.
| امروز جمعه, ۲۸ تیر , ۱۳۹۸ | Friday, 19 July , 2019 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی

تذکر: امکان ارسال مقاله خارج از موضوعات پیشنهادی نیز وجود دارد و موضوعات ذیل، اولویت کمیسیون های کنگره هستند.

آخرین بروزرسانی موضوعات پیشنهادی: ۲ خرداد ۱۳۹۸

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی»

 1. معیارهای اسلامیت علوم انسانی
 2. چیستی«موضوعِ» علوم انسانی اسلامی
 3. ضرورت و فوائد علوم انسانی اسلامی
 4. روش نظریه‌پردازی در علوم انسانی اسلامی
 5. ماهیت مفاهیم و گزاره‌های علوم انسانی اسلامی
 6. رویکردهای مختلف علوم انسانی اسلامی
 7. مناسبات علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی متعارف
 8. مناسبات ارزش و واقعیت در قلمرو علوم انسانی اسلامی
 9. مناسبات نظریه پرداز و نظریه در قلمرو علوم انسانی اسلامی
 10. توانائی‌های شناختی انسان در چارچوب مبانی اسلامی
 11. نقش نقل، عقل ، شهود و تجربه برای نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی
 12. مبانی قرآنی علوم انسانی اسلامی
 13. دانش منطق و روش نظریه‌پردازی در علوم انسانی اسلامی
 14. مناسبات فلسفه و عرفان اسلامی با علوم انسانی اسلامی
 15. اصول فقه و روش نظریه‌پردازی علوم انسانی اسلامی
 16. مناسبات فقه و اخلاق با علوم انسانی اسلامی
 17. تجربه زیست مسلمانی و علوم انسانی اسلامی
 18. هستی فرد و جامعه در چارچوب مبانی اسلامی
 19. روش نظریه‌پردازی در علوم انسانی اسلامی
 20. غایات علوم انسانی اسلامی
 21. علوم انسانی اسلامی و تربیت فردی
 22. علوم انسانی اسلامی و پیشرفت
 23. ماهیت و فرایند عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 24. علیت در فرایند شکل‌گیری عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 25. علت و دلیل عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 26. تبیین نظریه فطرت ومنزلت آن در علوم انسانی اسلامی
 27. مناسبات عمل و باورها در چارچوب مبانی اسلامی
 28. مناسبات علم و عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 29. واقعیت اختیار در چارچوب مبانی اسلامی
 30. اراده و عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 31. مناسبات خیال و عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 32. نقش امیال در فرایند شکل‌گیری عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 33. ماهیت و منزلت تصمیم در چارچوب مبانی اسلامی
 34. ماهیت و منزلت اعتباریات در علوم انسانی اسلامی
 35. توحید افعالی و عمل انسانی
 36. ربوبیت الهی و عمل انسانی
 37. میزان عقلانیت عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 38. عوامل غیر عقلانی عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 39. ماهیت و منزلت «شاکله» در نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی
 40. تمدن اسلامی و علوم انسانی اسلامی
 41. تاریخ اسلام و مسلمانان و علوم انسانی اسلامی

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت تحول علوم انسانی»

• مبانی فلسفی و معرفت‌شناسی علوم انسانی اسلامی
• مبانی نظری و پیش‌فرض‌های تحول علوم انسانی و ارائه نظریه مختار
• نقطه عزیمت، نقشه راه و روندنمای دستیابی به الگوی راهبردی تحول علوم انسانی
• نقش معرفت‌شناسی سیستمی و تفکر سیستمی خلاق و نظام‌گرا در تدوین الگوی راهبردی تحول علوم انسانی
• چالش‌ها و موانع فراروی تحول و کاربردی‌سازی علوم انسانی با تاکید بر آسیب‌شناسی محیطی
• الزامات علمی و راهکارهای عملی در فرآیند نظریه‌پردازی و تولید تفکر دینی در زمینه تحول بنیادین علوم انسانی
• ارائه الگوی راهبردی تحول علوم انسانی به اقتضای ج.ا.ا

 

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «اقتصاد اسلامی»

محور ویژه کمیسیون در کنگره پنجم تحت عنوان «تبیین رفاه در نظام اقتصادی اسلام» تعیین شده است  که  زیر محورهای آن از این قرار است:

– تامین اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام

– شاخصهای اقتصادی رفاه در نظام اقتصادی اسلام

– مفهوم رفاه و نسبت آن با درآمد و اوقات فراغت در نظام اقتصادی اسلام

– رفاه و الگوی مصرف در نظام اقتصادی اسلام

– «سلامت و رفاه» در نظام اقتصادی اسلام

– « خمس، زکات و مالیاتها» و «رفاه» در نظام اقتصادی اسلام

– گردشگری و نسبت آن با رفاه در نظام اقتصادی اسلام

 سایر محورها

۱-  مبانی اقتصاد اسلامی

۱-۱- مبانی فلسفی (هستی شناختی، معرفت شناختی و انسانشناختی) اقتصاد اسلامی

۱-۲- مبانی ارزش‌شناختی (فقهی و اخلاقی) اقتصاد اسلامی

۲-  روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

۳- نظریه اقتصاد اسلامی

۳-۱- مصرف در نظریه اقتصاد اسلامی

۳-۲- تولید در نظریه اقتصاد اسلامی

۳-۳- بازار در اقتصاد اسلامی (بازار کالا و خدمات، بازار کار اسلامی، بازار سرمایه اسلامی)

۳-۴- دولت در نظریه اقتصاد اسلامی

۳-۵- پیشرفت در نظریه اقتصاد اسلامی

۴- بازار پول و ارز و تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی

۵- نقش و جایگاه نهادها در شکل گیری نظام اقتصادی اسلام

۶- الگوهای کاربردی اقتصاد اسلامی

۶-۱- الگوی صدر اسلام

۶-۲- الگوی جمهوری اسلامی ایران

۶-۳- الگوی سایر کشورهای اسلامی

۷- فرهنگ و اقتصاد

۸- عدالت اقتصادی

۹- اقتصاد دانش بنیان

۱۰- اقتصاد و حقوق

۱۱- اقتصاد و سیاست

۱۲- اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی

۱۳- آسیب‌شناسی اجرای بانکداری بدون ربا در ایران

 

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «تعلیم و تربیت اسلامی»

 1. چیستی و ماهیت نظام تعلیم و تربیت اسلامی
 2. غایات ها، اهداف، اصول و مبانی تعلیم و تربیت اسلامی
 3. مبانی دینی، فلسفی، ارزش شناسی، انسان شناسی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و… تعلیم و تربیت اسلامی
 4. ضرورت ها و الزامات تعلیم و تربیت اسلامی
 5. روش ها و رویکردهای نظریه‌پردازی در تعلیم و تربیت اسلامی
 6. تحلیل ونقد برنامه های درسی در نظام اموزشی (آموزش وپرورش وآموزش عالی)در راستای تحقق علوم انسانی اسلام
 7. تعلیم و تربیت اسلامی در صحنه اجرا و عمل (الگوها، کاربردها، نتایج)
 8. تبیین تعلیم و تربیت اسلامی از منظر فیلسوفان، مربیان واندیشمندان اسلامی
 9. نظریه‌های تعلیم و تربیت اسلامی ارائه شده توسط متفکرین مسلمان
 10. نقد نظریه‌های موجود تربیتی از منظر تعلیم و تربیت اسلامی
 11. تحلیل ونقد سرفصل های رشته های مختلف تعلیم وتربیت در راستای تحقق علوم انسانی اسلامی
 12. ساحت‌ های نظام تعلیم و تربیت اسلامی(ساحت تربیت دینی و اخلاقی، ساحت تربیت زیستی و بدنی، ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی، ساحت تربیت علمی و فناوری، – ساحت تربیت هنری و زیبایی شناسی و  ساحت تربیت جنسی و عاطفی)
 13. عوامل زمینه‌ساز تحقق تعلیم و تربیت اسلامی (خانواده، مدرسه، رسانه، نهادهای غیر دولتی و…)
 14. چالش‌ها و فرصت‌های نظام تعلیم و تربیت اسلامی
 15. اسناد بالادستی و نظام تعلیم و تربیت اسلامی
 16. آسیب‌شناسی نظام تعلیم و تربیت کشور
 17. بررسی انتقادی روش‌های رایج در نظام تعلیم و تربیت کشور
 18. مسائل روشی‌شناختی در تعلیم و تربیت اسلامی
 19. پیش‌فرض‌ها، چالش‌ها و موانع فراروی تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور
 20. ارائه الگوی مطلوب و متناسب برای نظام تعلیم و تربیت کشور
 21. تعلیم و تربیت اسلامی و تربیت تمدن ساز
 22. تحلیل ،فراتحلیل ونقد مطالعات مرتبط با تعلیم وتربیت اسلامی در ایران و سایر کشورها

