.
| امروز شنبه, ۲۷ شهریور , ۱۴۰۰ | Saturday, 18 September , 2021 |
فارسی English

بررسی تحولی باورهای دینی از نوجوانی تا پیری: یک مطالعه مقطعی

سیده راضیه طبائیان، استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان،

شعله امیری، دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

حسین مولوی، استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تحولی باورهای دینی از نوجوانی تا پیری پرداخته است. بدین منظور ۴۰۹ نفر شامل ۲۱۳ زن و ۱۹۶ مرد در محدودهسنی ۱۴ تا ۸۸ سال به‌صورت تصادفی از شهر اصفهان انتخاب شدند. با توجه به ماهیت تحولی‌نگر پژوهش، از مطالعه مقطعی استفاده شد و افراد برحسب سن، در شش گروه سنی‌(۱۷-۱۴، ۲۴-۱۸، ۳۴-۲۵، ۴۵-۳۵، ۶۵-۴۶ و ۸۸-۶۶ سال) قرار گرفتند. آزمودنی‌ها با پرسش‌نامه سنجش دین‌داری و پرسش‌نامه اطلاعات جمعیت‌شناختی ارزیابی شدند. نتایج تحلیل حاکی از تفاوت معنی‌دار باورهای دینی در میان گروه‌های سنی بود. این در‌حالی بود که تفاوتی میان گروه‌های جنسی مشاهده نشد.

 

کلیدواژه‌ها: تحول، باورهای دینی، تفاوت‌های سنی، تفاوت‌های جنسی و مطالعه مقطعی.

کتاب‌نامه

خدایاری فرد، محمد و فقیهی، علینقی و غباری بناب، باقر و شکوهی یکتا، محسن و به‌پژوه، احمد. ۱۳۸۵٫ آماده‌سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش دین‌داری در جامعه دانشجویی کشور. طرح پژوهشی: دانشگاه تهران.

Arnett, J. 2002. “Adolescents in western countries in the 21st century: Vast opportunities for all, In B. B. Brown, R. W. Larson, & T. S. Sarawathi (Eds.)”. The worlds youth: Adolescence in eight regions of world. Cambridge, UK: Cambridge University Press. p 307 – 343

Barry, M, C., Nelson. L., Davarya. S, & Urry. S. (2010). Religiosity and spirituality during the transition to adulthood. International Journal of Behavioral Development, 34 (4), 311-324.

Barry, C.M., & Nelson, L.J. (2008). The role of religious beliefs and practices on emerging adults’ perceived competencies, perceived importance ratings, and global self-worth. International Journal of Behavioral Development, 32, 509–۵۲۱٫

Barry, C.M., & Nelson, L.J. (2005). The role of religion in the transition to adulthood for young emerging adults. Journal of Youth and Ado- lescence, 34, 245–۲۵۵٫

Beyers, W. C. J., & Seiffge-Krenke, I. 2008, March. Does identity pre-cede intimacy? An Eriksonian approach to romantic development in emerging adulthood. Paper presented at the biennial meeting of the Society of Research in Adolescence Chicago, IL.

Braskamp, L. A. 2008. “The religious and spiritual journeys of college students. In D. Jacobsen & R.H. Jacobsen (Eds.)”. The American university in a post secular age. New York: Oxford University Press. p 117–۱۳۴

Brown, J.D. 2006. “Emerging adults in a media-saturated world. In J. J. Arnett& J.L. Tanner (Eds.)”. Emerging adults in America: Coming of age in the 21st century.. Washington, DC: American Psychological Association. p 279–۲۹۹٫

Cartwright, B. 2001. “Cognitive developmental theory and spiritual development”. Journal of Adult Development. 8(4).p 213-220.

Fowler, J.W., &Dell, M. L. 2006. Stages of faith from infancy through adolescence: Reflections on three decades of faith development theory. In E.C. Roehlkepartain, P.E. King, L. Wagener, & P.L. Benson(Eds.). The handbook of spiritual development in childhood and adolescence. Thousand Oaks, CA: Sage. p 34–۴۵٫

Gunnoe, M.L., & Moore K.A. 2002. “Predictors of religiosity among youth aged 17–۲۲: A longitudinal study of the National Survey of Children. Journal for the Scientific Study of Religion. 41. P 613–۶۲۲٫

King, P.E., & Boyatzis, C.J. 2004. “Exploring adolescent spiritual and religious development: Current and future theoretical and empirical perspectives”. Applied Developmental Science. 8. p 2–۶٫

Levesque, R.J.R. 2002. Not by faith alone: Religion, law, and adolescence. New York: New York University Press.

Wink, P. & Dillon, M. (2007). In The Course of A Lifetime. University of California Press.

Wink, P. & Dillon, M. 2003. “Religiousness, spirituality, and psychological functioning in late adulthood: Findings from a longitudinal study”. Journal of Psychology and Aging. 18 (4). P 916-924.

Wink, P. & Dillon, M. 2002. “Spiritual development across the adult life course: Findings from a longitudinal study”. Journal of Adult Development. 9 (1). 79-94.

برچسب‌ها:, , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت