.
| امروز سه شنبه, ۴ آبان , ۱۴۰۰ | Tuesday, 26 October , 2021 |
فارسی English

از پاردایم(الگوواره) تا پراگما(عمل): نگاهی به الزامات فلسفی-مدیریتی طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

احسان سلطانی فر

MBA دانشکده فنی دانشگاه تهران، پژوهشگر   وابسته، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری

چکیده:

ظهور و تکامل مضامینی نظیر نهضت نرم افزاری، علوم انسانی اسلامی، و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در طیفی از تئوری محوری تا عملگرائی از عزم ایرانیان برای تبیین مبانی یک تمدن اسلامی-ایرانی حکایت دارد. مبانی این تمدن اگرچه از ۷ هزارسال پیش تا امروز بصورتی شفاهی و انتزاعی در ناخودآگاه این مردم توسعه یافته، اما در هیچ دوره ای اینچنین برای ایجاد تراضی منطقی میان تمامی مؤلفه های ایرانی و اسلامی آن تلاش نشده است. در همین راستا و به منظور دستیابی به تبیینی جامع نگر از الزامات مدیریتی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت این مقاله به مرور سیستماتیک ابعاد فلسفی و مدیریتی طرح این موضوع پرداخته و یک فاصله میان عقول و حِکَم نظری و عملی ویا عدم همخوانی میان جهان بینی و معرفت شناسی اسلامی-ایرانی با روش شناسی مدیریتی موجود، را شناسائی نموده است. برای تقریب میان نظر و عمل اسلامی و با نگاهی به اقدامات برجسته فلسفه ی غربی در قالب الگوی موسوم پارادایمیک گفتمانهای رایج فلسفی، سیاسی و اجتماعی در ایران معاصر به اجمال تحلیل و ارزیابی گردید. در نهایت کلید مسئله را تقریب میان حکمت نظری و عملی اسلامی-ایرانی در قالب یک متا پارادایم از جهان بینی و معرفت شناسی تا روش شناسی و حسب مشخصات مورد اشاره، استدلال گردید. رهیافت این تحقیق زمینه ساز طرح یک پارادایم مدیریت اسلامی-ایرانی و یا فلسفه مضاف اسلامی-ایرانی در باب مدیریت و برای حرکت بسوی تمدن اسلامی-ایرانی متعالیه خواهد بود. جزئیات پارادایم مذکور در طی مقاله دوم ارائه شده در این کنگره و زیر عنوان مدیریت متعالیه(Motaali/Transcend management) معرفی شده است.

کلید واژگان: پارادایم، عقول نظری و عملی، فلسفه مضاف، جاویدان خرد، مدیریت اسلامی، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت،

فهرست مراجع

 1. ایمان، محمدتقی،. مبانی پاردایمی روشهای تحقیق کیفی در علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۰
 2. امیر، آرمین، نظریه های جامعه شناسی: شرح مفاهیم و سؤالات چهارگزینه ای، نشر جامعه شناسان، ۱۳۹۰
 3. بلیکی، نورمن،. طراحی پژوهشهای اجتماعی، ترجمه ی حسن چاووشیان، نشر نی، ۱۳۸۸
 4. بهمن پور، محمدسعید،. فرازو نشیب عقلانیت، انتشارات نوادر، ۱۳۷۹
 5. خادمی، عزت،.(۱۳۸۵)، تحولات روش شناختی پژوهش در علوم انسانی، حوزه و دانشگاه، سال ۱۲، شماره ۴۹، ص ۲۵-۴۴
 6. دانائی فرد، حسن،.(۱۳۸۶). پارادایمهای رقیب در علم سازمان و مدیریت، رویکرد تطبیقی به هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناسی، دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، سال چهاردهم-دوره جدید شماره ۲۶، صص۸۹-۱۰۴
 7. محمد پور دهکردی، سیما،. اکبریان، رضا،. و اعوانی، شهین،.(۱۳۸۸) نسبت میان عقلانیت و کرامت انسان در فلسفه ی ملاصدرا و کانت، معرفت فلسفی، سال ۶ شماره۴ ص۱۱-۳۶
 8. عباسی، حسن، (۱۳۹۰)، سایه روشن‌های سبک زندگی بورژوایی به مثابه یک دین، مصاحبه با هفته نامه پنجره، بازیابی از سایت اندیشکده یقین: http://www.andishkadeh.ir/News/Content/?n=40
 9. علی پور، مهدی،. و حسنی، سید حمیدرضا،. پارادایم اجتهادی دانش دینی(پاد)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، ۱۳۹۰
 10. فردمنش، سمانه،.(۲۰/۱۲/۱۳۸۵)، قلمرو فلسفه مضاف، روزنامه رسالت شماره ۶۱۰۴
 11. گرامی، غلامحسین،.(۱۳۸۸) بررسی و نقد دیدگاه سارتر درباره ماهیت انسان، فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه نوین دینی، سال۵، شماره۱۶، ص۷۹-۱۰۶
 12. لکزائی، شریف،. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: دفتر اول نشستها و گفتگوها، پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی ۱۳۷۸
 13. محمد پور، احمد،.(۱۳۸۹a). ضد روش: منطق و طرح در روش شناسی کیفی، جلد۱، نشر جامعه شناسان، تهران
 14. محمد پور، احمد.(۱۳۸۹b)و فراروش: بنیانهای فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری، نشر جامعه شناسان. تهران
 15. مصباح یزدی، محمد تقی،. آموزش فلسفه،انتشارات امیرکبیر، ۱۳۹۰
 16. مطهری، مرتضی، و طباطبائی، سید محمد حسن، اصول فلسفه و روش رئالیسم، انتشارات صدرا، ۱۳۸۵
 17. موحد ابطحی، سید محمد تقی،.(۱۳۹۰)، روش شناسی برنامه های پژوهشی، پرتال جامع علوم انسانی
 18. نصری، عبدالله(۱۳۸۶)،. انسان شناسی حکمت خالده به روایت سید حسین نصر، قبسات.
 19. هالینگ دیل، رجینالد جان،. تاریخ فلسفه غرب، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، نشر ققنوس، ۱۳۸۷
 20. هدایتی محمد,شمالی محمدعلی(۱۳۸۸). جستاری در عقل نظری و عقل عملی، فصلنامه معرفت فلسفی، سال ششم شماره۳، صص ۲۱۳-۲۶۲
 21. Barratt, William, Irrational Man: A Study in Existential Philosophy, Knopf Doubleday Publishing Group, 1962
 22. Türengül, Mustafa,.(2007), “The Philosophical Foundations of Management Thought” Research Journal of Social Sciences, 2: 33-37
 23. Koslowski, Peter(a),. (Koslowski, P), Elements of a Philosophy of Management and Organization, Chapter1: The Philosophy of Management: Philosophy as a Challenge to Business, Management as a Challenge to Philosophy ,Springer-2010
 24. Koslowski, Peter(b),. (Rendtoref, Jacob Dahl), Elements of a Philosophy of Management and Organization, Chapter1: Philosophy of Management: Concepts of Management from the Perspectives of Systems Theory, Phenomenological Hermeneutics, Corporate Religion, and Existentialism,Springer-2010
برچسب‌ها:, , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت