.
| امروز دوشنبه, ۲۸ مرداد , ۱۳۹۸ | Monday, 19 August , 2019 |
فارسی English

روانشناسی اسلامی کنگره پنجم

رئیس کمیسیون: دکتر مهرداد کلانتری، استاد روانشناسی دانشگاه اصفهان   دکتر باقر غباری بناب، استاد روانشناسی دانشگاه تهران دکتر فاطمه نصرتی، استادیار روانشناسی دانشگاه تهران دکتر محمدباقر کجباف، استاد روانشناسی دانشگاه اصفهان دکتر سیده راضیه طبائیان، استادیار روانشناسی دانشگاه اصفهان دکتر سید محمدرضا موسوی نسب، استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی دکتر محمد کاویانی، […]

روانشناسی اسلامی کنگره چهارم

رئیس کمیسیون: دکتر مهرداد کلانتری، استاد روانشناسی دانشگاه اصفهان دکتر باقر غباری بناب، استاد روانشناسی دانشگاه تهران دکتر فاطمه نصرتی، استادیار روانشناسی دانشگاه تهران دکتر مریم اسماعیلی، استادیار روانشناسی دانشگاه اصفهان دکتر محمدباقر کجباف، استاد روانشناسی دانشگاه اصفهان دکتر حسینعلی مهرابی، استادیار روانشناسی دانشگاه اصفهان دکتر سیده راضیه طبائیان، استادیار روانشناسی دانشگاه اصفهان دکتر مرضیه […]