. الگوی شش ضلعی حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Wednesday, 24 April , 2024 |
فارسی English

الگوی شش ضلعی حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران

رضا غلامی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد. تهران .ایران.

gholami.sadra@gmail.com

احمد پورحیدر

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر .تهران . ایران.

Ahmad.pourheidar@gmail.com

چکیده

هدف: هدف مقاله‌ی حاضر این است که الگوی مناسبی را با توجه به «ویژگی‌های فضای مجازی» و «اصول و مبانی جمهوری اسلامی» پیشنهاد کند؛ الگویی که بتواند هندسه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با پدیده‌ی فضای مجازی را توصیف کند.

روش: روش پژوهش مقاله‌ی حاضر، «داده‌بنیاد» است و منابع ورودی این روش، تمام گزارش‌ها و اسناد مرتبط با فضای مجازی در کشور و مشارکت در جلسات متعدد مرتبط با این موضوع در لایه‌های مختلف حکمرانی بوده است.

یافته‌ها: یافته‌های اصلی پژوهش، شامل ۲۳ گزاره‌ی شناختی و رویکردی است که در دو بخشِ «ابعاد پدیده‌ی فضای مجازی» (۱۳ گزاره) و «اصول راهبردی مواجهه با فضای مجازی» (۱۰ گزاره) ارائه شده است.

نتیجه‌گیری: نتیجه‌ی نهایی پژوهش، عبارت است از شش پیشنهاد کلان که با عنوان «الگوی شش‌ضلعی» ارائه شده و شامل این موارد می‌باشد: ضلع اول تکمیل و راه‌اندازی شبکۀ ملی اطلاعات، ضلع دوم شکل‌دهی به اینترنت دوم یا ایجاد شبکۀ فراملی اطلاعات، ضلع سوم شکل‌دهی یک ائتلاف جهانی برای کاهش اختیارات امریکایی‌ها در فضای مجازی و ایجاد نظام حقوق بین‌الملل برای فضای مجازی، ضلع چهارم ایجاد غلبۀ گفتمانی برای مواجهۀ معقول و انقلابی با فضای مجازی، ضلع پنجم راه‌اندازی شرکت‌های عظیم غیردولتی با رویکرد فراملی و بازکردن میدان نوآوری و ضلع ششم ایجاد بسیج سایبری با رویکرد تولید محتوای مؤثر.

کلیدواژه‌ها:

فضای مجازی، مدرنیته، انقلاب اسلامی، شبکۀ فراملی اطلاعات، شرکت‌های چندملیتی.

کتابنامه

‌پوری، احسان. ۱۳۹۲٫ «ارتباطات شبکه‌ای و رهبری مخاطب در شبکه‌ها‌ی اجتماعی مجازی». رسانه. شمارۀ ۹۲٫ صص ۳۲ـ۲۳٫

حسین‌پور، داود؛ قوچانی خراسانی، محمد مهدی. ۱۳۹۶٫ «حاکمیت شبکه‌ای در نهادهای پژوهشی امنیت ‌سایبری». فصلنامۀ علمی‌پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه. دورۀ ۳۰٫ شمارۀ ۱٫ بهار. صص ۸۰ـ۵۱٫

دهنوی، محمد حسین. ۱۳۹۰٫ «بازارهای آینده؛ تکامل اینترنت و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵». دو ماهنامه توسعه مهندسی بازار سال پنجم مهر و آبان ۱۳۹۰ شماره ۲۱  .

طباطبایی، سید علیرضا. ۱۳۹۷٫ «حکمرانی فضای مجازی و قاعدۀ فقهی “نفی سبیل” با تأکید بر بایسته‌های نظام جمهوری اسلامی ایران». معرفت سیاسی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)    .

عاملی، سعیدرضا. ۱۳۹۷٫ الگوی حکمرانی دوفضایی. تهران: انتشارات امیرکبیر.

Alimardani, Mahsa. 2019. 4 July. https://www.vice.com/en_us/article/vb9859/stuxnet-american-sanctions-and-cyberwar-are-legitimizing-iranian-internet-controls.

Almeida, Fernando. 2017. “Concept and Dimensions of Web 4.0.” International Journal of Computers and Technology. pp 7040-7046. Vol. 16 No. 7, P. 05.

Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, and Microsoft Are Collectively Worth More Than the Entire Economy of the United Kingdom – Associated   Press. 2018. 27 April. https://www.inc.com/associated-press/mindblowing-facts-tech-industry-money-amazon-apple-microsoft-facebook-alphabet.html

Baer, Daniel B. 2016. “News & Events”. 30 September. https://osce.usmission.gov/mind-gongos-government-organized-ngos-troll-europes-largest-human-rights-conference/

Baral, Susmita. 2016. “World”. 03 October. https://www.ibtimes.com/who-controls-internet-us-government-hands-over-control-icann-2425491

Baron, James N & Hannan, Michael T, 1994. “The Impact of Economics on Contemporary Sociology,” Journal of Economic Literature, American Economic, 32(3), page 1111 – 1146, P. 10.

U s   State Department. “The Rise of Global Anti-Semitism.”  Cosimo, Incorporated, 2018, ISBN, 194593414X, 9781945934148

Social media is rotting democracy from within- Beauchamp, Zack. 2019. 22 January .https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/1/22/18177076/social-media-facebook-far-right-authoritarian-populism.

Richard T. Watson, Pierre Berthon, Leyland F. Pitt, George M. Zinkhan. Electronic Commerce: The Strategic Perspective – page 86

Brecht, Daniel. 2015. 29 June. Cyberspace: A Fast-growing Area of Crime https://resources.infosecinstitute.com/cyberspace-a-fast-growing-area-of-crime/#gref.

Castronova, Edward; Wagner, Gert G.; Bell, Mark W. 2011. “An Expansion of Survey Data Collection Methods to Virtual Worlds by Means of VDCI”. Virtual Worlds Research, P. 05.

Commentary Ingrid Burrington. Tracing the byzantine maze of the companies that have come to control America’s internet. 2016. 5 October. https://qz.com/790210/tracing-the-byzantine-maze-of-the-companies-that-have-come-to-control-americas-internet/

Davos, Switzerland. 2018. “Technology”. 2 8. https://suethomasnet.wordpress.com/2018/02/08/rip-john-perry-barlow-the-rancher-who-made-cyberspace-his-territory/.

Desjardins, Jeff. 2018. 4 March. The biggest tech companies in the world have bought up a lot of smaller startups https://www.businessinsider.com/big-tech-companies-buying-smaller-startups-2018-3?international=true&r=US&IR=T.

Getting, Brian. 2007. “DESIGN & DEVELOPMENT”. 18 APRIL. https://www.practicalecommerce.com/Basic-Definitions-Web-1-0-Web-2-0-Web-3-0.

Goodenow, Ronald. 1997. “The Cyberspace Challenge: Modernity, Post-Modernity and Reflections on International Networking Policy.” Comparative Education. PP 197-216, P. 197-198

Huttner, Susanne. 2008. “Technology and Industry Directorate”. June. http://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/2330/The_Internet_economy:_Towards_a_better_future_.html

Kello, Lucas. 2013. “The Meaning of the Cyber Revolution Perils to Theory and Statecraft.” International Security. P. 17.

Krapels, Joachim; Botterman, Maarten; Cave, Jonathan; Constantijn van Oranje-Nassau. 2009. The Future of the Internet Economy A Discussion Paper on Critical Issues. RAND, P. 29

Kubrin, Charis E. 2017. “Delinquency and modernity in cyberspace: Comments on America’s Safest City”. Crime, Law and Social Change. PP 505-512, P. 509-510, P. 509 – 510

Loader, Brian D. 1997. The Governance of Cyberspace/Politics, Technology and Global Restructuring. Routledge; 1st Edition (March 21, 1997), P. 25.

Macleod, Chandler. 2016. “Featured”. ۲۲ November. https://www.chandlermacleod.com/blog/everything-you-need-to-know-about-the-cyber-revolution/

Manyika, James; Roxburgh, Charles. 2011. “McKinsey Global Institute”. https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/High%20Tech/Our%20Insights/The%20great%20transformer/MGI_Impact_of_Internet_on_economic_growth.ashx.

Manyika, Ames; Roxburgh, Charles. 2011. “McKinsey Global Institute”. https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/High%20Tech/Our%20Insights/The%20great%20transformer/MGI_Impact_of_Internet_on_economic_growth.ashx.

MCMILLAN, GRAEME. 2019. 27 January. https://www.wired.com/story/internet-week-205/.

Gary J. Miller, 1997. “The Impact of Economics on Contemporary Political Science,” Journal of Economic Literature, American Economic Association, vol. 35(3), pages 1173-1204, September

Naím, Moisés. 2009. 13 OCTOBER. How government-sponsored groups masquerade as civil society. https://foreignpolicy.com/2009/10/13/what-is-a-gongo/

N.D. Internet Marketing. How internet marketing can help grow your business online https://www.webfx.com/internet-marketing-grow-business.html , 2015.

Newlee, Danika; Jones, Seth G. 2019. 11 June. The United States’ Soft War with Iran. https://www.csis.org/analysis/united-states-soft-war-iran

Pelton, Joseph. Pelton, Joseph N. Preparing for the Next Cyber Revolution: How Our World Will Be Radically Transformed Again! Germany: Springer International Publishing, 2018, P. 93 – 94

Ponciano, Jonathan. 2019. “Investing”. 15 May. https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2019/05/15/worlds-largest-tech-companies-2019/#5b6be242734f.

Purkayastha, Prabir, and Rishab Bailey. “US Control of the Internet.” Monthly Review: An Independent Socialist Magazine 66, no. 3 (2014): 103-127.

Rao, Tony. 2017. 12 June. Social media is as harmful as alcohol and drugs for millennials – http://theconversation.com/social-media-is-as-harmful-as-alcohol-and-drugs-for-millennials-78418.

Reidenberg Joel R. 1996. “GOVERNING NETWORKS AND RULE-MAKING IN”. FLASH: The Fordham Law Archive of Scholarship and History. PP 912-930, P. 914

Rodd, Elizabeth; Fowler, Jonathan. 2013. 27 March. Web 4.0: The Ultra-Intelligent Electronic Agent is coming. https://bigthink.com/big-think-tv/web-40-the-ultra-intelligent-electronic-agent-is-coming.

Routley, Nick. 2019. “TECHNOLOGY”. 5 January. https://www.visualcapitalist.com/20-internet-giants-rule-web/.

Simon, Rita J.  ۳۰ October 2007 “Anti-Semitism the World Over in the Twenty-first Century.” springer. https://www.worldjewishcongress.org/en/issues/combating-anti-semitism

STRICKLAND, JONATHAN; ROOS, DAVE. 8 November 2007. “Social Networks”. https://computer.howstuffworks.com/internet/social-networking/networks/second-life

STRICKLAND, JONATHAN. 3 March 2008 “Who owns the Internet?” https://computer.howstuffworks.com/internet/basics/who-owns-internet1

Staedter, Tracy. 2018. “Why Russia Is Building Its Own Internet”. Jan 17. https://spectrum.ieee.org/tech-talk/telecom/internet/could-russia-really-build-its-own-alternate-internet.

Tucker, John V.; Haines, Kevin; Wang, Victoria. “Viewing Cybercommunities through the Lens of Modernity: The Case of Second Life.” The International Journal of Virtual Communities and Social Networking, 2013, 5(1): 75-90. P. 03

The Council of Europe, Guide to Human Rights for Internet Users, 2014. https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/guide-to-human-rights-for-internet-users

Wang, Victoria. “Community On-Line: Cybercommunity and Modernity, Why do people participate in cybercommunities?” March 2007 Policing and Society 17(1):59-82, P. 02

World Trade Organization. 2018. “The future of world trade: How digital technologies are transforming global commerce”. World Trade Organization, P. 28

Wu, Tim; Goldsmith, Jack. 2006. “Who Controls the Internet? Illusions of a borderless world.” Oxford University Press, P. 128-129

Zaidi, Zia. 2019. 12 May. Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft: How Big Tech Companies Earn Revenue https://www.digitalinformationworld.com/2019/05/how-tech-giants-make-billions-infographic.

ZamaniNezhad, Pooria. 2015. 6 January. Google play help community https://support.google.com/googleplay/forum/AAAA8CVOtD8wUllZSUXY4s/?hl=en&gpf=d/topic/play/wUllZSUXY4s.

Author of www.trendmicro.com .Fake News and Cyber Propaganda: The Use and Abuse of Social Media. 13 June. 2017. https://www.trendmicro.com/vinfo/pl/security/news/cybercrime-and-digital-threats/fake-news-cyber-propaganda-the-abuse-of-social-media.

Kahho October 25, 2013 “Evolving Role of Government in Cyber security”. https://gblogs.cisco.com/ca/2013/10/25/evolving-role-of-government-in-cyber-security/

Washington: The White House .June 19, 2013. International Strategy for Cyberspace, Prosperity, Security, and Openness in a Networked World. Createspace Independent Pub, 2013, P. 02.

Washington, D.C: The White House. September 2018 “National Cyber Strategy of the United States of America”, P. 11

Girvan, C. “What is a virtual world? Definition and classification”. Education Tech Research Dev 66, 1087–۱۱۰۰ (۲۰۱۸). https://doi.org/10.1007/s11423-018-9577-y. P. 1088

Ron abbass .2011. 26 March. Jewish Control Of The Internet: Facebook, Google, YouTube et al. https://ronabbass.wordpress.com/2011/03/26/jewish-control-of-the-internet-facebook-google-youtube-et-al/

Michael Powell, 2018. 15 February. Data Shows Americans See the Internet As Key to the Economy. https://www.ncta.com/whats-new/data-shows-americans-see-the-internet-as-key-the-economy.

برچسب‌ها:, , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت