. بررسی تحلیلی‌ـ‌‌انتقادی جریان‌های زنان در غرب | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ | Wednesday, 18 May , 2022 |
فارسی English

بررسی تحلیلی‌ـ‌‌انتقادی جریان‌های زنان در غرب

هاله حسینی اکبرنژاد[۱]

حوریه حسینی اکبرنژاد[۲]

[۱]. دکترای حقوق بین‌الملل  از دانشگاه علامه طباطبایی (ر ه). مدرس دانشگاه و پژوهشگر. تهران. ایران.

.[۲]دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه علامه طباطبائی (ر ه).  مدرس دانشگاه و پژوهشگر. تهران. ایران. .

چکیده

با توجه به اهمیت چالش‌ها و مسائل مطرح در حوزه زنان در عرصه داخلی و بین‌المللی و تأثیر فراگیر آن در شئون فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد بشر، مطالعه و بررسی تحلیلی و تطبیقی جریان‌های زنان در غرب ضرورتی تردید‌ناپذیر است. به‌ویژه طی چند دهه اخیر با توجه به روند توسعه نظام هنجاری و سازوکارهای حمایتی بیش‌از‌پیش مورد توجه قرار گرفته است. جریان‌شناسی زنان در غرب عبارت است از شناخت مبانی نظری، چگونگی شکل‌گیری و‌ شاخص‌های فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جریان‌های مدافع حقوق زنان در غرب که به اشکال مختلف نمود پیدا کرده و ازجمله در رویه برخی نهادهای حقوق بشری ملل متحد، کم‌و‌بیش قابل احراز است. اما رسالت جریان‌شناسی، شناخت و معرفی مؤلفه‌های ذکرشده، مقایسهوجوه اشتراک و افتراق جریان‌ها با یکدیگر است که در‌نهایت، به بررسی راهکارهای پیشنهادی منتهی خواهد شد.در این مقاله با محوریت مؤلفه‌ یا شاخص‌هایی معین به بررسی تحلیلی‌ـ‌‌تطبیقی جریان‌های زنان در غرب خواهیم پرداخت. سه مؤلفه یا شاخص که در رابطه با جریان‌شناسی زنان در غرب  به آن نوجه می‌شود، عبار‌ت‌اند از: رویکرد به خانواده و نقش زنان در آنکه امروز از آن به‌عنوان کلیشه‌های جنسیتی نیز یاد می‌شود؛ جایگاه آموزه‌های اخلاقی و مذهبی که حقوق و آزادی های جنسی نزد جریان‌های مدافع زنان را در‌برمی‌گیرد و از‌جمله مباحثی مانند روابط نامشروع، روسپی‌گری، تمایلات همجنس‌گرایانه و سقط جنین را شامل می‌شود. همچنین، کارکرد و قلمروی‌ اختیارات دولت در حوزه مسائل زنان و خانواده از دیگر معیارهای مذکور است که به تبیین و تحلیل کیفیت مداخله دولت در روابط میان همسران و نیز در روابط والدین با کودک و یا مواجهه با معضلاتی چون خشونت خانگی خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها: زنان، جریان‌های زنان، جریان‌شناسی، فمینیسم، خانواده.

کتابنامه
آقایی‌زاده، احمد. ۱۳۸۵٫ «خانواده از منظر فمینیسم و قرآن». پژوهشهای قرآنی. شمارۀ ۴۸٫ ویژهنامۀ قرآن و خانواده.
احمدیه،مریم. ۱۳۹۰٫ «معاشرتبهمعروف». مجلۀمطالعاتراهبردی. سال ۱۳٫شمارۀ ۵۲٫
جعفری، محمدتقی.۱۳۸۵٫ حقوق جهانی بشر (مقایسه و تطبیق دو نظام: اسلام و غرب). تهران. مؤسسۀ تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
جمعی از نویسندگان. ۱۳۸۴٫ فمینیسم در امریکا تا سال ۲۰۰۳٫ ترجمۀ معصومه محمدی و همکاران. تهران. دفتر نشر معارف. چاپ دوم.
حکمتنیا، محمود. ۱۳۹۲٫حقوق زن و خانواده (نظام حقوق زن و خانواده). ج ‌۳٫ تهران. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. چاپ دوم.
دولتی، غزاله؛ حسینی اکبرنژاد، هاله و حوریه. ۱۳۸۹٫بررسی مبانی فلسفی، اخلاقی، کلامی و آثار عملی فمینیسم. قم. نشر معارف.
قاری سید فاطمی، محمد. ۱۳۸۸٫حقوق بشر در جهان معاصر.ج ۲٫ تهران. مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
مجلسی. محمد باقر. ۱۴۰۳٫ بحارالانوار، موسسه العرفاء، بیروت.
 Jilani. Hina. 2006.  Report of the Special Representative of the Secretary-General on Human Rights Defenders, A/61/312
 UN Secretary-General. 2007.  Report: Human rights and unilateral coercive measures . A/62/225.
 Sekaggya. Margaret. 2010. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, A/HRC/16/44.
 Jilani. Hina. 2006.  Report submitted by the Special Representative of the Secretary General on the situation of human rights defenders, A/HRC/4/37/Add. 2
Caine, Barbara. 2015. “Real Men’ and Anti-Feminism”. History Workshop Journal.vol 79. Issue 1.
CEDAW.2004. (A.S. v. Hungray), Communication.No. a/2004, U.N. Doc. CEDAW/C/36/D/2004.
CEDAW.1994. General Recommendation (G Recomm).No. 21 (13th session). Equality in marriage and family relations.
“Commentary to the Declaration on the Rights and Responsibility of Individuals”. Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms. July 2011.
CRC.General comment No. 15. 2013.on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24).
CRC.2003. General Comment No. 4 (Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child), UN Doc. CRC/GC//4.
Cusack, Simone and J. Cook, Rebecca. 2009. Combating Discrimination Based on Sex and Gender, in International Protection of Human Rights: A Textbook (Catarina Krause and Martin Scheinin).
Detrick, S. 1992.  The United Nations Convention on the Rights of the Child: A Guide to the Travaux Preparatories. Netherland. Dordrecht: Martinus Nijhoff.
COE, 2011.Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe, 2nd edition Council of Europe.September.
Emejulu, Akwugo. 2011. “the politics of everyday life: feminisms and contemporary community development”. Community Development Journal.vol 46. Issue 3.
Erturk, Yakin. 2004. “Considering the Role of Men in Gender Agenda Setting: Conceptual and Policy Issues”. 78 Feminist 3.No.7.
General Comment. 2000. No. 28: Equality of rights between men and women. sixty-eighth session. article 3: Human Rights Committee.
General Recommendation No. 24 (20th session). 1999. article 12: Women and health.
Krešić, Boris. 2014. “evelopment of Rights of Homosexual Persons in Bosnia and Herzegovina”. Int. Jnl. of Law, Policy and the Family.vol 28. Issue 1.
Gervais, Christine. 2012. “Canadian Women Religious’ Negotiation of Feminism and Catholicism”. Sociology of Religion.vol 73. Issue 4.
HRC (Human Rights Committee). 2000. General Comment No. 28: Equality of rights between men and women (article 3) .
Leckey, Robert. 2009. “Where the Parents are of the same Sex” Quebec’s Reforms to Filiation”. International Journal of Law, Policy and the Family.vol 23.
Mathewes-Green, Frederica. 2013. “How Feminism Went Wrong: Abortion as the Price for Conformity with the Male Model”. Christian Bioethics. Vol 19.Issue 2.
Millbank, Jenni. 2008. “The Limits of Functional Family: Lesbian Mother Litigation in the Era of the Eternal Biological Family”. International Journal of Law, Policy and the Family.Vol 22.
Levtov. Ruti. 2015. Report on the State of the World’s Fathers: Men Care global fatherhood. UNWomen.
Revillard, Anne. 2006. “Family Policy in France: From State Familialism to State Feminism?”.International Journal of Law, Policy and the Family.Vol 20.Issue 2.
The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. 2010.
Tobin,  John and Mcnair, Ruth. 2009. “Public International Law and the Regulation of Private Spaces: Does the Convention on the Rights of the Child Imposes on Obligation on States to Allow Gay and Lesbian Couples to Adopt?”.International Journal of Law, Policy and the Family.vol 23.
World Health Organization (WHO). 2007. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Tenth Revision.
Yoshihara, Susan. 2007. “Int’l Orgs. Research Grp”. Briefing Paper No. 3, CEDAW Reality Check 4.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48222#.U7zmgrHs1mM. “UN widens its same-sex marriage policy to include all legally-married staff”.  seen at: 6 February 2016.
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/6/yannick-glemarec-state-of-the-worlds-fathers-launch. “The state of the world’s fathers in one word? Underestimated”. Seen at: 6 February 2016.
.
Council of Europe. Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe, 2nd edition, September 2011.

برچسب‌ها:, , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت