. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «هنر و معماری اسلامی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۹ | Monday, 25 January , 2021 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «هنر و معماری اسلامی»

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «هنر و معماری اسلامی»

 

 ۱) نسبت اسلام با فرآیندهای انسانی (نظیر آثار هنری و معماری و شهرسازی )

 

۲) بررسی و ارزیابی آموزش معماری و شهرسازی موجود از منظر اسلامی .

 

۳)اصلاح سرفصل و محتوای دروس موجود ، مبتنی بر هویت ( اسلامی ایرانی ).

 

۴) روش تحقیق جامع در مباحث میان دانشی ( نظیر آثار هنری و معماری و شهرسازی ) از منظر اسلامی .

 

۵) حقوق، فقه و اخلاق اسلامی در معماری و شهرسازی.

 

۶) بررسی های تطبیقی در مفهوم (زیبائی و زیبائی شناسی) از منظر اسلامی؛

 

۷) بررسی های تطبیقی در مفهوم حکمت اسلامی در هنر ، معماری وشهرسازی ؛

 

۸) بررسی تطبیقی در مفهوم (خیال و خلاقیت) از منظر اسلامی؛

 

۹) بررسی تطبیقی در مفهوم (رابطه ایده با پدیده و مخاطبین) از منظر اسلامی؛

 

۱۰) بررسی تطبیقی در مفهوم (رابطه انسان با محیط طبیعی) از منظر اسلامی؛

 

۱۱) بررسی تطبیقی در مفهوم (رابطه هنرمند با مخاطبین و جامعه شناسی هنر) از منظر اسلامی؛

 

۱۲) بررسی تطبیقی در مفهوم (رابطه انسان با فضا و محیط مصنوع با معماری و شهرسازی) ازمنظر اسلامی؛

 

۱۳) بررسی تطبیقی در مفهوم (تعامل ادراکی انسان با ایده های فضائی و هندسی در معماری)، از منظر اسلامی؛

 

۱۴) بررسی تطبیقی در مفهوم (تعامل ادراکی انسان با آرایه ها و نمادها) از منظر اسلامی؛

 

۱۵) بررسی تطبیقی در مورد مهمترین ویژگیهای راهبردی (مفهومی) و راه کارهای (عملی) و راه حل های اجرائی و سبکها،

در معماری و شهرسازی بین تمدنهای مختلف با دوران اسلامی؛

 

۱۶) آسیب شناسی وضع موجود معماری و شهرسازی در کشورهای اسلامی و راه حل های آن؛

 

۱۷) نقشه راه معماری و شهرسازی اسلامی در جهت تحقق تمدن نوین مسلمانان؛

 

۱۸) بررسی تطبیقی از تجارب مثبت و منفی کشورهای مسلمان در حوزه معماری و شهرسازی؛

 

۱۹) ارزیابی و نقد فرآیند امور معماری و شهرسازی در نهادهای مربوطه ( وزارت راه وشهرسازی ، شورایعالی معماری و

شهرسازی ، شهرداری ها و غیرو ).

 

۲۰) ارزیابی و تبیین اسناد ملی و رهنمودهای رهبری در حوزه هنر و معماری و شهرسازی در مقایسه با وضع موجود .

 

 

 

Comments are closed.

تصویر ثابت