.
| امروز یکشنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۷ | Sunday, 23 September , 2018 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی

تذکر: امکان ارسال مقاله خارج از موضوعات پیشنهادی نیز وجود دارد و موضوعات ذیل، اولویت کمیسیون های کنگره هستند.

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی»

 1. معیارهای اسلامیت علوم انسانی
 2. چیستی«موضوعِ» علوم انسانی اسلامی
 3. ضرورت و فوائد علوم انسانی اسلامی
 4. روش نظریه‌پردازی در علوم انسانی اسلامی
 5. ماهیت مفاهیم و گزاره‌های علوم انسانی اسلامی
 6. رویکردهای مختلف علوم انسانی اسلامی
 7. مناسبات علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی متعارف
 8. مناسبات ارزش و واقعیت در قلمرو علوم انسانی اسلامی
 9. مناسبات نظریه پرداز و نظریه در قلمرو علوم انسانی اسلامی
 10. توانائی‌های شناختی انسان در چارچوب مبانی اسلامی
 11. نقش نقل، عقل ، شهود و تجربه برای نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی
 12. مبانی قرآنی علوم انسانی اسلامی
 13. دانش منطق و روش نظریه‌پردازی در علوم انسانی اسلامی
 14. مناسبات فلسفه و عرفان اسلامی با علوم انسانی اسلامی
 15. اصول فقه و روش نظریه‌پردازی علوم انسانی اسلامی
 16. مناسبات فقه و اخلاق با علوم انسانی اسلامی
 17. تجربه زیست مسلمانی و علوم انسانی اسلامی
 18. هستی فرد و جامعه در چارچوب مبانی اسلامی
 19. روش نظریه‌پردازی در علوم انسانی اسلامی
 20. غایات علوم انسانی اسلامی
 21. علوم انسانی اسلامی و تربیت فردی
 22. علوم انسانی اسلامی و پیشرفت
 23. ماهیت و فرایند عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 24. علیت در فرایند شکل‌گیری عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 25. علت و دلیل عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 26. تبیین نظریه فطرت ومنزلت آن در علوم انسانی اسلامی
 27. مناسبات عمل و باورها در چارچوب مبانی اسلامی
 28. مناسبات علم و عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 29. واقعیت اختیار در چارچوب مبانی اسلامی
 30. اراده و عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 31. مناسبات خیال و عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 32. نقش امیال در فرایند شکل‌گیری عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 33. ماهیت و منزلت تصمیم در چارچوب مبانی اسلامی
 34. ماهیت و منزلت اعتباریات در علوم انسانی اسلامی
 35. توحید افعالی و عمل انسانی
 36. ربوبیت الهی و عمل انسانی
 37. میزان عقلانیت عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 38. عوامل غیر عقلانی عمل انسانی در چارچوب مبانی اسلامی
 39. ماهیت و منزلت «شاکله» در نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی
 40. تمدن اسلامی و علوم انسانی اسلامی
 41. تاریخ اسلام و مسلمانان و علوم انسانی اسلامی

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت تحول علوم انسانی»

• مبانی فلسفی و معرفت‌شناسی علوم انسانی اسلامی
• مبانی نظری و پیش‌فرض‌های تحول علوم انسانی و ارائه نظریه مختار
• نقطه عزیمت، نقشه راه و روندنمای دستیابی به الگوی راهبردی تحول علوم انسانی
• نقش معرفت‌شناسی سیستمی و تفکر سیستمی خلاق و نظام‌گرا در تدوین الگوی راهبردی تحول علوم انسانی
• چالش‌ها و موانع فراروی تحول و کاربردی‌سازی علوم انسانی با تاکید بر آسیب‌شناسی محیطی
• الزامات علمی و راهکارهای عملی در فرآیند نظریه‌پردازی و تولید تفکر دینی در زمینه تحول بنیادین علوم انسانی
• ارائه الگوی راهبردی تحول علوم انسانی به اقتضای ج.ا.ا

 

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «اقتصاد اسلامی»

محور ویژه کمیسیون در کنگره پنجم تحت عنوان «تبیین رفاه در نظام اقتصادی اسلام» تعیین شده است  که  زیر محورهای آن از این قرار است:

– تامین اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام

– شاخصهای اقتصادی رفاه در نظام اقتصادی اسلام

– مفهوم رفاه و نسبت آن با درآمد و اوقات فراغت در نظام اقتصادی اسلام

– رفاه و الگوی مصرف در نظام اقتصادی اسلام

– «سلامت و رفاه» در نظام اقتصادی اسلام

– « خمس، زکات و مالیاتها» و «رفاه» در نظام اقتصادی اسلام

– گردشگری و نسبت آن با رفاه در نظام اقتصادی اسلام

 سایر محورها

۱-  مبانی اقتصاد اسلامی

۱-۱- مبانی فلسفی (هستی شناختی، معرفت شناختی و انسانشناختی) اقتصاد اسلامی

۱-۲- مبانی ارزش‌شناختی (فقهی و اخلاقی) اقتصاد اسلامی

۲-  روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

۳- نظریه اقتصاد اسلامی

۳-۱- مصرف در نظریه اقتصاد اسلامی

۳-۲- تولید در نظریه اقتصاد اسلامی

۳-۳- بازار در اقتصاد اسلامی (بازار کالا و خدمات، بازار کار اسلامی، بازار سرمایه اسلامی)

۳-۴- دولت در نظریه اقتصاد اسلامی

۳-۵- پیشرفت در نظریه اقتصاد اسلامی

۴- بازار پول و ارز و تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی

۵- نقش و جایگاه نهادها در شکل گیری نظام اقتصادی اسلام

۶- الگوهای کاربردی اقتصاد اسلامی

۶-۱- الگوی صدر اسلام

۶-۲- الگوی جمهوری اسلامی ایران

۶-۳- الگوی سایر کشورهای اسلامی

۷- فرهنگ و اقتصاد

۸- عدالت اقتصادی

۹- اقتصاد دانش بنیان

۱۰- اقتصاد و حقوق

۱۱- اقتصاد و سیاست

۱۲- اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی

۱۳- آسیب‌شناسی اجرای بانکداری بدون ربا در ایران

 

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «تعلیم و تربیت اسلامی»

 1. چیستی و ماهیت نظام تعلیم و تربیت اسلامی
 2. غایات ها، اهداف، اصول و مبانی تعلیم و تربیت اسلامی
 3. مبانی دینی، فلسفی، ارزش شناسی، انسان شناسی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و… تعلیم و تربیت اسلامی
 4. ضرورت ها و الزامات تعلیم و تربیت اسلامی
 5. روش ها و رویکردهای نظریه‌پردازی در تعلیم و تربیت اسلامی
 6. تحلیل ونقد برنامه های درسی در نظام اموزشی (آموزش وپرورش وآموزش عالی)در راستای تحقق علوم انسانی اسلام
 7. تعلیم و تربیت اسلامی در صحنه اجرا و عمل (الگوها، کاربردها، نتایج)
 8. تبیین تعلیم و تربیت اسلامی از منظر فیلسوفان، مربیان واندیشمندان اسلامی
 9. نظریه‌های تعلیم و تربیت اسلامی ارائه شده توسط متفکرین مسلمان
 10. نقد نظریه‌های موجود تربیتی از منظر تعلیم و تربیت اسلامی
 11. تحلیل ونقد سرفصل های رشته های مختلف تعلیم وتربیت در راستای تحقق علوم انسانی اسلامی
 12. ساحت‌ های نظام تعلیم و تربیت اسلامی(ساحت تربیت دینی و اخلاقی، ساحت تربیت زیستی و بدنی، ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی، ساحت تربیت علمی و فناوری، – ساحت تربیت هنری و زیبایی شناسی و  ساحت تربیت جنسی و عاطفی)
 13. عوامل زمینه‌ساز تحقق تعلیم و تربیت اسلامی (خانواده، مدرسه، رسانه، نهادهای غیر دولتی و…)
 14. چالش‌ها و فرصت‌های نظام تعلیم و تربیت اسلامی
 15. اسناد بالادستی و نظام تعلیم و تربیت اسلامی
 16. آسیب‌شناسی نظام تعلیم و تربیت کشور
 17. بررسی انتقادی روش‌های رایج در نظام تعلیم و تربیت کشور
 18. مسائل روشی‌شناختی در تعلیم و تربیت اسلامی
 19. پیش‌فرض‌ها، چالش‌ها و موانع فراروی تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور
 20. ارائه الگوی مطلوب و متناسب برای نظام تعلیم و تربیت کشور
 21. تعلیم و تربیت اسلامی و تربیت تمدن ساز
 22. تحلیل ،فراتحلیل ونقد مطالعات مرتبط با تعلیم وتربیت اسلامی در ایران و سایر کشورها

 

 

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «جامعه شناسی و ارتباطات اسلامی»

جامعه‌شناسی اسلامی:
الف) روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی اسلامی (در این بخش مقاله‌ها می‌تواند به صورت تطبیقی هم ارائه گردد.)
مبانی هستی‌شناسی اجتماعی اسلامی
مبانی معرفت‌شناسی اجتماعی اسلامی
روش‌شناسی علوم اجتماعی اسلامی
روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی

ب) نظریات در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی
نظریه‌پردازی‌های صورت گرفته در تاریخ تفکر اجتماعی اسلامی
نظریه‌های ارائه شده در دوره‌ی معاصر توسط متفکرین مسلمان
نظریه‌پردازی‌های صورت گرفته بعد از انقلاب اسلامی
مکتب‌های موجود در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی
مطالعه‌ی تطبیقی مکتب‌های موجود در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی

ج) مسائل نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی
د) مسائل روشی‌شناختی در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی
ه) مسائل اجتماعی خاص در جوامع مسلمانان
انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، طلاق، فقر، فحشا، مسائل جنسی و…) تحلیل عوامل شکل‌گیری و راه‌های پیشگیری و درمان مبتنی بر اندیشه اسلامی
نقاط قوت و نقاط ضعف زندگی اجتماعی اسلامی در جهان معاصر
مسائل نشئت گرفته از جریان جهانی‌شدن در جوامع اسلامی
جهانی‌شدن از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی
موضع جامعه شناسی اسلامی در مقابل مدرنیزم و فرامدرنیزم
و) مباحث ویژه
جامعه و اقتصاد
جامعه و حقوق
جامعه و سیاست
جامعه و مسائل فردی و روان‌شناختی
جامعه و مسائل فرهنگی
علم و اجتماع
جامعه‌شناسی معرفت

ارتباطات اجتماعی:
مبانی ارتباطات اسلامی
روش تدوین مدل ارتباطی اسلامی: چالش‌ها و فرصت‌ها
تأسیس شبکه‌های اجتماعی اسلامی
اخلاقی‌کردن وسایل ارتباط جمعی و فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی
راهکارهای کاهش نابرابری جریان اطلاعات بین دنیای غرب و دنیای اسلام
چگونگی تبدیل جنگ نرم یا تهاجم فرهنگی به یک مسئله اجتماعی در کشورهای اسلامی (با تأکید بر ایران)
مساله‌شناسی وسایل ارتباط جمعی در کشورهای اسلامی (با تاکید بر ایران)
اسلامی‌شدن علوم ارتباطات (روزنامه نگاری، روابط عمومی، پژوهش در ارتباطات و غیره)
مدرن‌سازی منبر به عنوان یک رسانه اسلامی
نقش وسائل ارتباط جمعی و فناوری‌های نوین ارتباطی در جنبش‌های اجتماعی اسلامی (با تاکید بر بیداری اسلامی)
چگونگی نهادینه‌سازی هنجارها و معنویت اسلامی با بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی
رابطه وسایل ارتباط جمعی و نظام اجتماعی ـ فرهنگی در کشورهای اسلامی

 

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «روانشناسی اسلامی»

 

محور اول – ماهیت، چیستی و چشم انداز روانشناسی اسلامی:

 • ضرورت روانشناسی اسلامی
 • اهداف روانشناسی اسلامی
 • موضوع روانشناسی اسلامی
 • تفاوت‌ها و مشابهت‌های روانشناسی اسلامی با روانشناسی معاصر
 • وضعیت موجود و مطلوب روانشناسی اسلامی

محور دوم – مبانی پارادایمی روانشناسی اسلامی و نحوه تأثیر آن بر نظریه روانشناسی:

 • مبانی هستی شناختی
 • مبانی انسان شناختی
 • مبانی معرفت شناختی
 • مبانی ارزش شناختی

محور سوم – روش شناسی و روانسنجی در روانشناسی اسلامی:

 • ارزیابی روش های متداول در روانشناسی معاصر
 • جایگاه و قلمرو روش تجربی در روانشناسی اسلامی
 • آزمون‌ها در روانشناسی اسلامی (مبانی، فرایند ساخت، حوزه کاربرد، و معرفی مقیاس‌های موجود)
 • تدوین چارچوب‌های نظری و کاربرد در روانشناسی اسلامی

محور چهارم-نظریه پردازی در روانشناسی اسلامی:

 • خانواده
 • شخصیت
 • سبک زندگی
 • انگیزش و هیجان
 • یادگیری
 • رشد
 • روانشناسی اجتماعی
 • مشاوره و درمان

محور پنجم – کاربردهای روانشناسی اسلامی:

 • مدیریت شهری
 • آموزش و پرورش
 • نیروهای نظامی و انتظامی
 • خانواده
 • بهداشت و درمان
 • رسانه

محور ششم- فراتحلیل در باب مطالعات مرتبط با روانشناسی اسلامی (گذشته، دوره معاصر):

 • در ایران
 • در سایر کشورها

 

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «علوم سیاسی اسلامی»

الف) فلسفه علوم سیاسی اسلامی

 • چیستی؛ مولفه‌ها و شاخص‌های دانش سیاسی اسلامی؛
 • متدلوژی اجتهاد و کاربست آن در دانش سیاسی اسلامی،
 • روش‌شناسی دانش سیاسی اسلامی،
 • مختار بودن انسان و بازتاب آن در دانش سیاسی اسلامی؛
 • بررسی انتقادی روش‌های رایج در جمهوری اسلامی ایران در بررسی مفاهیم سیاسی اسلامی.

ب) نظریه‌پردازی در دانش سیاسی اسلامی

 • بررسی انتقادی نظریات مطرح در ساحت علوم سیاسی اسلامی در جمهوری اسلامی ایران؛
 • بررسی انتقادی نظریه‌های مشروعیت در نظام ولایی؛
 • تبیین نظریه کارآمدی در اندیشه سیاسی اسلامی و نقد نظریه‌های رقیب؛
 • نظریه مردمسالاری دینی در اندیشه حضرت امام و مقام معظم رهبری؛
 • نظریه مشروعیت در اندیشه اسلامی؛
 • نظریه امنیت در فقه اسلامی؛
 • نظریه قدرت در اندیشه اسلامی؛
 • نظریه آرمان‌گرایی واقع‌گرا در روابط بین‌الملل اسلامی؛
 • تحلیل نسبت آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در اندیشه سیاسی اسلامی.

ج) مسائل دانش سیاسی اسلامی

 • الگوی ساختار سیاسی اسلامی؛
 • تحلیل رفتار ج.ا.ا در سیاست خارجی و نسبت آن با نظریه‌های رایج در روابط بین‌الملل؛
 • تحلیل رفتار ج.ا.ا در حوزه امنیت و نسبت آن با نظریه‌های رایج در زمینه امنیت؛
 • الگوی ساختار سیاسی در کشورهای اسلامی بر مبنای اندیشه اسلامی.

د) دانش سیاسی اسلامی و جمهوری اسلامی ایران

 • نظام ولایی و نظام سلطه، تحلیل رویکردها و سناریوها؛
 • آسیب‌شناسی نظام انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی بدیل؛
 • بررسی نظریه‌های مطرح در تحلیل کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و ارائه نظریه بدیل.

 

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «فقه و حقوق اسلامی»

محورهای اصلی:
۱) فلسفه فقه (با تأکید بر حل معضلات جهان معاصر)
۲) فلسفه حقوق (با تأکید بر حل معضلات جهان معاصر)
۳) روش‌شناسی فقه و حقوق
۴) فقه و اخلاق
۵) فقه و آینده‌پژوهی
۶) جریان‌شناسی فقه
۷) جریان‌شناسی حقوق
۸) فقه و جریان‌های تکفیری
۹) فقه و حقوق و عدالت

مسائل فقه و حقوق:
۱) فقه و حقوق در فضای مجازی و درباره فضای مجازی
۲) فقه و حقوق دانش هسته‌ای
۳) فقه و آزاداندیشی
۴) فقه و حقوق زیست‌فناوری
۵) فقه و حقوق محیط زیست
۶) فقه و حقوق و اقتصاد مقاومتی
۷) فقه و حقوق و اقتصاد دانش‌بنیان
۸) دولت و خانواده
۹) فقه و حقوق علم و فناوری
۱۰) فقه و سیاست جنایی
۱۱) فقه و آزادی‌های عمومی

 

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت اسلامی»

الف) مبانی بنیادین و روش‌های تولید مدیریت اسلامی
۱) روش های پژوهش‌ مدیریتی در منابع اسلامی
۲) روش های استخراج الگوهای مدیریتی از منابع اسلامی
۳) بایسته‌های روش‌های تحقیق تجربی مطلوب جهت تحقیقات میدانی در جامعه اسلامی.
ب) مدیریت اسلامی در عرصه داخلی
۱) تعاملات و ارتباطات بین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی با مدیریت اسلامی
۲) مدیریت اسلامی در صحنه اجرا و عمل (الگوها، کاربردها، نتایج)
۳) الگوسازی و نظریه‌پردازی از تجارب مدیران اسلامی
۴) موضوع‌شناسی مدیریت اسلامی در فضای داخلی (آسیب‌شناسی، مسئله‌یابی، اولویت‌بندی)
ج) مدیریت اسلامی در عرصه جهانی با تاکید بر جهان اسلام
۱) تمدن نوین اسلامی و مدیریت اسلامی (گستره، بایسته، تعاملات)
۲) مدیریت اسلامی در صحنه اجرا و عمل جهانی (الگوها، کاربردها، نتایج)
۳) ضرورت‌ها و بایسته‌های مدیریت اسلامی در سطح جهانی
۴) موضوع‌شناسی مدیریت اسلامی در عرصه جهانی (آسیب‌شناسی، مسئله‌یابی، الگوسازی)

 

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «هنر و معماری اسلامی»

 ۱) نسبت اسلام با فرآیندهای انسانی (نظیر آثار هنری و معماری و شهرسازی )

۲) بررسی و ارزیابی آموزش معماری و شهرسازی موجود از منظر اسلامی .

۳)اصلاح سرفصل و محتوای دروس موجود ، مبتنی بر هویت ( اسلامی – ایرانی ).

۴) روش تحقیق جامع در مباحث میان دانشی ( نظیر آثار هنری و معماری و شهرسازی ) از منظر اسلامی .

۵) حقوق، فقه و اخلاق اسلامی در معماری و شهرسازی.

۶) بررسی های تطبیقی در مفهوم (زیبائی و زیبائی شناسی) از منظر اسلامی؛

۷) بررسی های تطبیقی در مفهوم حکمت اسلامی در هنر ، معماری وشهرسازی ؛

۸) بررسی تطبیقی در مفهوم (خیال و خلاقیت) از منظر اسلامی؛

۹) بررسی تطبیقی در مفهوم (رابطه ایده با پدیده و مخاطبین) از منظر اسلامی؛

۱۰) بررسی تطبیقی در مفهوم (رابطه انسان با محیط طبیعی) از منظر اسلامی؛

۱۱) بررسی تطبیقی در مفهوم (رابطه هنرمند با مخاطبین و جامعه شناسی هنر) از منظر اسلامی؛

۱۲) بررسی تطبیقی در مفهوم (رابطه انسان با فضا و محیط مصنوع با معماری و شهرسازی) ازمنظر اسلامی؛

۱۳) بررسی تطبیقی در مفهوم (تعامل ادراکی انسان با ایده های فضائی و هندسی در معماری)، از منظر اسلامی؛

۱۴) بررسی تطبیقی در مفهوم (تعامل ادراکی انسان با آرایه ها و نمادها) از منظر اسلامی؛

۱۵) بررسی تطبیقی در مورد مهمترین ویژگیهای راهبردی (مفهومی) و راه کارهای (عملی) و راه حل های اجرائی و سبکها،
در معماری و شهرسازی بین تمدنهای مختلف با دوران اسلامی؛

۱۶) آسیب شناسی وضع موجود معماری و شهرسازی در کشورهای اسلامی و راه حل های آن؛

۱۷) نقشه راه معماری و شهرسازی اسلامی در جهت تحقق تمدن نوین مسلمانان؛

۱۸) بررسی تطبیقی از تجارب مثبت و منفی کشورهای مسلمان در حوزه معماری و شهرسازی؛

۱۹) ارزیابی و نقد فرآیند امور معماری و شهرسازی در نهادهای مربوطه ( وزارت راه وشهرسازی ، شورایعالی معماری و
شهرسازی ، شهرداری ها و غیرو ).

۲۰) ارزیابی و تبیین اسناد ملی و رهنمودهای رهبری در حوزه هنر و معماری و شهرسازی در مقایسه با وضع موجود .