 

 

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «جامعه شناسی و ارتباطات اسلامی»

جامعه‌شناسی اسلامی:
الف) روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی اسلامی (در این بخش مقاله‌ها می‌تواند به صورت تطبیقی هم ارائه گردد.)
مبانی هستی‌شناسی اجتماعی اسلامی
مبانی معرفت‌شناسی اجتماعی اسلامی
روش‌شناسی علوم اجتماعی اسلامی
روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی

ب) نظریات در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی
نظریه‌پردازی‌های صورت گرفته در تاریخ تفکر اجتماعی اسلامی
نظریه‌های ارائه شده در دوره‌ی معاصر توسط متفکرین مسلمان
نظریه‌پردازی‌های صورت گرفته بعد از انقلاب اسلامی
مکتب‌های موجود در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی
مطالعه‌ی تطبیقی مکتب‌های موجود در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی

ج) مسائل نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی
د) مسائل روشی‌شناختی در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی
ه) مسائل اجتماعی خاص در جوامع مسلمانان
انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، طلاق، فقر، فحشا، مسائل جنسی و…) تحلیل عوامل شکل‌گیری و راه‌های پیشگیری و درمان مبتنی بر اندیشه اسلامی
نقاط قوت و نقاط ضعف زندگی اجتماعی اسلامی در جهان معاصر
مسائل نشئت گرفته از جریان جهانی‌شدن در جوامع اسلامی
جهانی‌شدن از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی
موضع جامعه شناسی اسلامی در مقابل مدرنیزم و فرامدرنیزم
و) مباحث ویژه
جامعه و اقتصاد
جامعه و حقوق
جامعه و سیاست
جامعه و مسائل فردی و روان‌شناختی
جامعه و مسائل فرهنگی
علم و اجتماع
جامعه‌شناسی معرفت

ارتباطات اجتماعی:
مبانی ارتباطات اسلامی
روش تدوین مدل ارتباطی اسلامی: چالش‌ها و فرصت‌ها
تأسیس شبکه‌های اجتماعی اسلامی
اخلاقی‌کردن وسایل ارتباط جمعی و فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی
راهکارهای کاهش نابرابری جریان اطلاعات بین دنیای غرب و دنیای اسلام
چگونگی تبدیل جنگ نرم یا تهاجم فرهنگی به یک مسئله اجتماعی در کشورهای اسلامی (با تأکید بر ایران)
مساله‌شناسی وسایل ارتباط جمعی در کشورهای اسلامی (با تاکید بر ایران)
اسلامی‌شدن علوم ارتباطات (روزنامه نگاری، روابط عمومی، پژوهش در ارتباطات و غیره)
مدرن‌سازی منبر به عنوان یک رسانه اسلامی
نقش وسائل ارتباط جمعی و فناوری‌های نوین ارتباطی در جنبش‌های اجتماعی اسلامی (با تاکید بر بیداری اسلامی)
چگونگی نهادینه‌سازی هنجارها و معنویت اسلامی با بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی
رابطه وسایل ارتباط جمعی و نظام اجتماعی ـ فرهنگی در کشورهای اسلامی

 

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «روانشناسی اسلامی»

 

محور اول – ماهیت، چیستی و چشم انداز روانشناسی اسلامی:

 • ضرورت روانشناسی اسلامی
 • اهداف روانشناسی اسلامی
 • موضوع روانشناسی اسلامی
 • تفاوت‌ها و مشابهت‌های روانشناسی اسلامی با روانشناسی معاصر
 • وضعیت موجود و مطلوب روانشناسی اسلامی

محور دوم – مبانی پارادایمی روانشناسی اسلامی و نحوه تأثیر آن بر نظریه روانشناسی:

 • مبانی هستی شناختی
 • مبانی انسان شناختی
 • مبانی معرفت شناختی
 • مبانی ارزش شناختی

محور سوم – روش شناسی و روانسنجی در روانشناسی اسلامی:

 • ارزیابی روش های متداول در روانشناسی معاصر
 • جایگاه و قلمرو روش تجربی در روانشناسی اسلامی
 • آزمون‌ها در روانشناسی اسلامی (مبانی، فرایند ساخت، حوزه کاربرد، و معرفی مقیاس‌های موجود)
 • تدوین چارچوب‌های نظری و کاربرد در روانشناسی اسلامی

محور چهارم-نظریه پردازی در روانشناسی اسلامی:

 • خانواده
 • شخصیت
 • سبک زندگی
 • انگیزش و هیجان
 • یادگیری
 • رشد
 • روانشناسی اجتماعی
 • مشاوره و درمان

محور پنجم – کاربردهای روانشناسی اسلامی:

 • مدیریت شهری
 • آموزش و پرورش
 • نیروهای نظامی و انتظامی
 • خانواده
 • بهداشت و درمان
 • رسانه

محور ششم- فراتحلیل در باب مطالعات مرتبط با روانشناسی اسلامی (گذشته، دوره معاصر):

 • در ایران
 • در سایر کشورها

 

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «علوم سیاسی اسلامی»

الف) علوم سیاسی

 • مفاهیم و موضوعات اصلی (توسعه سیاسی ، مشروعیت ، هویت ، شهروندی ، شورا و…)
 • نظریه ها و. رویکردها
 • گرایش ها (جامعه شناسی سیاسی ، انقلاب ، روحانیت ، روابط عمومی و…)
 • روش شناسی
 • مسائل

ب) فقه سیاسی 

 • مفاهیم و موضوعات اصلی (دولت ، قدرت ، تحزب ، نظارت ، انتخابات و…)
 • نظریه ها و. رویکردها
 • گرایش ها (تفسیر سیاسی ، روایات سیاسی و…)
 • روش شناسی
 • مسائل

ج) فلسفه سیاسی

 • مفاهیم و موضوعات اصلی (آزادی ، اعتدال ، قدرت ، وحی و…)
 • نظریه ها و رویکرد ها
 • گرایش ها (کلام سیاسی ، عرفان سیاسی ، اخلاق سیاسی و..)
 • روش شناسی
 • مسائل

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «فقه و حقوق اسلامی»

محورهای اصلی:
۱) فلسفه فقه (با تأکید بر حل معضلات جهان معاصر)
۲) فلسفه حقوق (با تأکید بر حل معضلات جهان معاصر)
۳) روش‌شناسی فقه و حقوق
۴) فقه و اخلاق
۵) فقه و آینده‌پژوهی
۶) جریان‌شناسی فقه
۷) جریان‌شناسی حقوق
۸) فقه و جریان‌های تکفیری
۹) فقه و حقوق و عدالت

مسائل فقه و حقوق:
۱) فقه و حقوق در فضای مجازی و درباره فضای مجازی
۲) فقه و حقوق دانش هسته‌ای
۳) فقه و آزاداندیشی
۴) فقه و حقوق زیست‌فناوری
۵) فقه و حقوق محیط زیست
۶) فقه و حقوق و اقتصاد مقاومتی
۷) فقه و حقوق و اقتصاد دانش‌بنیان
۸) دولت و خانواده
۹) فقه و حقوق علم و فناوری
۱۰) فقه و سیاست جنایی
۱۱) فقه و آزادی‌های عمومی

