. بررسی مقوله سبک زندگی ذیل جریان فکری تمدن‌گرایان اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت , ۱۴۰۱ | Tuesday, 17 May , 2022 |
فارسی English

بررسی مقوله سبک زندگی ذیل جریان فکری تمدن‌گرایان اسلامی

 

سید سعید زاهد[۱]

مریم مومنی[۲]

[۱]. دانشیار بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز و رئیس پزوهشکده تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.

[۲]. دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.

 

چکیده

در این مطالعه سعی در بررسی مقوله سبک زندگی ذیل جریان فکری تمدن‌گرایان اسلامی شده است. در ابتدا نسبت انقلاب اسلامی با تمدن به‌طور عام و سبک زندگی به‌صورت خاص آورده شده است. جریان‌های فکری متعدد به‌صورت خلاصه آورده شده و جریان فکری تمدن‌گرایان اسلامی نیز تشریح شده است. پس از آن سبک زندگی از نگاه تمدن‌گرایان تعریف و تحلیل شده است و نسبت سبک زندگی مدرن و مهم‌ترین پیامد آن یعنی بحران معنا با تمدن غرب بررسی شده است. در آخر نیز پیوند لایه‌های فرهنگی‌ـ‌تمدنی با سبک زندگی شرح داده شده است.

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی، تمدن، بحران معنا، جریان فکری، انقلاب اسلامی.

کتابنامه

اندیشگاه تحلیل‌گران فناوری نوین شریف.۱۳۹۰٫ «فرهنگ عمومی و صنعت فرهنگی»، کتاب ماه علوم اجتماعی. مرداد. شماره ۴۱٫ صص ۱۰۵- ۱۱۰٫

باینگانی، بهمن؛ ایراندوست، فهیم؛ احمدی، سینا. ۱۳۹۲٫ «سبک زندگی از منظر جامعه‌شناسی: مقدمه‌ای بر شناخت و واکاوی مفهوم زندگی». مهندسی فرهنگی. شماره ۷۷٫ صص ۷۴- ۵۶٫

بکفورد، جیمز آرتور. ۱۳۸۸٫ دین و جامعه صنعتی پیشرفته. ترجمه فاطمه گلابی. تهران. نشر کویر.

بهداروند، محمد مهدی. ۱۳۸۶٫ تحلیل نظری آسیب‌شناسی اجتماعی. قم. مؤسسه فرهنگی فجر ولایت.

پیروزمند، علیرضا. ۱۳۸۵٫ «نقش دین در مهندسی فرهنگی کشور». به نقل از پایگاه اینترنتی www.iranculture. org

جاویدی، رقیه؛ هاشمی، فخرالسادات. ۱۳۸۳٫ «جهانی‌شدن مدرنیته در ایران و پیامدهای آن». نهضت نرم‌افزاری و تولید علم چکیده‌ها و مقالات برتر. قم. مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم.

جمالی، مصطفی. ۱۳۹۰٫ «هویت علوم انسانی اسلامی؛ از دیدگاه روش‌شناختی». نشریه پژوهش. سال سوم. شماره اول. بهار و تابستان. صص ۳۰ ـ ۵٫

حسینی، سید محمد عارف. ۱۳۸۱٫ رویارویی تمدن اسلامی و مدرنیته. قم. مرکز جهانی علوم اسلامی.

حقیقت، سید صادق. ۱۳۸۳٫ تولید علم و رویارویی با تجدد، درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در علوم دینی. دفتر سوم. قم. مرکز مدیریت حوزه علمیه قم. چاپ اول.

خسروپناه، عبدالحسین. ۱۳۸۸٫ جریان‌شناسی فکری معاصر ایران. قم. مؤسسه فرهنگی حکمت نوین اسلامی.

چراغی، طیبه. ۱۳۸۶٫ «تاریخِ پوچی در جهانِ جدید». حدیث زندگی. شماره ۳۵٫ ص ۱۰۴٫

داوری اردکانی، رضا. ۱۳۸۸٫ درباره غرب. تهران. انتشارات هرمس. چاپ دوم.

ربانی، رسول؛ رستگار، یاسر‌. ۱۳۸۷٫ «جوان، سبک زندگی و فرهنگ مصرفی». ماهنامه مهندسی فرهنگی. سال سوم. شماره ۲۳ و ۲۴٫

رستگارخالد، امیر؛ کاوه، مهدی. ۱۳۹۱٫ «بازنمایی سبک زندگی در سینمای دهه هشتاد». جامعه‌شناسی هنر و ادبیات. دوره ۴٫ شماره ۱٫ بهار. صص ۱۶۶-۱۴۳٫

رهدار، احمد. ۱۳۸۶٫ «فرادستانه‌های انقلاب اسلامی در برابر سیطره گفتمانی غرب». دو هفته‌نامه اصولگرا. سال چهارم.

رحمت آبادی، الهام؛ آقابخشی، حبیب. ۱۳۸۶٫ «سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان». فصلنامه رفاه اجتماعی. سال پنجم. شماره ۲۰٫

زالی، مصطفی. ۱۳۹۰٫ «هایدگر و مسئله بحران انسان». ماهنامه زمانه. شماره ۱۵ و ۱۶٫ صص ۸۷-۸۶٫

زاهد، سیدسعید. ۱۳۸۴٫ «در باب توسعه فرهنگی در ایران». مجله راهبرد یاس. شماره سوم. صص ۹۲-۸۱٫

ستاری، محمد. ۱۳۹۲٫ «مدرنیته و بحران هویت». پایگاه خبری ایران: تاریخ دریافت:۵-۵-۹۳ www.inn.ir.

شرفی، محمدرضا؛ خشکاب، شهربانو. ۱۳۸۸٫ «بررسی تقابل فرهنگ و تکنولوژی: ظهور تکنوپولی». ماهنامه مهندسی فرهنگی. شماره ۳۳ و ۳۴٫ صص ۲۸-۱۸٫

طاهرزاده، اصغر. ۱۳۸۶٫ فرهنگ مدرنیته و توهم. اصفهان. نشر لب المیزان.

ـــــــــــــــ ۱۳۸۷٫ گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی. اصفهان. نشر لب المیزان.

ـــــــــــــــ ۱۳۸۸٫ عالم دینی. اصفهان. نشر لب المیزان.

علی پور، محمدحسن. ۱۳۹۲٫ تکنولوژی و تأثیر آن بر سبک زندگی.تاریخ دریافت۶-۷-۹۳ http://www.isaq.ir/vdceb78xijh8v.9bj.html

قوام، سید عبدالعلی. ۱۳۷۹٫ «بحران معنا در عصر جهانی‌شدن». سیاست خارجی. سال چهاردهم. شمارۀ ۳٫ صص ۶۴۶-۶۳۵٫

کارکن بیرق، حبیب. ۱۳۸۹٫ «حکمت متعالیه و بحران‌های انسان معاصر». معرفت. سال نوزدهم. شمارۀ ۸٫ صص ۲۶-۱۱٫

کچوئیان، حسین. ۱۳۹۰٫ «از تحول تمدنى تاریخى تا انقلاب معرفتى علمى». کتاب ماه علوم اجتماعی ; دوره جدید، آبان و آذر ۱۳۹۰ – شماره ۴۴ و ۴۵، صص۲-۵

رهدار احمد و حبیب الله، بابایی، خراسانی، رضا و محمدتقی کرمی قهی. ۱۳۸۶٫ جستاری نظری در باب تمدن. چاپ اول. قم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

گودرزی، آسیه. ۱۳۸۳٫ ضرورت و شرایط حرکت به‌سوی تمدن اسلامی. نهضت نرم‌افزاری و تولید علم، چکیده‌ها و مقالات برتر. قم. مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم.

میرباقری، سید محمد مهدی.۱۳۹۱٫ «سبک زندگی مدرن: حجاب عصر ظهور». سخنرانی. دریافت: ۱۰-۱۱-۹۳  http://isaq.ir/vdccasq182bqp.la2.html.

موسوی گیلانی، سید رضی. ۱۳۹۲٫ «چیستی و چرایی سبک زندگی و نسبت آن با دین و مهدویت. مشرق موعود. سال هفتم. شمارۀ ۲۵٫

نصیری، مهدی. ۱۳۸۴٫ «نشانه‌های بحران در آخرالزمان». ماهنامۀ موعود. شمارۀ ۵۶٫ شهریور. صص ۲۰-۱۴٫

Berger Peter L, Thomas Luckmann. 1995. Modernity, Pluralism and the Crisis of Meaning. The Orientation of Modern Man. Bertelsmann Foundation Publishers. 1st edition.

Besecke, Kelly. 2001. “Social Sciences, Sociology of Religion“. Oxford Journals. Volume 62. Issue 3. P 365-381.

Palumets, Liis. 2002. Space of lifestyles in Estonia in 1991. pro ethnologia.

Roberts M. 2007. “Modernity, mental illness and the crisis of meaning“. Psychiatr Ment Health Nurs. May.14(3) p 277-281.

Seidman, Steven. 1985. “Modernity and the Problem of Meaning: The Durkheimian Tradition“. Oxford Journals, Social Science, Sociology of Religion. Volume 46. Issue 2. P 109-130.

 

 

برچسب‌ها:, , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت