. برنامه زمانی برگزاری کمیسیون های تخصصی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳ | Sunday, 23 June , 2024 |
فارسی English

برنامه زمانی برگزاری کمیسیون های تخصصی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

 

ردیف

نام
کمیسیون

رئیس
کمیسیون

دبیر یا
قائم‌مقام

اعضای هیئت
رئیسه

محل
برگزاری

روز
برگزاری

زمان
برگزاری

آدرس لینک
مجازی

۱

ارتباطات و
جامعه‌شناسی
اسلامی

سید سعید
زاهد
زاهدانی

مهدی حسین
زاده

مجید کافی

تهران،
دانشکده
علوم اجتماعی
دانشگاه
تهران

۳۰ آذر

۹ تا ۱۷:۳۰

http://iwo.ir/ertebatat

۲

فلسفه و
روش‌شناسی
علوم انسانی
اسلامی

احمدحسین
شریفی

سید
محمدتقی
موحد ابطحی

مهدی
عبداللهی

قم، خیابان
جمهوری
اسلامی،
مؤسسه
آموزشی و پژوهشی
امام خمینی
(ره)

۱ دی

۸:۳۰ تا ۱۵

http://iwo.ir/falsafe1400

۳

مدیریت
تحول علوم
انسانی

علیرضا
پیروزمند

حمید ابدی

عباس
چهاردولی، عبدالعلی
رضایی، محمدعلی
رمضانی فرانی

تهران،
دانشگاه
عالی دفاع
ملی

۱ دی

۸ تا ۱۲

https://www.skyroom.online/ch/da-a/danesh

۴

قرآن و
علوم انسانی

محمد نقیب

سید کریم
خوب بین
خوشنظر

مهدی
داوری، حمید
کمانکش و سید
محمد
اسماعیلی

قم،
دانشگاه
علوم و معارف
قرآن کریم

۱ دی

۸ تا ۱۲

http://meet.quran.ac.ir/res

۵

تمدن نوین
اسلامی

رضا غلامی

مهدی نادری

شریف لک زایی و سجاد چیت فروش

تهران،
پژوهشکده
مطالعات
اسلامی آسیب‌های
اجتماعی
دانشگاه
شاهد

۱ دی

۹ تا ۱۲

http://iwo.ir/tamadone

۶

تعلیم و
تربیت
اسلامی

جمیله علم
الهدی

سید نقی
موسوی

حسن
محمدپور و
محمد داودی

قم،
دانشگاه
فرهنگیان

۲ دی

۸ تا ۱۲

https://vc.cfu.ac.ir/majaziqom

۷

علوم سیاسی
اسلامی

نجف لکزایی

رجبعلی
اسفندیار

رضا غلامی، احمدرضا یزدانی مقدم، مهدی امیدی، محسن مهاجرنیا، سید سجاد ایزدهی، علیرضا صدرا، مختار شیخ حسینی، مرتضی یوسفی راد و محمود فلاح

قم،
پژوهشگاه
علوم و فرهنگ
اسلامی

۲ دی

۸ تا ۱۲

http://dte.bz/danaee

۸

روانشناسی
اسلامی

رضا مهکام

جعفر
هوشیاری

ناصر سقای
بی‌ریا، محمدرضا
جهانگیرزاده،
علی
ابوترابی،
فاطمه فیاض

قم ـ مؤسسه
آموزشی و
پژوهشی امام
خمینی (ره)

۴ دی

۸ تا ۱۷

http://iwo.ir/ravanshenasi

۹

سیاست
گذاری عمومی
و حکمرانی
اسلامی

محمدرضا
حسنی آهنگر

حمید
بالایی

علی
رضائیان

تهران،
دانشگاه
جامع امام
حسین(ع)

۵ دی

۱۴:۳۰ تا ۱۷

http://iwo.ir/hokmrani

۱۰

حقوق
اسلامی

محمود
حکمت‌نیا

سید احسان
رفیعی علوی

سید
محمدحسین
کاظمینی 

قم، دانشگاه
باقرالعلوم(ع)

۶ دی

۸ تا ۱۲

http://dte.bz/res1

۱۱

اقتصاد
اسلامی

محمدعلی
متفکرآزاد

محمدجواد
توکلی

حمیدرضا مقصودی و علی سعیدی

دانشگاه قم

۷ دی

۸ تا ۱۲

https://iwo.ir/eghtesad1400

۱۲

مدیریت
اسلامی

غلامرضا
گودرزی

سعید صحت

داود حسین پور، رضا نجاری، ابوالفضل گائینی، ولی‌الله نقی پورفر، احمدعلی خائف الهی

تهران،
دانشگاه
امام صادق(ع)

۷ دی

۸ تا ۱۲

https://iwo.ir/management

۱۳

هنر اسلامی

مهدی
محمدزاده

کریم
میرزایی

اصغر فهیمی
فر، نفیسه
مصطفوی،
شهریار
شکرپور، احد
نژاد
ابراهیمی

تبریز،
دانشگاه هنر
اسلامی
تبریز

۴ دی تا ۸
دی

۱۰ تا ۱۲

http://iwo.ir/honar1400

۱۴

شهرسازی و
معماری
اسلامی

عبدالحمید
نقره‌کار

سمانه
تقدیر

مهدی حمزه
نژاد

رضا خیرالدین

صالح شکوهی

تهران،
دانشگاه علم
و صنعت ایران

۸ دی

یک روز

https://iwo.ir/memari1400

https://iwo.ir/shahrsazi1400

 

 

 

 

تصویر ثابت