. بررسی اثربخشی معنویت‌درمانی بر هدفمندی در زندگی دختران نوجوان شهر اصفهان | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱ | Wednesday, 10 August , 2022 |
فارسی English

بررسی اثربخشی معنویت‌درمانی بر هدفمندی در زندگی دختران نوجوان شهر اصفهان

مریم اسماعیلی،

استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

فاطمه یعقوبیان،

دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

سعیده سبزیان،

دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه اصفهان

محمدباقر کجباف،

دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

لیلا اسماعیلی،

دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

 

چکیده

امروزه معنویت یکی از مفاهیم بنیادین در درمان بیماری‌ها محسوب می‌شود که با ایجاد معنا و هدف در زندگی به‌عنوان رویکردی مهم در ارتقای سلامت عمومی در نظر گرفته می‌شود؛ ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی معنویت‌درمانی بر هدفمندی در زندگی نوجوانان شهر اصفهان است.

پژوهش حاضر به شیوه نیمه‌آزمایشی و با طرح پیش‌آزموـ‌پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش تمامی دختران نوجوان در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ در شهر اصفهان و روش نمونه‌گیری به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای بود؛ به‌این‌ترتیب که از نواحی پنج‌گانه آموزش و پرورش ناحیه پنج و از ۲۶ دبیرستان دخترانه ناحیه پنج، تعداد ۲۶ نوجوان دختر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسش‌نامه جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه بهزیستی‌روان‌شناختی ریف(۱۹۹۵) بود. پس از اعمال مداخله پس‌آزمون اجرا شد و چهارماه بعد پیگیری اجرا شد. یافته‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار ۲۰ SPSS- تجزیه و تحلیل شدند.

داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری بررسی شد. نتایج تحلیل نشان داد که تفاوت میان گروه‌های آزمایش و کنترل در افزایش هدفمندی در زندگی در مرحله پس‌آزمون(۰۲/۰ P<) و پیگیری(۰۱/۰ P<) معنادار بود. درمجموع، این تحقیق استفاده از معنویت‌درمانی را در جهت ارتقای هدفمندی در زندگی دختران نوجوان پیشنهاد می‌کند.

 

کلید واژه‌ها: معنویت‌درمانی، هدفمندی در زندگی، دختران نوجوان.

 

کتاب‌نامه

اله بخشیان، م، م جعفر پور علوی، س پرویزی و ح حقانی. ۱۳۸۹٫ «بررسی ارتباط سلامت معنوی و کیفیت زندگی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس». مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان. دوره ۱۲٫ شماره ۳٫

بیانی، علی اصغر، محمد کوچکی عاشور و علی بیانی.۱۳۸۷٫ «روایی و پایایی مقیاس روانشناختی ریف». مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران. سال چهاردهم. شماره ۱۲٫

بزرگ نژاد، ح و ز حسن زاده اصفهانی. ۱۳۸۹٫ «بررسی تأثیر میزان باورهای مذهبی بر پرخاشگری دانش‌آموزان شهدا، جانباز و عادی دبیرستان‌های دخترانه شاهد شهر تهران۸۹-۱۳۸۸». فصلنامه پژوهش اجتماعی. سال سوم. شماره ۶٫

مکوندی، ب، ب نجاریان، ح شکرکن و ف لیامی.۱۳۷۲٫ «مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر شاهد با دانش‌آموزان پسر واجد و فاقد پدر در مدارس ابتدایی اهواز». فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره ۳۴٫

مطهری، م.۱۳۷۰٫ اسلام و مقتضیات زمان. تهران. انتشارات صدرا. چاپ ششم.

مهدوی، ا. ۱۳۸۶٫ هدف خلقت. اصفهان. انتشارات محبان. چاپ دوم.

مولوی، حسین(۱۳۸۶). راهنمای عملی SPSS10-13-14 در علوم رفتاری. اصفهان. انتشارات پویش اندیشه.

نادی، م. ع و ا سجادیان. ۱۳۹۰٫ «تحلیل روابط بین معنای معنوی با بهزیستی معنوی، شادی ذهنی، رضایت از زندگی، شکوفایی روان‌شناختی، امید به آینده و هدفمندی در زندگی دانشجویان». فصلنامه دانشکده بهداشت یزد. سال دهم. شماره۳و۴٫

Ames, C. 1992. »Classrooms: Goals, Structure and Students’ Motivation«. Journal of Educational Psychology. 84, 3.

Archer, J. 1994. »Achievement Goals as a Measure of Motivation in University Students«. Contemporary Educational Psychology. 19.

Baumeister, R. F. 1999.The Meanings of life. New York: Free Press.

Ghobari banab, B. Gholamali lavasani, M & Rahimi, H. B. (2007). Hope, purpose in life and mental health in college students, International Journal of the Humanities, 5(5).

Ivtzan, I. Chan, C. P. L. Gardner, H. E. Prashar, K. 2011. »Linking Religion and Spirituality with Psychological Well-being: Examining Self-actualisation, Meaning in Life, and Personal Growth Initiative«. Journal of Religion and Health, 48, 1.

Johnson, H. Thompson, A. 2008. »The development and maintenance of post- traumatic stress disorder (P. T. S. D) in civilian adult survivors of war trauma and torture«: A review Clinical psychology Review.

Kenyon, G. M. 2000. »Philosophical foundations of existential meaning. In Reker G T, chamberlain K. Exploring existential meaning: Optimizing human development across the life span«. Thousand Oaks. Ca: Sage.

OKing, P. E. 2003. »Religion and identity: The role of ideological, Social and spiritual contexts«. J Applied development science. 7. 3.

Steger, M. F. Kawabata, Y. Shimai, S. et al. 2008. »The meaningful life in Japan and United States: Levels and correlates of meaning in life«. J Research in personality. 42.

Snyder, C. R. Rand K. L. Siigmon D. R. 2002. Hope theory: Amember of positive psychology family. In C. R. Snyder and Lopez. Handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press.

Verduin, P. J. M. de Bock, G. H. Vliet Vlieland, T. P. M. et al. 2008. »Purpose in life in patients with rheumatoid arthritis«. Clin Rheumatol. 27.

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت