. آیت الله غلامرضا فیاضی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی