. بازسازی اندیشه د‎کتر رضا داوری اردکانی در زمینه برنامه‌ریزی توسعه | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ | Friday, 21 June , 2024 |
فارسی English

بازسازی اندیشه د‎کتر رضا داوری اردکانی در زمینه برنامه‌ریزی توسعه

سیدعقیل حسینی

استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه یاسوج، ایران، یاسوج

aqil.hoseiny@gmail.com

نسیم قباشی(نویسنده مسئول)

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران، ایران، اهواز

nasimghobashi@yahoo.com

چکیده

از مهم‎ترین چالش‌های اساسی کشور ایران، برنامه‌ریزی توسعه است. در هفتاد سال گذشته بیش از دوازده برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی در قالب‌های مختلف نوشته‌ شده، ولی تاکنون ثمره‌ متناسب با ایران اسلامی- ایرانی نداشته است. رضا داوری اردکانی از بزرگ‎ترین فیلسوفان معاصر است که در جای‌جای مقالات و کتاب‎هایشان بر توسعه تأکید می‌کند، ولی برای توسعه شرایط و ضرورت‌هایی برمی‌شمارد. وی هرچند توسعه را امری ناگزیر و قهری می‌داند، اما برای تحقق آن شرایطی را می‌سنجد که تاکنون در کشور بدانها توجه نشده است. توسعه از نگاه وی در بهترین صورت رشد و بهبود هماهنگ علم و معاش و ادب و رفتار و معاملات و مناسبات است. این رشد در جهان کنونی و به‌ویژه در وضع کشورهای در حال ‌توسعه با برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. ازجمله موانع توسعه، می‎توان به نگاه مکانیکی به جامعه و گرته‌برداری و فهم انتزاعی از غرب اشاره کرد و ازجمله شرایط توسعه، اراده، تحول در عالَم و روح مردمان و تغییر فرهنگ و در نظر گرفتن همبستگی و پیوستگی شئونات جامعه است و در آخر اینکه سنت به معنای آداب ‌و رسوم و عادات ازپیشمانده هیچ‎گاه مانع توسعه نبوده‌اند و آنچه مانع توسعه است، روح و عالَم فکری جامعه و افراد است.

کلیدواژگان: برنامه‌ریزی توسعه، تجدد، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، سنت و ارزش‎ها، داوری اردکانی.

منابع

داوری اردکانی اردکانی، رضا (۱۳۸۴). رساله در باب سنت و تجدد. تهران: ساقی.

داوری اردکانی اردکانی، رضا (۱۳۸۹). علوم انسانی و برنامه‌ریزی توسعه. تهران: فردایی دیگر.

داوری اردکانی اردکانی، رضا (۱۳۸۹). فلسفه در دام ایدئولوژی. تهران: چاپ و نشر بین‎الملل. چاپ دوم.

داوری اردکانی اردکانی، رضا (۱۳۹۰). درباره علم. تهران: هرمس. چاپ دوم.

داوری اردکانی اردکانی، رضا (۱۳۹۱). ما و راه دشوار تجدد. تهران: رستا. چاپ دوم.

داوری اردکانی اردکانی، رضا (۱۳۹۱). نگاهی نو به سیاست و فرهنگ. تهران: سخن.

داوری اردکانی اردکانی، رضا (۱۳۹۳). درباره غرب. تهران: هرمس. چاپ سوم.

داوری اردکانی اردکانی، رضا (۱۳۹۵). خرد سیاسی در زمان توسعه‌نیافتگی. تهران: سخن. چاپ دوم.

درخشان، مسعود و مهرآرا، محسن (۱۳۸۳). مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای آن. تهران: مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی.

طاهرزاده، اصغر (۱۳۸۶). فرهنگ مدرنیته و توهم. اصفهان: لب المیزان.

طاهرزاده، اصغر (۱۳۹۱). سلوک ذیل اندیشه امام خمینی. اصفهان: لب المیزان.

طباطبائی، سیدمحمدتقی (۱۳۹۴). درنگی بر نقش نادیده‌ علوم انسانی در توسعه‌ کشور. قابل دسترسی در:

farhangemrooz.com.

برچسب‌ها:, , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت