. ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی کنگره هفتم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۲ | Saturday, 2 December , 2023 |
فارسی English

ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی کنگره هفتم

اعضای کمیته علمی کمیسیون:

رئیس کمیسیون: دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، دانشیار دانشگاه شیراز

دبیر کمیسیون: دکتر شهلا باقری، دانشیار دانشگاه خوارزمی

سایر اعضای کمیته علمی:

 1. دکتر محمدتقی ایمان، استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز.
 2. حجت الاسلام دکتر حسین بستان، دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 3. حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران.
 4. حجت الاسلام دکتر علیرضا پیروزمند، استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
 5. دکتر منصور طبیعی، استادیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز.
 6. دکتر سید محمدرضا تقوی، استاد روانشناسی دانشگاه شیراز و عضو پژوهشکدۀ تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز.
 7. دکتر محسن جاجرمی زاده، استادیار مدیریت دانشگاه پیام نور شیراز و عضو پژوهشکدۀ تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز.
 8. دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران.
 9. دکتر مهدی حسین زاده یزدی، استادیار دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 10. دکتر فرهاد خرمائی، دانشیار روانشناسی دانشگاه شیراز و عضو پژوهشکدۀ تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز.
 11. حجت الاسلام دکتر حسن خیری، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد تهران.
 12. حجت الاسلام دکتر محمود رجبی، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 13. دکتر محمدتقی عباسی، استادیار جامعه شناسی و ارتباطات دانشگاه شیراز.
 14. دکتر علیرضا فارسی نژاد، استادیار فلسفه و معارف اسلامی دانشگاه شیراز و عضو پژوهشکدۀ تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز.
 15. دکتر مجید کافی، دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 16. دکتر حسین کچوئیان، دانشیار جامعه شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 17. دکتر عبدالحسین کلانتری، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران.
 18. دکتر محمدعلی گودرزی، استاد روانشناسی دانشگاه شیراز و عضو پژوهشکدۀ تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز.
 19. حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه باقرالعلوم(ع).
 20. دکتر سید اسماعیل مسعودی، استادیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز.

Comments are closed.

تصویر ثابت