.
| امروز دوشنبه, ۱۱ فروردین , ۱۳۹۹ | Monday, 30 March , 2020 |
فارسی English

دو رویکرد متفاوت به قیام برای خدا در سیاست (با تأکید بر سوره سبأ)

سیدمحمود طیب‌حسینی دانشیار گروه قرآن‎پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  tayebh@rihu.ac.ir محمد شجاعیان استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  shojaiyan@rihu.ac.ir چکیده:  یکی از مهم‎ترین کارویژه‎هایی که می‌توان برای قرآن کریم در نظر گرفت، صورت‎بندی مبانی نظری جنبش‎های اجتماعی و سیاسی است. پژوهش حاضر به بررسی یکی از مبانی نظری برجسته با عنوان «قیام برای […]