 

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت اسلامی»

 1. مبانی:
 • مدیریت اسلامی در قرآن کریم
 • مدیریت اسلامی در سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام
 • الگوهای مدیریت اسلامی
 • مطالعه تطبیقی مدیریت اسلامی و مدیریت غربی
 • فقه الاداره
 • فقه الحکومه
 • اخلاق مدیران و کارگزاران
 • حاکمیت و حکمرانی اسلامی
 • فلسفه مدیریت اسلامی
 • عرفان و مدیریت اسلامی
 1. روش‌شناسی:
 • روش‌شناسی تولید مدیریت اسلامی
 • کاربست اجتهاد در مدیریت اسلامی
 • نظریه‌پردازی و روش‌شناسی آن در مدیریت اسلامی
 • الگوی اعتبار سنجی پژوهش‌های مدیریت اسلامی
 • روش‌شناسی استخراج گزاره‌ها و الگوهای مدیریتی از قرآن کریم
 • روش‌شناسی استخراج گزاره‌ها و الگوهای مدیریتی از سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام
 • روش‌شناسی نقد الگوها و نظریه‌های غربی
 1. مسائل:
 • مدیریت اسلامی و تحقق گام دوم انقلاب اسلامی
 • مدیریت اسلامی و تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری
 • مدیریت اسلامی و کنترل و مدیریت فساد اداری
 • مؤلفه‌های مدیریت جهادی و الگوهای آن
 • مدیریت اسلامی و تحقق اقتصاد مقاومتی
 • نقد و بررسی الگوهای مدیریتی کشورهای مسلمان

 

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «هنر و معماری اسلامی»

 ۱) نسبت اسلام با فرآیندهای انسانی (نظیر آثار هنری و معماری و شهرسازی )

۲) بررسی و ارزیابی آموزش معماری و شهرسازی موجود از منظر اسلامی .

۳)اصلاح سرفصل و محتوای دروس موجود ، مبتنی بر هویت ( اسلامی – ایرانی ).

۴) روش تحقیق جامع در مباحث میان دانشی ( نظیر آثار هنری و معماری و شهرسازی ) از منظر اسلامی .

۵) حقوق، فقه و اخلاق اسلامی در معماری و شهرسازی.

۶) بررسی های تطبیقی در مفهوم (زیبائی و زیبائی شناسی) از منظر اسلامی؛

۷) بررسی های تطبیقی در مفهوم حکمت اسلامی در هنر ، معماری وشهرسازی ؛

۸) بررسی تطبیقی در مفهوم (خیال و خلاقیت) از منظر اسلامی؛

۹) بررسی تطبیقی در مفهوم (رابطه ایده با پدیده و مخاطبین) از منظر اسلامی؛

۱۰) بررسی تطبیقی در مفهوم (رابطه انسان با محیط طبیعی) از منظر اسلامی؛

۱۱) بررسی تطبیقی در مفهوم (رابطه هنرمند با مخاطبین و جامعه شناسی هنر) از منظر اسلامی؛

۱۲) بررسی تطبیقی در مفهوم (رابطه انسان با فضا و محیط مصنوع با معماری و شهرسازی) ازمنظر اسلامی؛

۱۳) بررسی تطبیقی در مفهوم (تعامل ادراکی انسان با ایده های فضائی و هندسی در معماری)، از منظر اسلامی؛

۱۴) بررسی تطبیقی در مفهوم (تعامل ادراکی انسان با آرایه ها و نمادها) از منظر اسلامی؛

۱۵) بررسی تطبیقی در مورد مهمترین ویژگیهای راهبردی (مفهومی) و راه کارهای (عملی) و راه حل های اجرائی و سبکها،
در معماری و شهرسازی بین تمدنهای مختلف با دوران اسلامی؛

۱۶) آسیب شناسی وضع موجود معماری و شهرسازی در کشورهای اسلامی و راه حل های آن؛

۱۷) نقشه راه معماری و شهرسازی اسلامی در جهت تحقق تمدن نوین مسلمانان؛

۱۸) بررسی تطبیقی از تجارب مثبت و منفی کشورهای مسلمان در حوزه معماری و شهرسازی؛

۱۹) ارزیابی و نقد فرآیند امور معماری و شهرسازی در نهادهای مربوطه ( وزارت راه وشهرسازی ، شورایعالی معماری و
شهرسازی ، شهرداری ها و غیرو ).

۲۰) ارزیابی و تبیین اسناد ملی و رهنمودهای رهبری در حوزه هنر و معماری و شهرسازی در مقایسه با وضع موجود .

 

محورهای اصلی کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

الف) ماهیت اسلامی و ایرانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • ماهیت پیشرفت اسلامی در مقابل مفهوم توسعه اقتصادی
 • نقش مؤلفه‌های ایرانیِ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در عرصۀ طراحی و اجرا
 • چیستی و چگونگی اتصاف نهادها و سازوکارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به صفت اسلامی
 • اصول حاکم بر طراحی نهادها و سازوکارهای اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام
 • روش‏شناسی طراحی و ارائه اسلامی نهادها و سازوکارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … (رویکرد تهذیبی، تأسیسی یا …)

 

ب) روش‌شناسی دستیابی به ارکان و ابعاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • نقش منابع مختلف جعل یا کشف مسخصات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نسبت آن‌ها با یکدیگر (رابطۀ فقه و علوم اجتماعی، نسبت عقل، نقل، تجربه، درک عرفی، نظریه‌پردازی و …)
 • نقش معیارهای مختلف تنظیم و طراحی مشحصات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (انصاف، عدالت، اخلاق، حفظ نظام و …)
 • روش احصای ارکان، ابعاد یا مقوّمات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • معیار/معیارهای اولویت بخش در عرصۀ داوری میان نظرات مختلف عالمان مختلف علوم اجتماعی (شیوه حل اختلاف میان نظرات عالمان اقتصادی، علوم سیاسی، مطالعات فرهنگی، اخلاقی یا امنیتی در تحلیل یا توصیه ناظر به حل یک مسئله در عرصۀ الگو)

 

ج) رابطه میان الگوهای  تنظیم امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، …  و رفتارهای افراد جامعه

 • نقش اثرات سرریز اخلاقی نهادها و سازوکارهای حاکم در جامعه بر تغییر ایده‌ها، اهداف یا ترجیحات افراد جامعه
 • نقش روش‌ها و شیوه‌های تحلیلی علوم اجتماعی در نهادهای توصیه‌ شده از جانب عالمان علوم اجتماعی
 • رابطۀ میان ساختارهای الزام آور اجتماعی (قوانین و نهادهای رسمی) و التزام‌های شخصی افراد(اخلاقیات شخصی) و پویایی آن‌ها در گذر زمان

 

د) ابعاد میان‌رشته‌ای در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (این محور ناظر به مطالعاتی است که تنها قابل انتساب به یکی از موضوعات کمیسیون‌های کنگره نبوده، از منظر رشته‌ها و حوزه‌های مطالعاتی مختلف ناظر به موضوعات پیشنهادی در عرصۀ الگو به تحلیل و ارائه توصیه پرداخته‌اند؛ مطالعاتی که بیانگر لزوم توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، اخلاقی و …طراحی الگو در موضوعات زیر هستند‌):

 • دولت اسلامی: رابطۀ مردم با دولت، شیوۀ تدبیر امور اجتماعی از مجرای نظام سیاسی در الگو و ابعاد مختلف آن
 • مواهب طبیعی و انفال: ابعاد فقهی و حقوقی سازوکارهای مختلف مالکیت و بهره‌برداری از انفال و پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … سازوکارهای مختلف مالکیت و بهره‌برداری از انفال و دلالت‌های آن در الگو