. سبب شناسی شکاکیت فلسفی در روانشناسی متداول | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۲۷ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | Monday, 17 May , 2021 |
فارسی English

سبب شناسی شکاکیت فلسفی در روانشناسی متداول

حسین روح الهی

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی

طیبه پایندا

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، روانشناس کلینیک ترک اعتیاد

محمد حسن طالبیان

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

چکیده فارسی

یکی از مسائل موجود در روانشناسی و سایر زمینه های علوم انسانی گسترش شکاکیت فلسفی و جایگزینی آن با اعتقادات راسخ و عمیق دینی در جوامع مختلف است. در این پژوهش به بررسی علل پیدایش چنین رویکردی در روانشناسی و همچنین پیامدهایی که این مسئله می تواند در جامعه داشته باشد پرداخته ایم. در ادامه، بحران های فکری پیش آمده در غرب شامل انحطاط فکری در مسیحیت، دین گریزی فلسفی، شکست علم در جایگزین شدن به جای دین و در پایان چند صدایی فکری و عدم قطعیت در وجود حقیقت در فلسفه غرب، به عنوان علل ایجاد چنین مسائلی در علوم انسانی و به دنبال آن روان شناسی معرفی شد. در قسمت نتیجه گیری پژوهش، راهکاری های برون رفت از این مشکل در حیطه روانشناسی مورد بررسی قرار گرفت که شامل؛ گسترش روش درمانی مراجع محوری در بین روانشناسان کشور، همکاری حوزه و دانشگاه در تبیین مسائل هستی شناختی ایجاد کننده شکاکیت، تبیین و تدوین مشاوره مذهبی به عنوان روش درمانی روانشناسی اسلامی برای بر طرف کردن بحران هویت در مراجعان به مراکز مشاوره و مشاورین مدارس می باشد.

واژگان کلیدی:شکاکیت فلسفی، بحران هویت و مشاوره مذهبی

کتابنامه

قرآن کریم

حسین زاده، محمد. ۱۳۸۳٫ شکاکیت و نسبیت گرایی. معرفت فلسفی. شماره ۱٫

حسینی، سیدابوالقاسم. ۱۳۸۰٫ اصول بهداشت روانی. بررسی مقدماتی اصول بهداشت روانی. روان درمانی و برنامه­ریزی درمکتب اسلام. مشهد. آستان قدس رضوی.

روح الهی، حسین، شهنی ییلاق، منیجه، پایندان، طیبه، و عشرتی، طیبه. ۱۳۹۰٫ طرح شهرک آموزشی شهروند مسئول ایرانی-اسلامی برای کودکان و نوجوانان. همایش بین المللی شهروند مسئول، امر به معروف و نهی از منکر. اصفهان. خوراسگان.

سیاسی، علی اکبر. ۱۳۷۴٫ نظریه های شخصیت یا مکاتب روانشناسی. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.

شفیع­آبادی، ع.، ناصری، غ. ۱۳۸۴٫ نظریه­های مشاوره و روان­درمانی. تهران. مرکز نشر دانشگاهی.

شکرکن، حسین. ۱۳۷۲٫ مکتب های روانشناسی و نقد آن. تهران. انتشارات سمت.

کوشان، محسن و واقعی، سعید. ۱۳۷۸٫ روان پرستاری. سبزوار. دانشگاه علوم پزشکی.

محمدی، سیدکاظم و دشتی، محمد. ۱۳۶۹٫ المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه. قم. نشر امام علی (ع).

هرگنهان، بی. آر و السون، متیو. ۱۹۹۸٫ مقدمه ای بر نظریه های یادگیری. ترجمه علی اکبر سیف ۱۳۸۱٫ تهران. دوران.

Atteshlis, S. (1991). The parables and other stories.Nicosia, Cyprus: Imprinta, Ltd.

Baken, D. (1958). Sigmond Freud and theJewish Mystical tradition. Princeton, Nj: Van Nostrand

Brennan, B. A. (1987). Hands of light: A guide to healing through the human energy field. New York: Bantam.

Braud, W., Schlitz, M. (1989). A methodology for objective study of transpersonal imagery. Journal of Scientific Exploration, 3,43-63.

Carrington, P. (1977). Freedom in meditation. Garden City, NY: Anchor Press/ Doubleday.

Fodor, N. (1971). Freud, Jung and occultism. New hyde Park, NY: University Books

Fuller, R. C. (1986). Americancs and the unconscious. New York: Oxford University Press.

Hamzah, M. D.,8 GarbaMaitafsir, M. (2006). Transpersonal Psychotherapy. The Islamic Perspective. Available at http:// www.  ifew.  com/insight/1403Brch/trancpsv.  htm.

Krieger, D. (1975). Therapeutic touch: The imprimatur of nursing. American Journal of Nursing, 75, 784-787.

Leshan, L. (1974). How to meditate. Boston: Little, Brown.

Leshan, L. (1990). Cancer asa turning point: A handbook for people with cancer, their families, and health professionals. New York: Flume.

RafiqMirza, M.(Aug. 21, 2002). Islamic approach to mental health and Psychotherapy. Available at http://tetmedpak. com/psychiatry/abstracts/Rafiq%20 Mir=a.htm

Sollod, R. N. (1993). Psychotherapy with anomalous experiences. In R. Laibow, R. Soiled & J. Wilson (Ed), Current perspectives on anomalous experiences and trauma (pp. 247-260). Dobbs Ferry, New York: Treeat publications.

Somayya, A. (2005). Islamic counselling& psychotherapy trends in theory development. New York: Plenum Press.

Shaffii, M. (1985). Freedom from The self: Sufism, meditation and psychotherapy. New York: Human Scince Press

Sollod, R. N. (1978). Carl Rogers and the origins of client- centered therapy. Proffessional Psychology, 9, 93-104.

Taylor, A. J. W. (2001). Spirituality and personal values: Neglected components of trauma treatment. Traumatology, Vol. 7, No3. Available at http:// pmeP.  cce. Cornell. edu/ profiles/ extoxnet/ dienachlorglyphosate/ cimethoate- ext. html.

 

برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت