی، محمدعلی. ۱۳۸۵٫ «رفتار سازمانی در نگاه مدیریت اسلامی». قم: زمزم هدایت.

Asad, Muhammad.1982. Islam at the crossroads. Gibraltar. Dar Al- Andalus.

ــــــــــــــــــــــــ. ۱۹۹۹٫ The Principles of State and Government in Islam. Kuala Lumpur, Islamic Book Trust.

ــــــــــــــــــــــــ. ۲۰۰۱٫ The law ours and other essays. Kuala Lumpur. Islamic Book Trust.

ــــــــــــــــــــــــ. ۲۰۰۴٫ The road to Mekka. New Delhi. Islamic Book Service.

Esad, Muhammed. 1961. İSLAM’DA YÖNETİM BİÇİMİ.

Ibn hazm. 2017. Foundational Islamic Principles.

برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت