. از خون سلیمانی هزاران سلیمانی متولد خواهد شد | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی