. بررسی رویکرد طه عبدالرحمن در اسلامی سازی علوم انسانی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز یکشنبه, ۱۳ فروردین , ۱۴۰۲ | Sunday, 2 April , 2023 |
فارسی English

بررسی رویکرد طه عبدالرحمن در اسلامی سازی علوم انسانی

هادی بیگی ملک آباد

کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی،دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده:

این مقاله به بررسی رویکرد طه عبدالرحمن ،متفکرمعاصر مغربی در بحث اسلامی سازی علوم انسانی پرداخته است.پس از مباحث مقدماتی، ادله ای بر بحث امکان اسلامی سازی علوم انسانی بیان شده وسپس با اتخاذ یک الگوی سه مرحله ای ،به تطبیق فعالیتهای فکری طه عبدالرحمن در مراحل سه گانه اقدام نموده است.درمرحله ی اول نقدهای طه بر مدرنیته ی غرب و مبانی فکری آن بیان شده ودر مرحله دوم به بررسی فعالیت های فکری طه در بحث تنقیح وتنظیم ونوسازی مبانی ودرمرحله بعد اندیشه های وی در گام عملیاتی بیان شده ودر خاتمه هم به نقد وارزیابی رویکرد وی اقدام شده است.

 

کلیدواژه ها:علوم انسانی، اسلامی سازی،مدرنیته،اخلاق،تمدن سازی،تمدن غرب

*این مقاله با هماهنگی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در شماره پنجاهم فصلنامه ذهن منتشر شده است.

منابع:

 1. -عبدالرحمن،طه،سوال الاخلاق،طبع الثانی،بیروت،المرکزالثقافی العربی،۲۰۰۶ م
 2. -عبدالرحمن،طه،الحق العربی فی الاختلاف الفلسفی،طبع الثانی،بیروت،المرکزالثقافی العربی،۲۰۰۶ م
 3. -عبدالرحمن،طه،فی اصول الحواروتجدیدعلم الکلام،طبع الثانی،بیروت،المرکزالثقافی العربی،۲۰۰۰ م
 4. -عبدالرحمن،طه،العمل الدینی وتجدیدالعقل،طبع الثانی،بیروت،المرکزالثقافی العربی،۱۹۹۷ م
 5. -عبدالرحمن ،طه،اللسان والمیزان،طبع الاول،بیروت،المرکزالثقافی العربی،۱۹۹۸ م
 6. -عبدالرحمن،طه،روح الحداثه،طبع الاول،بیروت ،المرکزالثقافی العربی،۲۰۰۶ م
 7. -عبدالرحمن،طه،تجدیدالمنهج فی تقویم التراث،طبع الاول،بیروت،المرکزالثقافی العربی،۱۹۹۴ م
 8. -عبدالرحمن،طه،فقه الفلسفه،ج۱،طبع الاول،بیروت،المرکزالثقافی العربی،۱۹۹۵
 9. -طه عبدالرحمن،الحق الاسلامی فی الاختلاف الفکری،طبع الاول،بیروت،المرکزالثقافی العربی،۲۰۰۵م
 10. -مشروح،ابراهیم،طه عبدالرحمن؛قرائه فی مشروعه الفکری،بیروت،مرکزالحضاره،۲۰۰۹ م
 11. -عابدالجابری،محمد،نقدالعقل العربی،بیروت،مرکزالثقافی العربی،۱۹۸۶ م
 12. -العروی،عبدالله،العرب والفکرالتاریخی،بیروت،دارالحقیقه،۱۹۷۳ م
 13. -مرادی،مجید،اسلامی سازی معرفت،قم،پژوهشگاه حوزه ودانشگاه،۱۳۸۵ ش
 14. -ریتزر،جورج،نظریه جامعه شناسی معاصر،ترجمه محسن ثلاثی،چ۱۳،تهران،انتشارات علمی،۱۳۸۷ ش
 15. -شرت،ایون،فلسفه علوم اجتماعی قاره ای،ترجمه هادی جلیلی،تهران،نشرنی،۱۳۸۷ ش
 16. -مک اینتایر،السدیر،عقلانیت سنتها،ترجمه مراد فرهادپور،مجله ارغنون ۱۵،ص۱۸۱-۲۰۴،چ۳،بهار۱۳۹۰
 17. -بنیعیش،محمد،الطریقه القادریه البودشیشیه، مغرب،مطبعه الخلیج ،۱۹۹۹م
 18. -غزالی، ابوحامد،معارج القدس فی مدارج المعرفه النفس، بیروت، دار الآفاق الجدیده
برچسب‌ها:, , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت